Quantcast

Poniedziałek, 28 września 2020. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Regulamin konkursu. "Aktywna sweet focia"

2015-10-31 12:00:00 (ost. akt: 2015-11-15 12:07:47)

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu "Aktywna sweet focia" (zwanego dalej Konkursem).

Organizator:
§2.
Organizatorem Konkursu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

Czas trwania:
§3.
Konkurs trwa od 15 października do 10 czerwca 2016 roku.

Uczestnicy:
§4.
1.W konkursie mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych (osobiście, gdy są pełnoletnie).
2.W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu konkursu.
3.Zgłoszenie dziecka do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres kontakt@fitniefat.pl w terminie do 9 maja 2016 roku do godz. 23:59. Waga zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.
4.Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię, nazwisko i wiek dziecka oraz miejscowość
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
5. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6. Na jednym zdjęciu powinno znajdować się jedno dziecko.

Zwycięzcy:
§5.
Spośród nadesłanych zgłoszeń trzy zwycięskie zdjęcia wybierze komisja konkursowa. Każdy laureat otrzyma nagrodę indywidualną.

Ogłoszenie wyników:
§ 6.
11. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.


Dane osobowe:
§7.
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w konkursie.

Reklamacje:
§13
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16
Zgłoszenia do konkursu będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:
§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB