Sobota, 30 maja 2020. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Regulamin Konkursu „Jadę bezpiecznie w foteliku”

2018-01-01 12:00:00 (ost. akt: 2018-10-29 14:13:32)


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Jadę bezpiecznie w foteliku” – najlepszy rysunek związany z tematem bezpiecznego podróżowania (zwanego dalej Konkursem).

§2
1.Organizatorem Konkursu jest NORD AUTO Sp. z o.o. w Białymstoku Oddział w Olsztynie, adres: 10-701 Olsztyn, Al. Warszawska 117 d, zarejestrowana pod numerem KRS 0000137627 NIP: 542-25-96-650 (zwana dalej Organizatorem).
2. Grupa WM sp. z o.o. w Olsztynie 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, zarejestrowana pod numerem KRS 000009446 NIP 729-198-10-28 na zlecenie Organizatora przeprowadzi akcję promocyjną w zakresie:

zamieszczenia regulaminu konkursowego na stronie www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy

umieszczenia 10 finałowych prac zgłoszonych do konkursu na łamach Gazety Olsztyńskiej


§3.
Konkurs trwa od 16 listopada do 30 listopada 2018 roku do godziny 23.59. W dniu 1 grudnia na profilu Facebook organizatora konkursu zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

§4.

W konkursie rysunkowym mogą brać udział przedszkola z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, które w terminie do 29 października 2018 r. zgłosiły chęć wzięcia udziału w konkursie „Jadę bezpiecznie w foteliku” i w terminie do 16 listopada 2018 prześlą na adres mailowy konkurs@nordauto.com.pl jedną pracę plastyczną swojego wychowanka (grupa wiekowa 5-6 lat) nt. bezpiecznego podróżowania w foteliku samochodowym.

Organizator konkursu nie narzuca uczestniczącym w konkursie przedszkolom sposobu wytypowania pracy plastycznej, która będzie reprezentowała przedszkole w głosowania na najlepszą pracę konkursową. Zaleca jednak żeby wybór pracy reprezentującej przedszkole w konkursie poprzedziła pogadanka z wychowankami przedszkola nt. bezpiecznego podróżowania w samochodzie. W tym celu organizator konkursu udostępni zainteresowanym przedszkolom broszurę informacyjną dot. fotelików samochodowych oraz plakaty konkursu.

Rysunek lub jego zdjęcie lub skan należy przesłać drogą elektroniczną
na adres e-mail : konkurs@nordauto.com.pl w terminie do 16 listopada 2018 roku do godziny 23.59 w temacie wiadomości „Jadę bezpiecznie w foteliku”.

W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.


Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

* 1 zdjęcie lub skan rysunku dotyczącego tematu konkursu: „Jadę bezpiecznie w foteliku”

* zgodę rodziców na wykorzystanie przez Organizatora rysunku dziecka na potrzeby konkursu;

* dane autora: imię, nazwisko, miejscowość oraz pełną nazwę przedszkola do którego uczęszcza dziecko

Praca zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w konkursie.
.


§5.
Zwycięży autor pracy, która otrzyma najwięcej polubień na profilu Facebook Organizatora konkursu do dnia 30 listopada 2018 roku do godziny 23.59. Głosowanie rozpocznie się od dnia 17 listopada 2018 r. Zwycięski rysunek – zdjęcie lub scan zostanie opublikowane w Gazecie Olsztyńskiej w wyznaczonym terminie.

§6.
Autor zwycięskiego rysunku otrzyma dyplom i oryginalny fotelik samochodowy marki Volkswagen, pozostali finaliści i przedszkola zostaną uhonorowani dyplomami i upominkami od organizatora i partnerów konkursu Grupa przedszkolna, którą reprezentuje autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszona na uroczyste wręczenie nagrody głównej i na wycieczkę do serwisu Nord Auto.

§7.
Głosowanie na rysunek „Jadę bezpiecznie w foteliku” odbywa się za pomocą polubień na profilu Facebookowym Nord Auto. Prace konkursowe zamieszczone przez organizatora na Facebooku nie będą oznaczone ani danymi ich autora, ani danymi przedszkola, które pracę zgłosiło. Rysunki będą ponumerowane zgodnie z kolejnością wpływu prac. Autorzy prac zostaną ogłoszeni w dniu zakończenia glosowania na najlepszą pracę

§8.
Prawidłowo oddanym głosem w konkursie jest reakcja (tj. like, superlike, emotka) na zdjęcie konkursowe.

Internauta uczestniczący w głosowaniu może oddać jeden głos na dowolną ilość zgłoszonych prac.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.§9.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;

liczbę nadesłanych polubień

podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na Facebooku Nord Auto. O terminie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie.


§11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

1. Eryka Kuszlewicz-Masiak
2. Emilian Puchalski
3. Marta Bielińska

§12


1. Podane przez uczestników konkursu dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Organizator w celu przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody lub rozpatrywania reklamacji dotyczących konkursu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla w/w celów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie uczestnicy konkursu uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie uczestnicy konkursu mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli uczestnicy konkursu uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu konkursu, wydaniu nagród i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane dane osobowe zostaną usunięte.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16.
Nadesłane prace w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.


§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.§18.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.§19.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora pod adresem Al. Warszawska 117 d 10-701 Olsztyn.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB