Regulamin plebiscytu Najpiękniejsze ogrody i balkony 2016

2016-06-09 22:18:08(ost. akt: 2016-06-10 18:48:45)
§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Najpiękniejsze ogrody i balkony 2016 (zwanego dalej Plebiscytem). Plebiscyt zostanie przeprowadzony w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, działdowskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, iławskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, nowomiejskim, oleckim, olsztyńskim, ostródzkim, piskim, szczycieńskim i węgorzewskim. W każdym z wymienionych powiatów zostanie wybrany Najpiękniejszy Ogród i Najpiękniejszy Balkon 2016.

§2.

Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106 (zwana dalej Organizatorem).

§3.

Plebiscyt trwa od 10 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku.

§4.

1. W plebiscycie mogą brać udział osoby dorosłe.
2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.
3. Zgłoszenie ogrodu lub balkonu do Plebiscytu następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl

powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl

powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

powiat elbląski: gazeta@dziennikelblaski.pl

powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl

powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl

powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl


powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl


powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl

powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl

powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl

powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl

powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl

powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl

powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl

powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl

powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl

Kandydatury można zgłaszać do końca trwania Plebiscytu. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.


4. Prawidłowe zgłoszenie ogrodu i balkonu do Plebiscytu powinno zawierać:

- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela

- akceptację postanowień regulaminu,

- numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila należy napisać: Najpiękniejszy ogród/Najpiękniejszy balkon 2016.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

5. Ogrody i balkony zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.

6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone (stosownie do miejsca zamieszkania właścicieli) na stronach: bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, elk.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminski.wm.pl, mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiasto.wm.pl, olecko.wm.pl, olsztyn.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl, dziennikelblaski.pl

7. Zdjęcia ogrodów i balkonów zostaną zamieszczone w dwóch odrębnych galeriach.

§5.
Tytuł Najpiękniejszego Ogrodu 2016 w danym powiecie otrzyma ogród, której zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuł Najpiękniejszego Balkonu 2016 w danym powiecie otrzyma balkon, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

&6

Dodatkowo przyznane zostaną tytuły Najpiękniejszego Ogrodu i Najpiękniejszego Balkonu 2016 "Gazety Olsztyńskiej". Otrzymają je gród i balkon, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu na szczeblu powiatowym.

§ 7.

Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany konkretnej/konkretnemu kandydatowi z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się po otrzymaniu co najmniej dwóch zgloszeń i potrwa do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 23.59.

Lista kodów i numerów:

Lista kodów i numerów:

Powiat Bartoszyce – ogród „GB.NO.X” na 7148 balkon „GB.NB.X” na 7148

Powiat Braniewo – ogród „IKAT.NO.X” na 71601 balkon „IKAT.NB.X” na 71601

Powiat Działdowo – ogród „GD.NO..X” na 7148 balkon „GD.NB.X” na 7148

Powiat Elbląg – ogród „DE.NO.X” na 71160 balkon „DE.NB.X” na 71160

Powiat Ełk – ogród „RE.NO.X” na 7148 balkon „RE.NB.X” na 7148

Powiat Giżycko – ogród „GG.NO.X” na 7148 balkon „GG.NB.X” na 7148

Powiat Gołdap – ogród „KG.NO.X” na 71160 balkon „KG.NB.X” na 71160

Powiat Iława – ogród „GI.NO.X” na 7148 balkon „GI.NB.X” na 7148

Powiat Kętrzyn – ogród „GK.NO.X” na 71051 balkon „GK.NB.X” na 71051

Powiat Lidzbark Warmiński - ogród „GL.NO.X” na 7148 balkon „GL.NB.X” na 7148

Powiat Mrągowo – ogród „KM.NO.X” na 71051 balkon „KM.NB.X” na 71051

Powiat Nidzica – ogród „GN.NO.X” na 7148 balkon „GN.NB.X” na 7148

Powiat Nowe Miasto Lubawskie – ogród „NW.NO.X” na 71160 balkon „NW.NB.X” na 71160

Powiat Olecko – ogród „GO.NO.X” na 71160 balkon „GO.NB.X” na 71160

Powiat Olsztyn – ogród „GO.NO.X” na 7148 balkon „GO.NB.X” na 7148

Powiat Ostróda – ogród „GS.NO.X” na 71051 balkon „GS.NB.X” na 71051

Powiat Pisz – ogród „GP.NO.X” na 71051 balkon „GP.NB.X” na 71051

Powiat Szczytno – ogród „NM.NO.X” na 71160 balkon „NM.NB.X” na 71160

Powiat Węgorzewo – ogród „WT.NO.X” na 71160 balkon „WT.NB.X” na 71160

Na stronach internetowych będzie prezentowany ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

Na stronach internetowych będzie prezentowany ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§ 8.

1. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.


§ 10.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§11.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie gazetaolsztynska.pl

Laureaci trzech pierwszych miejsc w Plebiscycie Najpiękniejszy Ogród i Najpiękniejszy Balkon zostaną zaprezentowani w powiatowych tygodnikach „Gazety Olsztyńskiej”.

Najpiękniejszy Ogród i Najpiękniejszy Balkon województwa warmińsko-mazurskiego zostaną zaprezentowane w „Gazecie Olsztyńskiej”

§12

Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.

Dane osobowe:

Przemysław Cieszyński

Paweł Gęsicki

Igor Hrywna

§13.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.

3. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Plebiscycie.

§14

Reklamacje:

Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 15.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 16.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17

Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gazetaolsztyńska.pl

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Beta #2049160 | 81.15.*.* 19 sie 2016 14:08

    Powinnam zgłosić się do konkursu i zamieścić zdjęcie swojego balkonu, który jest bezustannie "przyozdabiany" petami i popiołem przez sąsiada z góry Jureczka.

    odpowiedz na ten komentarz