Quantcast

Wtorek, 29 września 2020. Imieniny Michaliny, Michała, Rafała

Regulamin. Konkurs dla szkół - „Freakintraining school”

2015-10-31 12:00:00 (ost. akt: 2016-06-20 13:22:06)

Na wniosek sponsora nagrody - firmy Michelin - komisja konkursowa postanowiła przyznać I i II miejsce w Konkursie, a co za tym idzie przyzna 2 nagrody za I i II miejsce zamiast jednej nagrody.
Uwaga, na prośbę szkół wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń. Macie czas do 14 czerwca.

.......................................................................
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Konkursu: Konkurs będzie prowadzony pod nazwą„Freakintraining school” - na najciekawszy film o aktywności sportowej w szkole

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).
3. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze Warmii i Mazur (dotyczy szkół z tego regionu).
4. Czas trwania konkursu.
Konkurs trwa od 15 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 roku.

DANE OSOBOWE
5. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie
uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU
6. Uczestnicy:
a) W plebiscycie mogą brać udział społeczności szkolne zgłoszone przez nauczyciela/dyrekcję placówki. Zgłoszenie jest jednoznaczne z tym, że szkoła posiada zgody rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku dzieci w video, a także wszystkich innych osób w nim występujących.
b). Zgłoszenie video do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie poczta płyty CD z plikiem pod adres Fit nie Fat, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie linka z dostępem do filmu YouTube.com na maila kontakt@fitniefat.pl do 14 czerwca 2016 r.
c). Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwę szkoły, adres, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (dyrektora placówki/nauczyciela),
- film o długości do 2 minut z planszą i wyłącznie z utworami muzycznymi, do których uczestnik posiada prawa;
- krótki opis dotyczący przygotowania filmu, obsady i pomysłu
- akceptację postanowień regulaminu;
- numer telefonu do kontaktu.
d). Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatoraoraz
członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
e). Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
f). Zgłoszenia po upływie terminu nie będą uwzględnione w konkursie.
g). Szkoły, która zajmą pierwsze i drugie miejsce w konkursie otrzymają nagrody. (zmiana pkt., było - Szkoła, która zostanie laureatem naszego konkursu otrzyma nagrodę. )

KOMISJA KONKURSOWA
7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W jej skład wejdą przedstawiciele firmy Michelin, sponsora nagrody i redakcji.

NAGRODA
8. Nagrodą w konkursie jest sprzęt sportowy i wyposażenie saligimnastycznej dla dwóch szkół. (Zmiana pkt., było - Nagrodą w konkursie jest sprzęt sportowy i wyposażenie sali gimnastycznej dla szkoły.)
9. Fundatorem nagrody jest Michelin Polska SA w Olsztynie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
10. Organizator powiadomi laureatów Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także o warunkach odbioru nagrody.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
12. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
13. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Edytor Sp. z o.o., ul.Tracka 5, 10-364 Olsztyn.
14. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości e-mail i pocztowej. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także