REGULAMIN KONKURSOWY ”Chcę Internet"

Aneks

Decyzją zlecającego konkurs zostaje przedłużony. Zgłoszenia przyjmujemy do do 12.06 do godz. 23:59, głosowanie trwa do 15.06 do godz. 23:59.
.................
§1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w konkursie ”Chcę Internet” (zwanego dalej Konkursem).
2. Województwo Warmińsko – Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (zwany dalej zlecający) zleca zorganizowanie i przeprowadzenie przez Edytor sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, KRS 0000009446 (zwany dalej organizator) niniejszego Konkursu.
3. Zlecający odpowiada on za przekazanie nagród i przejmuje na siebie wszelkie roszczenia uczestników konkursu związane z przekazanymi nagrodami i ich jakością. Nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowany przez Województwo Warmińsko – Mazurskie.

§2.
Zasady konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia lub osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
3. W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: plebiscyty@gazetaolsztynska.pl swoje zdjęcie z napisem „Chcę Internet” w terminie do dnia 15.05.2015 r. do godziny 15.00. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Konkurs – Chcę Internet".
4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać :
a) 1 wyraźne zdjęcie 1 osoby z wyraźnym napisem: Chcę Internet. Napis może zostać wykonany dowolną techniką na kartce, plakacie, planszy itp. Waga zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.
b) dane: imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.
c) zgodę rodzica /opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 18 r.ż.
5. Nadesłanie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunków na potrzeby Konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu i wykorzystania danych osobowych
6. Zdjęcia zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w konkursie.
7. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone w serwisie gazetaolsztynska.pl. Fotografie mogą też być publikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i jej tygodnikach. Nadesłane fotografie nie mogą naruszać obowiązującego prawa, norm społecznych i moralnych.
8. Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne roszczenia osób związane z publikacją ich wizerunków w związku z organizowanym Konkursem.

§3.
Zwycięzcy konkursu
1. Spośród nadesłanych zdjęć konkursowych czytelnicy za pomocą głosowania sms-owego wybiorą trzy osoby. Zwyciężają osoby, które otrzymają najwięcej smsów w głosowaniu.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają zestawy upominkowe przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Nagrody obejmują:
a) I miejsce: 1 kurtka przeciwwiatrowa, wodoodporna + 1 kubek
b) II miejsce: 1 kurtka przeciwwiatrowa, wodoodporna + 1 kubek
c) III miejsce: 1 plecak sportowy + 1 kubek.
3. Głosowanie sms-owe potrwa od pierwszych dwóch prawidłowych zgłoszeń do 17.05.2015. r do godziny 23.59 według danych podanych na stronie gazetaolsztynska.pl. Koszt każdej wiadomości sms to 2,46 zł z VAT. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
4. Każdy uczestnik w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Razem z publikacjami konkursowymi czterokrotnie zostanie zamieszczona ankieta akcji „Chcę Internet”. Wypełniający ją wezmą udział w dodatkowym konkursie. Zwycięzcę ankietowego konkursu wybierze komisja „Gazety Olsztyńskiej”. Szczegóły konkursu znajdą się na druku ankiety. Wypełnione ankiety należy przesłać do 15.05.2015. do godz. 15.00. Zdobywcy I i II miejsca otrzymają upominki w postaci:
a) I miejsce: 1 pendrive 64 GB + 1 kubek
b) II miejsce: 1 kurtka i 1 kubek
Podanie danych w ankiecie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie na potrzeby konkursu i przekazanie partnerowi danych zwycięzców konkursu w celu wydania nagród.
6. Nagrody w imieniu Zlecającego wyda Organizator, w siedzibie redakcji Gazety Olsztyńskiej, ul. Tracka 5, 10 -364 Olsztyn.
7. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej gazetaolsztynska.pl.

§4
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Zlecający.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Konkursie.


§6.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§7.
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.