Quantcast

Czwartek, 24 września 2020. Imieniny Dory, Gerarda, Maryny

Regulamin. Akcja Inwestycja 25- lecia na Warmii i Mazurach

2015-08-30 12:00:00 (ost. akt: 2015-09-02 16:36:59)

1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Akcji Inwestycja 25- lecia na Warmii i Mazurach.

§1.
Organizatorem akcji jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§2. Czas trwania:
Akcja trwa od  28 sierpnia 2015 r. do 02 października 2015 r.

Podczas głosowania w dniach od 28 sierpnia 2015 do 02 października 2015 zostaną wybrane inwestycje, przedsiębiorcy oraz firmy z obszaru obecnego województwa warmińsko-mazurskiego, które wniosły znaczący wkład w rozwój gospodarczy regionu oraz samorząd na terenie którego znajdują się te inwestycje za okazaną pomoc i wsparcie w ich funkcjonowaniu.
Kandydatów do wszystkich kategorii można zgłosić do końca września na adres: redakcja@gazetaolsztynska.pl oraz gazeta@dziennikelblaski.pl.

§3.
Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§4
W akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu akcji ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5 Zwycięzca:
Tytuł Inwestycji 25-lecia otrzyma inwestycja, przedsiębiorca oraz firma, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych punktów podczas akcji. Tytuł zostanie przyznany w następujących kategoriach: społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestycja przyjazna środowisku, wykorzystanie środków unijnych, inwestycja w rozwój edukacji i kultury, inwestycja dla rodziny. Dodatkowo spośród zgłoszonych kandydatów komisja konkursowa wybierze przedsiębiorstwo/przedsiębiorcę 25-lecia.

§6 Głosowanie:
Głosowanie odbywa się w trzech następujących możliwościach: głosowanie za pomocą kuponu, głosowanie przez SMS oraz głosowanie przez sondę internetową.

Na serwisach internetowych „Gazety Olsztyńskiej” opublikowane zostaną listy inwestycji, przedsiębiorców oraz firm, na które będzie można oddać głos za pomocą kuponu publikowanego w „Gazecie Olsztyńskiej” w czasie trwania akcji, za pomocą SMS-ów nadsyłanych na numery podane w artykułach oraz za pomocą głosu oddanego na stronie internetowej.
Organizator dopuszcza możliwość emisji kuponów na łamach tygodników lokalnych „Gazety Olsztyńskiej”.

1. Głosowanie przez SMS
Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana kandydatowi za wysłanie SMS-a za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

2,46 zł – 3 punkty
3,69 zł - 5 punktów
Zasady głosowania przez SMS zostaną podane w artykułach.

2. Głosowanie za pośrednictwem kuponów.
Wartość punktowa przyznawana jest na podstawie nadesłanych kuponów i określa się w sposób następujący:
1 kupon- 4 punkty na danego kandydata.

3. Głosowanie za pośrednictwem sondy internetowej.
Jeden użytkownik może oddać jeden głos, to jeden punkt.

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking SMS-owy, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania. Na stronie można śledzić wyniki głosowania SMS-owego i sondy internetowej, a punkty z kuponów będą doliczone po zakończeniu ich przyjmowania.

§8 Zasady głosowania:
1. Prawidłowo oddanym głosem w akcji jest głos oddany przez osobę pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych:
- za pomocą SMS-a wysłanego z telefonu komórkowego na numery podane w artykułach do 02 października 2015 roku do godz. 23:59.
- na oryginalnym, prawidłowo wypełnionym kuponie konkursowym, dostarczonym do siedziby Organizatora w terminie do 02 października 2015 r. do godziny 23.59.
- za pośrednictwem sondy internetowej do 02 października 2015 do godz. 23.59.
2. Kupony dostarczone Organizatorowi oraz SMS-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
3. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
4. Od 30 września na 3 ostatnie dni głosowania ranking zostanie wyłączony.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§10
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę prawidłowo wypełnionych kuponów;
c) liczbę nadesłanych sms’ów
d) liczbę kuponów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
e) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§11
Wyniki Akcji będą opublikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej” oraz na stronach serwisów  powiatowych w dniu 6 października 2015r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Akcji, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja.

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Akcja należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji
(o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§15
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§16
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17
Kupony wypełnione i przekazane Organizatorowi oraz biling sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Akcji i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Akcji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Akcji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Akcji.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

§ 20
1. Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (które podają dobrowolnie poprzez udział w głosowaniu) przez Organizatora Akcji do celów związanych z realizacją niniejszej Akcji.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Akcji w celu:
a) realizacji Akcji,
b) wyłonienia zwycięzców Akcji,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB