Regulamin 55. Plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku

2015-11-20 06:00:21(ost. akt: 2015-11-20 09:58:15)
REGULAMIN
55. Plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców
województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku

Postanowienia ogólne

§1
1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia 55 plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na 10 najpopularniejszych sportowców województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku (zwanych dalej Laureatami) oraz zasady wyłonienia w drodze losowania spośród osób, które nadesłały kupony plebiscytowe (zwanych dalej Uczestnikami) zdobywcy nagrody dla uczestników głosowania (zwanego dalej Zdobywcą Nagrody).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).
3. Sponsorem nagrody dla Uczestników w Plebiscycie jest Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie przy Plac 650-lecia.
4. Plebiscyt trwa od 30 października 2015 r do 22 stycznia 2016 r.

Warunki uczestnictwa w plebiscycie

§2
1. Zgłoszenia w Plebiscycie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Grupa WM sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trackiej 5, 10-365 Olsztyn. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Plebiscytu oraz wydania nagrody.
4. Uczestnicy Plebiscytu mogą dodatkowo dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych realizowanych przez Organizatora w tym na zlecenie partnerów biznesowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany numer telefonu i adres poczty elektronicznej od Organizatora i na zlecenie partnerów biznesowych .
5. Uczestnicy, którzy na kuponach podczas zgłoszenia wyrażą zgodę o której mowa w pkt. 4 poprzez złożenie czytelnego podpisu w miejscu wskazanym na kuponie będą brali udział w losowaniu nagrody. Uczestnicy, którzy nie wyrażą zgody o której mowa wyżej nie będą brali udziału w losowaniu nagrody.
6. Dane Zdobywcy Nagrody w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku zostaną opublikowane w dniu 8 lutego 2016 r. w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim”, a także na stronie internetowej Organizatora


Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

§3
1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:
a) Przesyłając kupon publikowany na łamach Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego w terminie od 30 października 2015 r do 22 stycznia 2016 r. który po prawidłowym wypełnieniu należy dostarczyć do siedziby Gazety Olsztyńskiej na adres: 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5 z dopiskiem: „Plebiscyt”.
b) Wysyłając sms pod nr 7248 o wartości 2,46 zł brutto w dodatkowych kategoriach wymienionych w §4 pnkt 3 w terminie do 22 stycznia 2016 r do godz. 23:59.
2. Uczestnicy wysyłający kupon wyrażają zgodę na udział w Plebiscycie i akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.
3. Każdy Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów.
4. Głosy oddane na Laureatów w Plebiscycie przez Uczestnika będą się liczyły pod warunkiem, że będą złożone na prawidłowo wypełnionym oryginalnym kuponie i dostarczone Organizatorowi do siedziby w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 lub oddane za pomocą sms w dodatkowych kategoriach.
5. Kupony dostarczone po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu i losowaniu.

Zasady wyłonienia zwycięzców i wydanie nagród

§4
1. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Roku 2015 województwa warmińsko-mazurskiego otrzyma Laureat, który uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach plebiscytowych, o których mowa w §3 pkt. 1a.
2. W następnej kolejności, według liczby oddanych głosów, zostanie wyłonionych pozostałych 9 kolejnych Laureatów.
3. Na podstawie nadesłanych smsów zostaną wyłonieni Laureaci - w następujących kategoriach:
a) Piłkarz Roku
b) Klub Sportowy
c) Najpopularniejszy Sportowiec
d) Najpopularniejszy Sportowiec bez barier
e) Sportowe Wydarzenie Roku
f) Najpopularniejszy Sportowiec Olsztyna
g) Sport Akademicki
4. Dodatkowo dziennikarze Działu Sportowego Gazety Olsztyńskiej przyznają tytuł Trenera Roku.
5. Losowanie oraz ogłoszenie wyników Plebiscytu kandydatów na Zdobywcę Nagrody odbędzie się w dniu 6 lutego 2016 r. podczas Balu Sportowca (zwanego dalej Balem) w Omega Hotel w Olsztynie.
6. Losowanie nagrody dla Uczestników będzie przebiegało w następujący sposób:
a) Przedstawiciel Sponsora wylosuje kupon, o którym mowa w §2 pkt 4, wskazując w ten sposób Uczestnika – kandydata na Zdobywcę Nagrody.
b) Kandydat na Zdobywcę Nagrody zostanie Zdobywcą Nagrody w przypadku, gdy udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane mu jedno pytanie konkursowe.
c) Przedstawiciel Organizatora bezpośrednio po wylosowaniu kandydata na Zdobywcę Nagrody nawiąże z nim kontakt telefoniczny poprzez wybranie numeru telefonu wskazanego na kuponie plebiscytowym oraz zada pytanie konkursowe.
d) Kontakt telefoniczny będzie nawiązany w godzinach od 20.00 do 24.00 w dniu 6 lutego 2016 r.
e) Jeżeli kandydat na Zdobywcę Nagrody nie odbiorze telefonu (po dwukrotnym wybraniu numeru) lub nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie, procedura losowania i zadawania pytania zostanie powtórzona.
f) Zdobywcę Nagrody uznaje się za zawiadomionego o wygranej w momencie przyznania przez niego podczas rozmowy telefonicznej faktu, iż został Zdobywcą Nagrody, po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
7. Dane Zdobywcy Nagrody (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ujawnione podczas Balu.

Nagrody

§5
1. Dla uczestników Plebiscytu, którzy dostarczyli kupony Organizator przewidział nagrodę główna w wysokości 30 tys. zł
2. Nagroda w Plebiscycie zostanie wydana nagrodzonemu uczestnikowi Plebiscytu zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych. Organizator (jako płatnik) przed przekazaniem nagród potrąci należny podatek dochodowy od powyższej nagrody i przekaże do właściwego urzędu skarbowego.
3. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest skuteczne założenie rachunku lokaty na okres 6 miesięcy w Warmińskim Banku Spółdzielczym, na który zostanie przekazana nagroda.
4. W przypadku nie spełnienia przez Zdobywcę Nagrody warunków określonych w regulaminie, nagroda staje się nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.

Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu

§6
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody będzie komisja.
2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, będą to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.

Postępowanie reklamacyjne

§7
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

Ograniczenie roszczeń

§8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. Przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. Udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Postanowienia końcowe

§9
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem https://gazetaolsztynska.pl/regulaminy/821-0.html.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.