Czwartek, 20 lutego 2020. Imieniny Anety, Lehca, Leona

Regulamin questu Grand Slam

2016-06-13 00:21:43 (ost. akt: 2016-06-14 09:14:09)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Questu:
Quest będzie prowadzony pod nazwą „Quest Grand Slam” – gra terenowa

2. Podmiotem urządzającym Quest zwanym dalej „Organizatorem” jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

3. Zasięg questu.
Quest odbędzie się na obszarze Olsztyna, na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Ukiel.

4. Czas trwania questu.
Quest trwa 14 czerwca 2016 w godzinach 9.00 - 18.00.


UCZESTNICY QUESTU
1. Uczestnikiem questu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 2 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

2. Uczestnikami questu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

3. Wzięcie udziału w queście jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu questu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w questu.


KOMISJA
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu questu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do questu oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję.

ZASADY QUESTU
1. Udział w questu jest możliwy po pobraniu na telefon aplikacji „Olsztyn- różne strony miasta”. Quest można wykonać w dniu 14 czerwca 2016 w godzinach 9.00 -18.00.

2. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w queście.

3. Po przekroczeniu terminu wykonania questu wyniki będą odrzucone.

4. Dla określonego użytkownika brana jest pod uwagę tylko pierwsza próba przejścia trasy.

5. Uczestnik questu powinien posiadać urządzenie smartfon lub tablet z systemem Android lub IOS umożliwiające pobranie aplikacji oraz zrealizowanie questu.

6. W takcie trwania questu będzie dostępna informacja pod numerem tel. 89 539-74-56 oraz w namiocie Gazety Olsztyńskiej znajdującym się na terenie Centrum Rekreacyjno – Sportowym w godzinach 14:00-18:00.NAGRODA
1. Nagrodami w queście dla 2 pierwszych miejsc będą:
Pierwsze miejsce: 1 zaproszenie pakiet trzydniowy (17,18,19 czerwca 2016 r.)
Drugie miejsce: 1 zaproszenie na pakiet trzydniowy (17,18,19 czerwca 2016 r.)
2. Fundatorem nagród jest organizator FIVB Beach Volleyball World Tour Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn 2016 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW QUESTU
1. Wyłonienie zwycięzcy będzie możliwe dzięki porównaniu wyników z aplikacji użytkownika z listą dostępną w panelu administracyjnym zawierającą wszystkich użytkowników biorących udział w queście.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 czerwca 2016r o godzinie 18.00 w namiocie Gazety Olsztyńskiej znajdującego się na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel w Olsztynie. Podczas ogłaszania wyników obecność jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności podczas ogłaszania wyników osoby identyfikującej się uzyskanym wynikiem rozgrywki, nagroda zostanie przyznana kolejnemu graczowi
z listy z kolejnym wynikiem.
3. W przypadku dwóch lub więcej graczy, którzy uzyskają taką samą ilość punktów, wygra ten, który będzie miał krótszy czas przejścia questu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników questu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia questu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Dane Zdobywców w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku zostaną opublikowane na łamach gazet, stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych z questu.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
5. Uczestnicy biorąc udział w quest udzielają Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania quest. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów w tym publikowanie przez Organizatora na łamach gazet, stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika , oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 630 z późn. zm.) .
6. Podanie danych osobowych przez uczestnika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w quest.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom questu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny w aplikacji „Olsztyn- różne strony miasta”. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad questu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
Polub nas na Facebooku: