Sobota, 11 lipca 2020. Imieniny Benedykta, Kariny, Olgi

Regulamin Akcji Promocyjnej „Bezpieczne auto – bezpieczna rodzina”.

2018-01-29 14:10:39 (ost. akt: 2018-10-29 14:11:06)


§1.
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Bezpieczne auto – bezpieczna rodzina” w ramach której osoby, które zgłoszą się do udziału będą mogły skorzystać z darmowego badania stanu technicznego swojego samochodu (zwanego dalej Akcją Promocyjną)

§ 2.
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest NORD AUTO Sp. z o.o. w Białymstoku Oddział w Olsztynie, adres: 10-701 Olsztyn, Al. Warszawska 117 d, zarejestrowana pod numerem KRS 0000137627 NIP: 542-25-96-650 zwana dalej Organizatorem
2. Grupa WM sp. z o.o. w Olsztynie 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, zarejestrowana pod numerem KRS 000009446 NIP 729-198-10-28 na zlecenie Organizatora przeprowadzi Akcję Promocyjną w zakresie:
umieszczenia formularza zgłoszeniowego na stronach internetowych serwisu moto.wm.pl w celu przyjmowania zgłoszeń na bezpłatne badanie serwisowe auta
zamieszczenia regulaminu konkursowego na stronie www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy

Zasady

§3.
1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia i są właścicielami samochodów.
2. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej – należy przesłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony formularz, który będzie zamieszczony pod artykułem w serwisie moto.wm.pl .
3. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać :
- dane: imię, numer telefonu do kontaktu oraz numer nadwozia VIN samochodu.
4. Zgłoszenia uczestników akcji trwają od dnia ogłoszenia akcji do 24 listopada 2018 r.
5. Nadesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Akcji Promocyjnej oraz akceptację postanowień regulaminu i wykorzystania danych osobowych.
6. Osoba zgłaszająca się ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób związane z nieuprawnionym rozpowszechnianiem ich danych osobowych w związku z organizowaną Akcją Promocyjną.


Zgłoszenia do Akcji Promocyjnej
§4.
1. Spośród nadesłanych formularzy Organizator wybierze maksymalnie 50 zgłoszeń.
2. Wybrane osoby, które zostaną powiadomione telefonicznie będą mogły stawić się w siedzibie Organizatora na darmowe badania stanu technicznego pojazdu w czasie trwania Akcji Promocyjnej od 12 listopada 2018 do 24 listopada 2018 r.
3. Sprawdzeniu będą podlegały:
1. Hamulec postojowy
2. Działanie układu klimatyzacji/wentylacji
3. Wycieraczki szyb, spryskiwacz
4. Sprawność świateł
5. Akumulator
6. Płyn hamulcowy
7. Płyn chłodzący
8. Płyn wspomagania
9. Olej silnikowy
10. Paski klinowe
11. Ogumienie
12. Amortyzatory
13. Hamulce
14. Układ wydechowy
15. Zawieszenie
16. Przekładnia kierownicza
17. Osłony gumowe przegubów, drążków
18. Osłony podsilnikowe
Zostanie też przeprowadzone badanie pojazdu na ścieżce diagnostycznej.
Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych będzie odpłatne.

4. Miejsce przeprowadzenia badania stanu technicznego samochodu: serwis VW firmy Nord Auto, Al. Warszawska 117d, 10-701 Olsztyn.


Dane Osobowe

§5.

1. Podane przez uczestników konkursu dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestników w związku z Akcją Promocyjną będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Organizator w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej i rozpatrywania ewentualnych reklamacji dotyczących tej Akcji.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla w/w celów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie uczestnicy Akcji Promocyjnej uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie uczestnicy Akcji Promocyjnej mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
1. Jeżeli uczestnicy Akcji Promocyjnej uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
3. Po zakończeniu Akcji Promocyjnej i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane dane osobowe zostaną usunięte.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

Reklamacje
§6.
Ewentualne reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Bezpieczne auto – bezpieczna rodzina” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§7.
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
§8.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Postanowienia końcowe

§9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Akcji Promocyjnej niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§10.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie akcji Promocyjnej.

§11.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentowanie wyłączone

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB