Wtorek, 14 lipca 2020. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Regulamin Plebiscytu "Słodkie święta. Wybierz najlepszą cukiernię"

2013-02-22 03:00:52 (ost. akt: 2013-03-01 15:05:04)

Regulamin Plebiscytu "Słodkie święta. Wybierz najlepszą cukiernię"
Zasady ogólne

§ 1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu "Słodkie święta. Wybierz najlepszą cukiernię" w 2013 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§ 2
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

Przebieg plebiscytu

§ 3
Plebiscyt trwa od 22 lutego 2013 do 12 kwietnia 2013 roku. Ma dwa etapy. Pierwszy etap trwa od 22 lutego 2013 do 24 marca 2013 roku i zostanie w nim wybrana Najlepsza Cukiernia danego tygodnika Gazety Olsztyńskiej. Plebiscyt z terenu m. Olsztyna powiatu olsztyńskiego będzie odbywał się w „Olsztynie dzień po dniu”. Drugi etap trwa od 26 marca 2013 do 12 kwietnia 2013 roku i zostanie w nim wybrana Najlepsza Cukiernia Gazety Olsztyńskiej.

§ 4
1. W Plebiscycie biorą udział cukiernie z województwa warmińsko – mazurskiego z wykluczeniem m. Elbląga i powiatu elbląskiego(zwane dalej Kandydatami), wytypowane przez redakcję z uwzględnieniem sugestii Czytelników.
2. Na żądanie właściciela Cukierni Organizator wycofa Cukiernię z dalszego udziału w Plebiscycie.

§ 5
Tytuł "Najlepsza cukiernia Gazety Olsztyńskiej 2013" otrzyma Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów

§ 6
Głosowanie na "Najlepszą cukiernię" danego tygodnika i „Olsztyna dzień po dniu” odbywa się za pomocą SMS-ów. SMSy należy nadsyłać na numer podany w artykułach do 24 marca 2013 r. do godz. 23:55.

Głosowanie na „Najlepszą Cukiernię Gazety Olsztyńskiej” odbywa się za pomocą SMS-ów. Należy je nadsyłać na numer 7148 od 26 marca do 12 kwietnia 2013 roku do godz. 23:55.

Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.

§ 7
1. SMS-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Każdy uczestnik głosowania może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

§ 8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem przez powołaną specjalnie do tego celu Komisję Plebiscytową. Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych SMS-ów,
b) podpisy członków Komisji Plebiscytowej.

Wyniki plebiscytu

§ 9
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie gazetaolsztynska.pl, serwisach miejskich Gazety Olsztyńskiej oraz na łamach Gazety Olsztyńskiej i tygodników.

§ 10
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka
b) Alicja Siemaszko
c) Przemek Cieszyński

Reklamacje

§ 11
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt — reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 12
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 13
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Postanowienia końcowe

§ 14
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§ 15
1.Dane osobowe przekazywane organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego administratorem tych danych osobowych w celu wyłonienia laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§ 16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.

§ 17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§ 18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: www.gazetaolsztynska.pl.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także