Radni z Pozezdrza bronią swoich praw i apelują do rządu i Prezydenta RP

2023-02-02 09:06:05(ost. akt: 2023-02-02 09:14:31)

Autor zdjęcia: UG Pozezdrze

Rada Gminy Pozezdrze (pow. węgorzewski) apeluje do rządu RP o wycofanie projektu Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Radni sprzeciwiają się wprowadzenia nowych stanów nadzwyczajnych, ograniczenia roli samorządów i przedsiębiorców, ingerencji w prywatną własność oraz ograniczeniu praw obywatelskich mieszkańców.
Podczas ostatniej sesji rady gminy z Pozezdrza (30 stycznia) samorządowcy poparli apel do polskiego rządu w sprawie wycofania z dalszego procedowania projektu Ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Ich zdaniem nowe przepisy marginalizują jednostki samorządu terytorialnego do roli podmiotów wykonujących dyspozycje rządu.

- Projektowana regulacja prawna przedstawiona przez resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada m.in. wprowadzenie dwóch nowych „stanów nadzwyczajnych” - stanu pogotowia i stanu zagrożenia, co pozostaje w sprzeczności z przepisami obowiązującej Konstytucji RP, ogranicza samodzielność jednostek samorządu terytorialnego – poprzez zawieszanie przez Prezesa Rady Ministrów organów jednostki samorządu terytorialnego – wójtów/burmistrzów/prezydentów, rad gminy/miast w przypadku, kiedy organy te nie zrealizują założeń i celów wyznaczonych przez administrację rządową. Ponadto nowe przepisy umożliwiają wprowadzenie w ich miejsce pełnomocników, będących faktycznie komisarzami rządowymi przejmującymi zadania organów samorządu. Oznacza to możliwość unicestwienia organów samorządów – uzasadniają radni z Pozezdrza w treści apelu do rządu.

W opinii radnych rozwiązania zawarte w projekcie ustawy dają wojewodzie możliwość przejmowania w trybie natychmiastowym zadań samorządu, który nie wyraża woli poddania się mechanizmowi ręcznego sterowania ze strony administracji rządowej, a ponadto stwarza ryzyko wprowadzania ograniczenia wolności, praw człowieka i obywatela, rozciągające się na sferę osobistą i majątkową.

- Restrykcje usprawiedliwione wprowadzonym stanem przybierające czy to postać zawieszenia działalności gospodarczej lub zakazu prowadzenia działalności określonego rodzaju, mogą ponownie przyczynić się do ruiny finansowej i społecznej wielu osób. Z kolei możliwość wykorzystania mienia ruchomego oraz nieruchomości, nakaz opróżniania lokali bez zgody właściciela, konieczność udostępniania pomieszczeń, będzie bez wątpienia godzić w święte prawo własności – argumentują samorządowcy z Pozezdrza.

Rada Gminy Pozezdrze apeluje o respektowanie Konstytucji. Samorządowcy zwrócili się do Prezydenta RP, parlamentu, rządu o wstrzymanie prac nad projektem ustawy. Ich zdaniem proponowane rozwiązania z jednej strony godzą w samodzielność i niezależność samorządu terytorialnego, a z drugiej stanowią zapowiedź daleko idącej ingerencji w prawa człowieka, prawa obywateli.
Renata Szczepanik

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5