Fundusze europejskie zmieniają Warmię i Mazury

2024-01-30 09:00:00(ost. akt: 2024-01-30 08:07:29)   Artykuł sponsorowany
Dzięki nowoczesnej aparaturze w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie, dofinansowanej z Funduszy Europejskich, zwiększył się komfort leczenia pacjentów.

Dzięki nowoczesnej aparaturze w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie, dofinansowanej z Funduszy Europejskich, zwiększył się komfort leczenia pacjentów.

Autor zdjęcia: Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w rozwoju regionów takich jak Warmia i Mazury. Dzięki nim udało się realizować istotne inwestycje, które przekładają się na wzrost jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tych terenów —mówi Angela Martinez-Sarasola, kierownik wydziału polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

— Na przestrzeni wielu ostatnich lat Wspólnota Europejska zmieniała swoją rolę. Od wspólnoty gospodarczej, po wspólnotę społeczną, walutową. Jak ocenia pani rolę Unii Europejskiej we współczesnym świecie?
— Unia Europejska jest dziś czymś znacznie więcej niż wspólnotą gospodarczą. To unikalne połączenie 27 krajów, które współpracują na wielu płaszczyznach, od ochrony środowiska, przez politykę bezpieczeństwa, aż po prawa człowieka i promowanie demokracji. Nasza rola polega na promowaniu pokoju, stabilności i dobrobytu, zarówno wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej. Jesteśmy globalnym graczem, który ma wpływ na kształtowanie porządku światowego, opartego na regułach i wartościach.

— Z jakimi wyzwaniami obecnie boryka się Unia Europejska?
— Wyzwania są zróżnicowane. Mamy do czynienia z konsekwencjami zmian klimatycznych, koniecznością transformacji gospodarczej w stronę zrównoważonego rozwoju, a także z kwestiami demograficznymi i migracyjnymi. Brexit pokazał również, że integracja europejska nie jest nieodwracalna, a pandemia COVID-19 uwydatniła potrzebę solidarności i koordynacji działań na poziomie Unii. Nie możemy także ignorować zagrożeń związanych z dezinformacją i cyberbezpieczeństwem oraz koniecznością obrony praworządności.
Dodatkowo, Unia Europejska stoi przed poważnym wyzwaniem w postaci konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę, co wywołuje nie tylko humanitarne i polityczne kryzysy, ale także wpływa na bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze i militarne państw członkowskich. Sytuacja ta wymaga od Unii zdecydowanych działań, zarówno w zakresie wsparcia dla Ukrainy, jak i wzmacniania własnej odporności i jedności w obliczu zewnętrznych zagrożeń

— Jaka w takim razie rysuje się przyszłość Unii Europejskiej?
—Przyszłość Unii to przede wszystkim dalsza integracja, która ma na celu umocnienie naszej odporności na różnego rodzaju kryzysy. Pracujemy nad pogłębieniem unii gospodarczej i monetarnej, wzmocnieniem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także nad stworzeniem bardziej elastycznych mechanizmów reagowania na kryzysy, takich jak Europejski Zielony Ład czy instrument NextGenerationEU, który w Polsce realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Chcemy budować przyszłość,
w której Europa jest zielona, cyfrowa i odporna na nieprzewidywane wydarzenia.
Priorytetami Unii Europejskiej są zrównoważony rozwój, innowacyjność, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz cyfrowa transformacja. Unia Europejska dąży do osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych, ochroną środowiska naturalnego oraz promocją nowych technologii cyfrowych. Jednocześnie stawia sobie za priorytet rozwój gospodarczy oparty na zrównoważonych i ekologicznych rozwiązaniach, które przyczyniają się do poprawy jakości życia obywateli.

— Polityka spójności to ważny filar wsparcia dla takich regionów jak nasz. Od wielu lat z powodzeniem wykorzystujemy jej możliwości w postaci wdrażania Funduszy Europejskich. Dzięki nim m.in. podnosimy jakość pracy, styl edukacji czy naszego bezpieczeństwa. Jak ocenia pani rolę Funduszy Europejskich w rozwoju Warmii i Mazur?
— Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 20 lat temu z pomocą funduszy polityki spójności Unii Europejskiej regionalny PKB na mieszkańca województwa warmińsko-mazurskiego wzrósł o 11 punktów procentowych, z 39 proc. średniej unijnej w 2004 r. do 50 proc. w 2020 r.
Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w rozwoju regionów takich jak Warmia i Mazury. Dzięki nim udało się zrealizować istotne inwestycje, które przekładają się na wzrost jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tych terenów.
W regionie Warmii i Mazur środki te pozwoliły na modernizację infrastruktury drogowej, co poprawiło dostępność i komunikację. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie, w tym przebudowa układu ulicznego, zakup taboru tramwajowego oraz rozbudowa inteligentnego systemu transportowego pokazuje, jak Fundusze Europejskie wspierają inicjatywy zwiększające mobilność mieszkańców i przyczyniają się do poprawy jakości życia w regionie.
Projekty takie jak Mazurska Pętla Rowerowa, z dofinansowaniem ponad 15 mln zł, czy rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, z dofinansowaniem ponad 76 mln zł, wskazują na dbałość o infrastrukturę turystyczną i kulturalną, co sprzyja zwiększeniu atrakcyjności Warmii i Mazur.
Warto też wspomnieć o nowo otwartej w grudniu 2023 roku hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich w kwocie ponad 130 mln zł udało się dokonać gruntownej przebudowy i rozbudowy hali, przystosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażyć w nowoczesne udogodnienia. Dzięki tej inwestycji hala może pomieścić ponad 4000 widzów, ponadto posiada wielofunkcyjne
i dostosowane do różnych dyscyplin sportowych boisko, halę rozgrzewkową oraz mniejsze sale treningowe a także kryte lodowisko. Zgodnie z dążeniem Komisji Europejskiej do promowania zrównoważonego rozwoju Urania została wyposażony w rozwiązania ekologiczne, takie jak panele fotowoltaiczne oraz gruntowe wymienniki ciepła. Wreszcie nie można zapomnieć o wsparciu potrzeb młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym w postaci wieloletniego dofinansowania działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

— Jakie wartości są priorytetowe dla Unii Europejskiej? Które z nich widać w naszych, zrealizowanych już, projektach w regionie?
— Unia Europejska opiera się na wspólnych wartościach, które są zakorzenione w jej traktatach i codziennej działalności. Do priorytetowych należą demokracja, prawa człowieka, równość, wolność, rządy prawa oraz poszanowanie godności ludzkiej. Te wartości są nie tylko deklaracją, ale przede wszystkim praktycznym wyznacznikiem naszych działań. W regionie Warmii i Mazur, jak i w całej Europie, widać te wartości w realizowanych projektach.
Przykładem może być rozwój infrastruktury edukacyjnej, który umożliwia równy dostęp do wysokiej jakości edukacji. Budowa i modernizacja szkół oraz placówek oświatowych to inwestycje, które podnoszą standard nauczania i umożliwiają lepsze przygotowanie młodych ludzi do wymagań współczesnego rynku pracy.
Inwestycje w ochronę zdrowia, z których korzystają wszyscy mieszkańcy, niezależnie od ich statusu społecznego czy ekonomicznego, to przejaw dbałości o równość i godność ludzką. Jak do tej pory wsparciem objęte zostały m.in Wojewódzki Szpital Dziecięcy oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie czy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.
Poprzez projekty związane z demokratyzacją życia publicznego, takie jak cyfrowe platformy umożliwiające udział mieszkańców w kształtowaniu polityki lokalnej, promowany jest aktywny udział obywateli w demokracji.
Z kolei wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw przyczynia się do budowania silnej i konkurencyjnej gospodarki, co jest wyrazem naszej wiary w wolny rynek, ale też w równość szans. Wszystkie te działania są odzwierciedleniem naszych wspólnych wartości europejskich, które stanowią fundament dla budowania silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej.

O Funduszach Europejskich dla Warmii i Mazur przeczytasz na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl