Regulamin. Zimowy Brzdąc 2015

2015-01-22 10:26:35 (ost. akt: 2015-01-22 10:26:11)

§1. Informacje ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Zimowego Brzdąca w 2015 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§2. Organizator
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania plebiscytu
Plebiscyt trwa od 22 stycznia do 8 marca 2015 roku i swoim zasięgiem obejmuje woj. warmińsko – mazurskie z wykluczeniem m. Elbląga i powiatu elbląskiego.

§4. Uczestnicy
1.W plebiscycie mogą brać udział dzieci w wieku do 10 lat zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.

3. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 4 marca 2015 r. do godz. 23:59. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.
W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Zimowy Brzdąc 2015.

4.Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię i nazwisko dziecka, wiek i miejscowość
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz numer telefonu do kontaktu.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

5.Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.

6.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach www Organizatora.

§5. Zwycięzca
Tytuł Zimowego Brzdąca „Gazety Olsztyńskiej” otrzyma dziecko, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów. Zwycięzca otrzyma bon o wartości 300 zł do wykorzystania w Centrum Handlowym Olimp w Olsztynie. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają nagrody pocieszenia w postaci bonów o wartości 80 zł do wykorzystania także w Centrum Handlowym Olimp w Olsztynie. Partnerem plebiscytu i sponsorem nagród jest Centrum Handlowe Olimp (Olimp. Danuta i Janusz Wodarczyk, sp. j.).
Dodatkowo w „Gazecie Olsztyńskiej” ukaże się wywiad ze zwycięzcą.

§ 6. Głosowanie
Głosowanie na Zimowego Brzdąca odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 8 marca 2015 roku do godziny 23.59.

Liczba głosów przyznana dziecku za każdą wiadomość SMS wysłaną na niego jest zależna od ceny wiadomości SMS, która została wysłana przez głosującego. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana dziecku za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1 zł + VAT – 1 głos
2 zł + VAT – 3 głosy
3 zł + VAT – 5 głosów

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania (1-2 dni przed końcem głosownia).

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms’ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w „Gazecie Olsztyńskiej” i na stronach www Organizatora.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka,
b) Monika Nowakowska,
c) Przemek Cieszyński

§13 Ochrona danych
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 2 oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15 Reklamacje
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§19 Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§21
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na www.gazetaolsztynska.pl