REGULAMIN KONKURSU "W CZASIE JAZDY DZIECI SIĘ NUDZĄ"

2015-05-29 13:05:27 (ost. akt: 2015-05-29 13:09:36)
Postanowienia ogólne

§1.
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w konkursie „W czasie jazdy dzieci się nudzą” (zwanego dalej Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest Edytor sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie Nord Auto, Al. Warszawska 117d, 10-701 Olsztyn NIP: 542-25-96-650
3. Nord Aurto, Al. Warszawska 117d, 10-701 Olsztyn jest fundatorem i podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagrody w postaci trzech zestawów prezentów od Nord Auto o wartości poniżej 200 zł. Zleceniodawca odpowiada za wydanie nagrody i przejmuje na siebie wszelkie roszczenia uczestników konkursu związane z wydaną nagrodą i jej jakością.

Zasady konkursu

§2.
1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu konkursu, ani ich zstępni.
3. W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną przez formularz zamieszczony pod artykułem zamieszczonym w serwisie moto.wm.pl i informacją o konkursie odpowiedź na pytanie „Jak nie zanudzić dziecka w podróży?” w terminie od dnia 29.05.2015 do 10.06.2015.
4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać :
- odpowiedź na pytanie konkursowe w formie krótkiego opisu,
- dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.
5. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu i wykorzystania danych osobowych.
8. Osoba zgłaszająca się do Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne roszczenia osób związane rozpowszechnianiem danych osobowych w związku z organizowanym Konkursem.

Zwycięzcy konkursu

§3.
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wybierze trzy najciekawsze odpowiedzi, których autorzy zostaną ogłoszeni jako zwycięzcy Konkursu.
2. Zwycięzcy Konkursu będą mogli odebrać zestawy prezentów w siedzibie Zleceniodawcy od 11.06.2015.

§4.
1. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 10.06.2015 w serwisie moto.wm.pl. Każdy laureat zostanie poinformowany telefonicznie o zwycięstwie w Konkursie.

Dane Osobowe

§5.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych, z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Konkursie.

Reklamacje

§6.
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§7
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

§8
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Postanowienia końcowe

§9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§10
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§11
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.