Quantcast

środa, 2 grudnia 2020. Imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Unijne wsparcie dla Warmii i Mazur

2015-10-07 11:21:07 (ost. akt: 2015-10-07 17:22:10)

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Rozmowa z Anną Wasilewską, wicemarszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego.

— W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 do naszego regionu ma trafić aż 1,7 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Biorąc pod uwagę wsparcie w poprzedniej perspektywie, to bardzo duży zastrzyk finansowy dla Warmii i Mazur. Czy będziemy w stanie wykorzystać te środki?

— W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 dla woj. warmińsko-mazurskiego przeznaczono kwotę wyższą o 300 mln euro niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Trzeba stwierdzić, że rzeczywiście wielkość środków przyznanych naszemu regionowi jest bardzo duża. Program realizuje unijną strategię na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięciu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Jest programem dwufunduszowym finansowanym z dwóch źródeł: środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Około 50 proc. środków EFRR zostanie przeznaczonych na cele związane z podnoszeniem innowacyjności gospodarki i konkurencyjnością przedsiębiorstw, zwiększeniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także na przedsięwzięcia związane z gospodarką niskoemisyjną. Natomiast co najmniej 20 proc. środków pochodzących z EFS zostanie wykorzystanych na promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem. Zastrzyk unijnego wsparcia to niepowtarzalna możliwość dalszego intensywnego rozwoju regionu. Biorąc pod uwagę z jaką niecierpliwością firmy i samorządy oczekują uruchomienia konkursów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 myślę, że wszystkie środki będą sukcesywnie wykorzystywane.

— Pewna pula środków z RPO zostanie przeznaczona na ochronę środowiska naturalnego Warmii i Mazur. Jaka to będzie kwota i jakie inwestycje mają szansę zyskać dofinansowanie?

— W ramach tego programu kwota 373 mln euro jest przeznaczona na ochronę środowiska naturalnego Warmii i Mazur. Kwotę 268 mln euro przewidziano na wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a 105 mln euro zaplanowano na realizację celów „zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego, wspieranie efektywnego gospodarowanie zasobami” oraz „promowanie dostosowania do zmian klimatu”. Wsparcie z programu umożliwi realizację inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcia będą również realizowane z zakresu zrównoważonego transportu miejskiego, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony różnorodności biologicznej oraz zapobiegania i zarządzania ryzykiem.

— W poprzedniej perspektywie nasz region dobrze wykorzystał unijne środki. Powstało wiele inwestycji, także tych związanych z ochroną środowiska np. ekomarin, instalacji odpadowych, oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych. Bez tej pomocy zapewne te inwestycje by nie powstały …

— Działania RPO WiM na lata 2007-2013 w zakresie ochrony środowiska pozwoliły na realizację projektów, które kompleksowo wpłynęły na poszczególne elementy środowiska. Przyczyniły się do poprawy jakość wód, powietrza i ziemi w regionie. Ochrona wód nastąpiła min. poprzez budowę sieci kanalizacyjnych, dzięki którym większa ilość ścieków wpływa do nowo wybudowanych, czy też zmodernizowanych oczyszczalni. Natomiast zastosowane w projektach systemy selektywnej zbiórki odpadów niewątpliwie pozytywnie wpłynęły na walory przyrodnicze. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska przyczyniły się do przywrócenia dawnego stanu i rozwoju charakterystycznych oraz cennych dla województwa gatunków fauny i flory. Dzięki realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach tzw. starej perspektywy, region zyskał na atrakcyjności, wzrósł poziomu życia mieszkańców i konkurencyjność województwa, co byłoby niemożliwe bez unijnego wsparcia w wysokości 93, 5 mln euro.

— Kiedy zostaną ogłoszone pierwsze konkursy w ramach RPO, które będą dotyczyły działań związanych z ochroną środowiska?

— Obecnie prowadzone są końcowe prace nad tworzeniem dokumentów umożliwiających właściwe wdrażanie programu operacyjnego. Pierwsze konkursy dotyczące działań związanych z ochroną środowiska zostały przewidziane w czwartym kwartale tego roku. O dofinansowanie będą mogli się ubiegać wnioskodawcy realizujący działania dotyczące wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony różnorodności biologicznej, zapobiegania i zarządzania ryzykiem.

Notował Grzegorz Siemieniuk


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także