Regulamin konkursu "Wygraj bilety na Grand Slam"

2016-06-02 18:17:29(ost. akt: 2016-06-02 18:19:32)

Autor zdjęcia: Bartosz Cudnoch

Konkurs – Wygraj bilet na FIVB Beach Volleyball World Tour Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2016 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wygraj bilet na FIVB Beach Volleyball World Tour Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2016.”.

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

3. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze Polski.

4. Czas trwania konkursu.
Konkurs trwa od 3 czerwca 2016 do 16 czerwca 2016 roku.

DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt. 7 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.


KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.

ZASADY KONKURSU
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie : „Jakie hasła najlepiej opisują FIVB Beach Volleyball World Tour Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2016 r.?”

2. Zgłoszenie należy przesłać smsem pod numer 7248 najpóźniej do 16 czerwca 2016 do godz. 15:00. W treści smsa należy wpisać go.gs.x
W miejsce x należy wpisać odpowiedź na pytanie. Koszt SMS to 2,46 zł brutto.

3. Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a.

4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

5. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie.

6. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w konkursie.

7. Autor najciekawszej odpowiedzi otrzyma nagrodę.

NAGRODA
1. Nagrodami w konkursie dla 3 pierwszych miejsc będą
Miejsce 1: 2 bilety na jednodniowe do wykorzystania w dniu 19.06.2016 r.
Miejsce 2: 2 bilety na jednodniowe do wykorzystania w dniu 18.06.2016 r.
Miejsce 3: 2 bilety jednodniowe do wykorzystania w dniu 17.06.2016 r.
2. Fundatorem nagród jest organizator FIVB Beach Volleyball World Tour Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2016 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres
GRUPA WM Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

3. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.