Czy radni Olsztyna zdekomunizują szkołę podstawową?

2024-04-12 16:30:36(ost. akt: 2024-04-12 15:06:21)

Autor zdjęcia: Olsztyn.eu

Obecnie w Olsztynie mamy dość ciekawą sytuację. Mimo tego, że kilka dni temu wybraliśmy nową Radę Miasta, to stara będzie jeszcze raz decydować o wielu ważnych dla Olsztyna sprawach. Jedną z nich jest dekomunizacja SP7 w Olsztynie.
W 2019 roku ówczesny minister edukacji Przemysław Czarnej wydał rozporządzenie w sprawie "szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli", które dotyczyło zmian nadanych szkołom imion, jeśli te propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny.

W Olsztynie pod te rozporządzenie podlega Szkoła Podstawowa nr. 7, która nosi imię Leona Kruczkowskiego. Część pewnie zada tu pytanie, co Kruczkowski miał wspólnego z poprzednim ustrojem. Odpowiedź jest prosta: do robotników nie strzelał, natomiast jego działalność poza artystyczna była na tyle angażująca, że pisarz znalazł się na czarnej liście poprzedniego ministra edukacji.

Leon Krucznowski przed wojną był kojarzony ze środowiskami lewicowymi. W trakcie kampanii wrześniowej dostał się do niemieckiej niewoli. Po powrocie do Polski wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej i był wiceministrem w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Od lutego 1957 roku był członkiem Rady Państwa oraz członkiem Komitetu Centralnego PZPR. To właśnie za działalność pozaliteracką Kruczkowski został wskazany jako jeden z "aparatczyków" partyjnych, którzy służyli poprzedniemu ustrojowi i podlegają ustawie dekomunizacyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Czarnka z 2019 roku kilka szkół (m.in SP 40 w Lublinie, SP 43 w Zabrzu, czy SP 71 we Wrocławiu) zmieniło patrona, którym przez lata był Kruczkowski.

Teraz podobny los może podzielić olsztyńska SP 7, czyli popularny "Kruczek". Na biurka radnych trafił projekt uchwały, który zmienia patrona szkoły z Leona Kruczkowskiego na "Ziemię Warmińską".

"W ocenie dyrektora, rodziców uczniów i całej społeczności szkolnej upamiętnienie Leona Kruczkowskiego w nazwie szkoły stoi w sprzeczności z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1103). Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy nazwy szkół nie mogą upamiętniać m.in. osób związanych z ustrojem komunistycznym. Z danych Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że Leon Kruczkowski podczas swoich wystąpień sejmowych wielokrotnie wyrażał akceptację i afirmację dla ustroju komunistycznego.
Zmiana imienia Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie z „Leona Kruczkowskiego” na imię „Ziemi Warmińskiej” przyczyni się do kształtowania patriotyzmu lokalnego, przywiązania do Warmii jako małej ojczyzny oraz promowania jej kultury, historii, walorów krajobrazowych i ludzi związanych z regionem.
W erze globalizmu przywiązanie do historii i tradycji regionu jest dla młodych ludzi realną wartością, która może pomóc im w budowaniu własnej tożsamości. Bliski związek emocjonalny ze swoim regionem może w przyszłości zachęcić młodych ludzi do pozostania na Warmii, podjęcia pracy na rzecz rozwoju regionu. Ponadto, wraz z nowym imieniem pojawiają się nowe możliwości nawiązania współpracy ze szkołami o podobnym imieniu w Bisztynku, Barczewie i Pieniężnie.
" — możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Radni zagłosują nad projektem uchwały na najbliższej sesji Rady Miasta 19 kwietnia.

Zdaniem radnych:

— Szanuje decyzję dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego i uważam, że ta decyzja powinna znaleźć odzwierciedlenie w uchwale Rady Miasta. Jednocześnie nie podzielam argumentacji wyrażonej we wniosku dotyczącej osoby Leona Kruczkowskiego. Uważam że jest godnym patronem szkoły, a tzw. dekomunizacja w Polsce często idzie za daleko, czego próby widzieliśmy w Olsztynie m.in. na przykładzie ulic Pstrowskiego czy Dąbrowszczaków. Niemniej dla mnie w tym przypadku kluczowe jest zapewnienie nauczycielom, uczniom i rodzicom związanym ze szkołą możliwości wyboru w kwestii imienia szkoły — komentuje radna Marta Kamińska (KO)

— Warto podkreślić, iż inicjatywa zmiany imienia płynie od samej społeczności szkolnej. To cieszy, bo Leon Kruczkowski i gros jego twórczości jednoznacznie kojarzy się z komunizmem, w tym z jego najbardziej zwyrodniałą, stalinowską postacią. Trzeba pamiętać, że Kruczkowski był m.in. członkiem Rady Państwa PRL oraz współtworzył Ogólnokrajowy Komitet Obchodu 70-lecia urodzin Józefa Stalina. Poza tym, patronat „Ziemi Warmińskiej” nad SP nr 7 będzie dużo bardziej pożyteczny też z punktu widzenia kształtowania lokalnej tożsamości uczniów szkoły. Sądzę, że przyczyni się również do promocji wiedzy o naszej Warmii i jej walorach historyczno-kulturowych wśród młodzieży — stwierdził Radosław Nojman, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Karol Grosz