Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Gazety Morąskiej 2015

2015-11-26 07:37:15(ost. akt: 2015-11-30 14:28:23)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Najpopularniejszych Sportowców Gazety Morąskiej 2015 (zwanych dalej Laureatami) oraz zasady wyłonienia, spośród osób, które nadesłały sms’y plebiscytowe (zwanych dalej Czytelnikami) zdobywców nagród dla uczestników głosowania (zwanego dalej Zdobywcą Nagrody).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa W.M., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 27.11.2015 do 12.02.2016 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Gazety Morąskiej 2015 otrzyma 3 sportowców w kategorii dorośli i 3 sportowców w kategorii sport młodzieżowy , którzy uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.

§7
Głosowanie w kategorii dorośli polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71160 o treści GM.SPD.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi; głosowanie w kategorii młodzieżowej polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71160 o treści GM.SPM.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 27 listopada 2015 r. o godz. 00.01 i potrwa do 12 lutego 2016 r. do godz. 23.59.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Laureatów ze wskazaniem osób, które zostaną Laureatami; 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 19.02.2016 podczas gali w Morągu. Wyniki będą też opublikowane na łamach Gazety Morąskiej, na stronie internetowej www.morag.wm.pl

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz wskazaniem zwycięzcy czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Barbara Chadaj-Lamcho
2/ Wiesława Witos
3/ Barbara Szyłak

§13
1. Osoby, które wezmą udział w plebiscycie, biorą udział w konkursie, w którym do wygrania Organizator przeznaczył nagrody rzeczowe o wartości do 3 tysięcy złotych.
2. 15 lutego 2016 r. o godz. 18.00 do wszystkich uczestników Plebiscytu zostanie wysłany sms z pytaniem. Trzech Czytelników, których sumaryczny czas reakcji będzie najkrótszy oraz odpowiedź na pytanie będzie prawidłowa zdobędzie nagrodę. Koszt sms z odpowiedzią na pytanie konkursowe wynosi 1,23 zł brutto.
§14
Dane Zdobywców Nagród w zakresie wskazanym w §13 pkt. 5 zostaną opublikowane w „Gazecie Morąskiej”, a także na stronie internetowej Organizatora.

§15
1. Zdobywca Nagrody ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od jej wartości.
2. Nagrody wydane będą za pokwitowaniem po okazaniu dowodu opłaty podatku od nagrody.
3. W celu dokonania identyfikacji Zdobywca Nagrody winien okazać dokument tożsamości.
4. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

§16
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 30 dni od zawiadomienia o jej przyznaniu przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. Staje się ona nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.

§17
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu:
wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
wyłonienia Zdobywców Nagród,
wydania nagrody.

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§18
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§19
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

& 20
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§21
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§22
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§23
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.morag.wm.pl.

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. morek #1873052 | 95.160.*.* 4 gru 2015 06:00

    dlaczego niema pełnej listy kandydatów? do dupy z takim konkursem, jedni już zbierają głosy a innych jeszcze na liście nie umieścili

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

  2. x #1870460 | 178.43.*.* 1 gru 2015 14:11

    Patrycja Biernacka (Zespół Szkół Licealnych w Morągu) - 2. miejsce w rzucie oszczepem w finale zawodów lekkoatletycznych w Pasłęku.- to ma być sportowiec roku, a może jeszcze tytuł sportowca roku za wyłączenie telewizora??

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz