Olsztyńska straż miejska podsumowała 2023 rok. Funkcjonariusze interweniowali ponad 13 tysięcy razy

2024-03-02 19:15:00(ost. akt: 2024-03-01 16:28:11)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Straż Miejska

Realizując zadania przewidziane w ustawie o strażach gminnych i miejskich oraz prawa miejscowego, olsztyńscy strażnicy miejscy w okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku podjęli ogółem 13 667 interwencji.
W 2023 roku Dyżurny Straży Miejskiej przyjął 12751 zgłoszeń od mieszkańców Olsztyna, co stanowi 11 proc. wzrost w stosunku do 2022 roku.

Zgłoszenia wpływające do dyżurnego w roku 2023 dotyczyły głównie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, utrzymania czystości i porządku w mieście oraz ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W pozostałych sprawach dominowały zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego trzymania zwierząt, zakłócania porządku publicznego, uszkodzeń nawierzchni dróg osób potrzebujących natychmiastowej pomocy.

W trakcie pełnienia służby patrolowej, olsztyńscy strażnicy miejscy w roku 2023 zatrzymali na gorącym uczynku 11 sprawców, którzy popełnili czyny zabronione min:
— 2 sprawców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwym,
— 5 sprawców kradzieży,
— 2 osoby poszukiwane,
— 2 osoby prowadzące pojazd bez uprawnień.

Strażnicy odnaleźli także 1 skradziony pojazd z ul. Żołnierskiej.

Bezpieczeństwo to także ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Każdego roku strażnicy kilkadziesiąt razy udzielają pomocy poszkodowanym w zakresie pierwszej pomocy medycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego m.in. PSP-R1.

Strażnicy miejscy w 2023 roku podjęli 2111 interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscu publicznym. Ponadto doprowadzono 1267 osób nietrzeźwych, które dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażały życiu i zdrowiu do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

W 2023 r. strażnicy miejscy podjęli 989 interwencji w stosunku do osób bezdomnych. 789 osób bezdomnych będących w upojeniu alkoholowym zostało przekazanych do izby wytrzeźwień, 32 bezdomnych zostało przekazanych do schroniska i 17 dla pogotowia ratunkowego, pozostałe osoby bezdomne nie potrzebowały pomocy.

Straż Miejska wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w okresie jesienno- zimowo- wiosennym każdego roku dokonuje szczegółowej kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie miasta Olsztyna.

— Wspólnie odbyliśmy 15 takich patroli. Ponadto w 2018 nawiązaliśmy współpracę z Caritas i kolejny już rok, od miesiąca listopada do końca marca, dwa lub trzy razy w tygodniu odwiedzaliśmy miejsca przebywania osób bezdomnych, oferując ciepły posiłek i odzież — napisali funkcjonariusze.

Strażnicy w 2023 roku przekazali do różnych instytucji i podmiotów 1809 spraw porządkowych. Ponadto podjęto 729 interwencji w stosunku do osób zanieczyszczających lub zaśmiecających miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec oraz niszczących roślinność. W działaniach codziennych strażników, priorytetem jest bieżąca kontrola dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Olsztyna.

W wyniku prowadzonych działań dokonaliśmy również 81 kontroli nieruchomości prywatnych oraz podmiotów gospodarczych pod kątem posiadania deklaracji, umów na wywóz odpadów komunalnych i przemysłowych oraz prawidłowej segregacji odpadów.

— Stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie wystawiliśmy 21 mandatów karnych, 9 osób zostało pouczonych, a w stosunku do 2 osób zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu. W 2023 r. w okresie wiosennym lub jesiennym wspólnie z przedstawicielami rad osiedli oraz pracownikami ZDZiT i administracji przeprowadzono przeglądy wszystkich osiedli — dodali.

W 2023 roku strażnicy z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym tj. pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza usunęli 28 pojazdów oraz doprowadzili do usunięcia przez właścicieli 105 wraków pojazdów pozostawionych na terenie miasta Olsztyna.

Strażnicy prowadzili także kontrole budów i terenów przyległych, pod kątem zanieczyszczenia jezdni przez pojazdy wyjeżdżające z takich budów oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac. Ogółem przeprowadzono 101 takich kontroli, podczas których nałożono 79 mandatów karnych, udzielono 20 pouczeń i sporządzono 1 wniosek o ukaranie do sądu.

Działania związane z kontrolą ruchu drogowego dotyczyły głównie zakłóceń w komunikacji, kontroli miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz parkowania w miejscach niedozwolonych pojazdów na terenie Olsztyna.

Strażnicy miejscy w 2023 r. podjęli 6535 interwencji wobec osób popełniających wykroczenia przeciwko bezpieczeństwo i porządkowi w komunikacji (wzrost w stosunku do roku 2022 o 20 proc.)

Na podst. art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym usunęliśmy 106 pojazdów, które były zaparkowane w miejscach, zabronionych lub utrudniających ruch oraz unieruchomiliśmy 1930 pojazdów przez zastosowanie urządzeń do blokowania kół.

Ogółem wzięto udział w 127 zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych, rekreacyjnych i procesji oraz w 61 zgromadzeniach.

W 2023 roku, szczególnie w miesiącach wrzesień, październik, Straż Miejska położyła szczególny nacisk na profilaktykę. Zajmuje się nią osoba merytorycznie przygotowana, wyodrębniona ze struktur Straży. Przeprowadzono 166 pogadanek na temat bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich na terenie Olsztyna. W pogadankach udział wzięło 5925 uczniów.

W 2023 r. Dyżurny Straży Miejskiej przyjął od mieszkańców Olsztyna 472 zgłoszenia dotyczące zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących, które zagrażały zdrowiu i życiu ludzi lub same były w zagrożeniu. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło psów i kotów tj. 249 zgłoszeń, lisów tj. 108 zgłoszeń (wzrost o 74 proc.), m.in. ptaków, saren, nietoperzy, dzików.