Regulamin Akcji Promocyjnej "Bezpieczne Auto - Bezpieczna Rodzina"

2015-09-30 06:00:00 (ost. akt: 2015-09-29 15:32:18)
Postanowienia ogólne

§1.
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Bezpieczne auto – bezpieczna rodzina” w ramach której osoby, które zgłoszą się do udziału będą mogły skorzystać z darmowego badania stanu technicznego swojego samochodu (zwanego dalej Akcją Promocyjną)
§ 2
1. Organizatorem Konkursu jest NORD AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, adres: 10-701 Olsztyn, Al. Warszawska 117 d, zarejestrowana pod numerem NIP: 542-25-96-650 zwana dalej Organizatorem
2. Edytor sp. z o.o. na zlecenie Organizatora przeprowadzi akcję promocyjną w zakresie:
- umieszczenia formularza zgłoszeniowego na stronach internetowych serwisu moto.wm.pl w celu przyjmowania zgłoszeń na bezpłatne badanie serwisowe auta
- zamieszczenia regulaminu konkursowego na stronie www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy

Zasady konkursu

§2.
1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia i są właścicielami samochodów
2. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej – należy przesłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony formularz, który będzie zamieszczony pod artykułem w serwisie moto.wm.pl
3. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać :
- dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu oraz numer nadwozia samochodu.
4. Zgłoszenia uczestników akcji trwają od dnia ogłoszenia akcji do 16.10.2015 r.
5. Nadesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Akcji Promocyjnej oraz akceptację postanowień regulaminu i wykorzystania danych osobowych.
6. Osoba zgłaszająca się do Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne roszczenia osób związane rozpowszechnianiem danych osobowych w związku z organizowaną Akcją Promocyjną.

Zgłoszeni do Akcji Promocyjnej

§3.
1. Spośród nadesłanych formularzy Organizator wybierze maksymalnie 150 zgłoszeń.
2. Wybrane osoby, które zostaną powiadomione telefonicznie będą mogły stawić się w siedzibie Organizatora na darmowe badania stanu technicznego pojazdu w czasie trwania akcji promocyjnej od 12.10 do 24.10.2015.

3. Darmowe badanie stanu technicznego pojazdu. Sprawdzeniu będą podlegały:
1. Hamulec postojowy
2. Działanie układu klimatyzacji/wentylacji
3. Wycieraczki szyb, spryskiwacz
4. Sprawność świateł
5. Akumulator
6. Płyn hamulcowy
7. Płyn chłodzący
8. Płyn wspomagania
9. Olej silnikowy
10. Paski klinowe
11. Ogumienie
12. Amortyzatory
13. Hamulce
14. Układ wydechowy
15. Zawieszenie
16. Przekładnia kierownicza
17. Osłony gumowe przegubów, drążków
18. Osłony podsilnikowe
Zostanie też przeprowadzone badanie pojazdu na ścieżce diagnostycznej.
Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych będzie odpłatne.

4. Miejsce przeprowadzenia badania stanu technicznego samochodu: serwis VW firmy Nord Auto, Al. Warszawska 117d, 10-701 Olsztyn

Dane Osobowe

§5.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji Promocyjnej jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej
3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych, z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Reklamacje

§6.
Ewentualne reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Bezpieczne auto – bezpieczna rodzina” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§7
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

§8
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Postanowienia końcowe

§9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§10
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie akcji Promocyjnej.

§11
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.