Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc: stały rozwój dla dobra pacjentów!

2023-09-07 12:14:57(ost. akt: 2024-04-19 10:06:58)
27 marca tego roku Wioletta Śląska-Zyśk podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny, w tym do rehabilitacji leczniczej po przebytym zakażeniu covid-19, w celu zapewnienia mieszkańcom regionu opieki medycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia życia”. To kolejny projekt realizowany w Centrum z myślą o zdrowiu nas wszystkich.
— Dzięki realizacji tego projektu wyposażymy Centrum w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny, w tym do rehabilitacji leczniczej po przebytym zakażeniu covid-19 — mówi dyrektor Wioletta Śląska-Zyśk, nie kryjąc zadowolenia. — Celem tej inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom regionu województwa warmińsko-mazurskiego specjalistycznej opieki medycznej, odpowiedniej diagnostyki i rehabilitacji, szczególnie w kontekście pandemii covid-19, innych chorób zakaźnych, nowotworowych oraz cywilizacyjnych. Chcemy stale zwiększać dostęp do badań i zabiegów prowadzonych nowoczesną aparaturą medyczną osób zagrożonych zachorowaniem na raka płuc. Ale chcemy niwelować również niedobory w wyposażeniu w zakresie możliwości leczenia niewydolności oddychania u dorosłych przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych przewlekłych niezakaźnych chorobach płuc. Ostatecznie chodzi jednak przede wszystkim o obniżenie umieralności z powodu raka płuc.

Cele szczegółowe projektu doposażenia obejmują m.in. zmniejszenie ryzyka powikłań po chorobie covid-19 poprzez odpowiednio przeprowadzony proces rehabilitacji, skuteczną diagnostykę i leczenie w przypadku zachorowania na różne choroby płuc. w tym nowotwory płuc, poprawę efektów terapeutycznych poprzez prowadzoną diagnostykę we wczesnym stadium, zwiększenie wydolności fizycznej pacjenta zależnej od czynności układu oddechowego oraz zwiększenia siły i wytrzymałości mięśniowej, zwiększenie ogólnej sprawności ruchowej pacjenta i zdolności podejmowania różnych czynności w życiu codziennym, utrzymanie aktywności, w tym zawodowej, w życiu społecznym, a także wzrost odporności samego Centrum na różne sytuacje kryzysowe.

Dzięki leczeniu zmian wykrywanych we wczesnych stadiach rozwoju możliwe będzie także obniżenie kosztów związanych z leczeniem raka płuc w skali kraju.

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie Wioletta Śląska-Zyśk oraz marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek województwa Miron Sycz podpisują umowę o dofinansowanie Centrum.
Fot. archiwum Centrum
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie Wioletta Śląska-Zyśk oraz marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek województwa Miron Sycz podpisują umowę o dofinansowanie Centrum.

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Projekt dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.
Oś priorytetowa: Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości RPWM.13.00.00,
Działanie: Ochrona zdrowia,
Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
Całkowita wartość projektu: 2 995 371,64 PLN
Koszty kwalifikowalne: 2 993 561,64 PLN
Koszty niekwalifikowalne: 128 515,39 PLN
Kwota dofinansowania: 2 543 070,52 PLN (tj. 84,9%)
Wkład własny: 452 301,12 PLN (tj. 15,1%)
Magdalena Maria Bukowiecka