Sejmik odbył przedwakacyjną sesję. Zarząd Warmii i Mazur z wotum zaufania

2024-06-25 15:28:16(ost. akt: 2024-06-25 15:52:25)

Autor zdjęcia: Wrota Warmii i Mazur

Raport o stanie województwa, wotum zaufania dla zarządu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 i wreszcie udzielenie absolutorium – to najważniejsze punkty ostatniej przed wakacjami sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się we wtorek 26 czerwca w Olsztynie.
Za przyjęciem raportu i udzieleniem absolutorium zarządowi województwa, przy 26 obecnych, głosowało 17 radnych przy 9 głosach przeciwnych.

— Ja mam zaszczyt przedstawiać raport o stanie województwa po raz pierwszy, ale rok 2024 jest już szóstym rokiem, w którym przygotowujemy ten ważny i wszechstronny dokument. Podobnie jak w ubiegłych latach został on opracowany w oparciu o dane gromadzone przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz jednostki organizacyjne samorządu województwa. Przedstawiamy w nim opis najważniejszych przedsięwzięć, czyli kreowania polityki rozwoju, działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027, a także informacje o innych programach operacyjnych, wsparciu grantowym i realizacji budżetu województwa, czyli najważniejszych inwestycjach. Podsumowaliśmy także Rok Kopernikowski, który tak wszechstronnie obchodziliśmy na Warmii, Mazurach i Powiślu, a także poza granicami regionu i kraju — powiedział podczas sesji Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Następnie radni wysłuchali informacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa warmińsko-mazurskiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Dochody województwa zostały zrealizowane w kwocie 1 mld 180 mln 919 tys. zł, co stanowi 100,6 proc.planu. W strukturze dochodów – podobnie jak w latach ubiegłych – największy udział środków budżetowych wynoszący 40,1 proc. stanowiła subwencja ogólna. Ważnym źródłem dochodów są dochody własne stanowiące 25,5 proc. udziału w strukturze dochodów. Wykonanie tych dochodów wynosi 300 mln 682 tys. zł, co stanowi 107,2 proc. planu.

Warto przy tym zaznaczyć, że województwo warmińsko-mazurskie pomimo znaczących wpływów do budżetu z tego tytułu znajduje się w gronie najuboższych samorządów z najniższymi dochodami na 1 mieszkańca tj. 231,41 zł, co plasuje nasz region na ostatnim miejscu w Polsce.

Wydatki województwa zostały zrealizowane w wysokości 1 mld 46 mln 176 tys. zł, co stanowi 88,6 proc. planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 668 mln 652 tys. zł, osiągając 87,7 proc. planu, z kolei wydatki majątkowe wykonano w kwocie 377 mln 524 tys. zł, realizując 90,3 proc. planu.

Najwięcej wydatków bieżących samorząd województwa przeznaczył na transport i łączność, następnie na administrację publiczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, rodzinę, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, a także na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Natomiast w strukturze wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na inwestycje i modernizacje drogowe, inwestycje w instytucjach kultury i w podmiotach leczniczych.

Taki sam układ głosów - 17 za i 9 przeciw - wystąpił podczas głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz udzielenia absolutorium zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego.