Mandat wójta Grunwaldu wygasł. Adam Sz. stracił swoje stanowisko

2024-01-24 15:25:11(ost. akt: 2024-01-24 15:31:45)

Autor zdjęcia: Wójt gminy Grunwald/Facebook/GO

Komisarz wyborczy w Elblągu wydał obwieszczenie w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta gminy Grunwald, w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu. Wójt Adam Sz. został przed tygodniem skazany na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu za przekroczenie uprawnień.
Obwieszczenie komisarza wyborczego w Elblągu II Arkadiusza Zaczka z 23 stycznia zostało ogłoszone w środę w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Poinformowano w nim, że w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego VI Wydział Karny Odwoławczy z 17 stycznia 2024 r., z taką datą wygasł mandat wójta gminy Grunwald.

Wójt Adam Sz. był oskarżony o przekroczenie uprawnień polegające na ujawnieniu bez zgody pokrzywdzonych danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia, orientacji seksualnej i przekonań światopoglądowych.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostródzie 30 listopada 2022 roku, został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i za to skazany na karę czterech miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres jednego roku próby. Ponadto Sąd I instancji zobowiązał oskarżonego do zapłaty pokrzywdzonym nawiązek w kwotach po 2,5 tys. zł, co stanowi łącznie kwotę 10 tys. zł, jak również obciążył go kosztami.

Przed tygodniem przed Sądem Okręgowym w Elblągu ogłoszony został wyrok w sprawie odwoławczej. Jak informowała PAP rzeczniczka tego sądu sędzia Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie w ten sposób, że wyeliminował z opisu czynu przypisanego oskarżonemu (...) działania oraz obniżył wymierzoną karę do 3 miesięcy pozbawienia wolności, a nadto obniżył nawiązki kolejno do 2,5 tys. zł, 2 tys. zł oraz 1,5 tys. zł, co w sumie daje kwotę 6 tys. zł. Sąd Okręgowy w Elblągu uchylił rozstrzygnięcie o opłacie, a w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

Sprawa dotyczy 2021 roku, kiedy w gminie Grunwald zawiązała się grupa inicjatywna, która chciała przeprowadzić referendum w sprawie odwołania wójta. Jej członkowie podawali, że powodem jest niemożność porozumienia się wójta z radą gminy i ostatni głośny list wójta do premiera, w którym samorządowiec upublicznił dane wrażliwe o radnych.

Na 20 stronach opisał, jak przejmując urząd wójta w 2018 r. po poprzedniku, który sprawował to stanowisko 28 lat, zastał "układ szkodzący interesom mieszkańców". W liście, do którego dotarła PAP, samorządowiec szeroko i szczegółowo opisywał różne sytuacje w instytucjach i urzędach podległych gminie, które jego zdaniem świadczą o nieprawidłowościach. Skarżył się też na nieprzychylne prokuraturę i sądy, które nie wydają wyroków po myśli gminy.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wygaśnięcie mandatu wójta następuje m.in. wskutek utraty prawa wybieralności. Sąd przesyła komisarzowi wyborczemu, wojewodzie oraz przewodniczącemu rady gminy odpis prawomocnego orzeczenia niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się. O wygaśnięciu mandatu wójta informuje komisarz wyborczy, w drodze obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu. Informację komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez premiera. (PAP)