Regulamin plebiscytu Lokal z Duszą 2016

2016-03-04 09:24:47(ost. akt: 2016-03-04 09:25:30)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Lokal z Duszą 2016" .
§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.
§3
Plebiscyt trwa od dnia 07.03.2016 r. do 24.04.2016 r.
§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§6
1. Kandydatury na "Lokal z Duszą 2016" mogą zgłaszać czytelnicy, mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia.
2. Zgłoszenia przyjmujemy od 3 marca. Termin zgłaszania kandydatur upływa 21.04.2016 roku o godzinie 16.
3. Zgłoszenia można pozostawiać w postaci komentarza pod tekstami dotyczącymi Plebiscytu lub wysyłając je na adres: wydawca@gazetaolsztynska.pl
4. Właściciel każdego nominowanego lokalu może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.
5. Wymieniona w §12 Komisja ma prawo nie dopuścić zgłoszonego lokalu do udziału w Plebiscycie.
6. Tytuł "Lokalu z Duszą 2016" otrzyma 10 lokali, które uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu. Wszystkie otrzymają stosowny certyfikat z zaznaczonym miejscem, jakie zajęły w Plebiscycie.
7. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie lokale z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.
8. W przypadku, jeżeli z danego powiatu udział w Plebiscycie będzie brać 10 i więcej lokali organizator może dodatkowo wprowadzić kategorię "Lokal z Duszą 2016" dla danego powiatu. Decyzję taką podejmuje się najpóźniej 18.04.2016 roku.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 72601 o treści TL.AS.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu lokalowi. Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 zł z VAT. Głosowanie rozpocznie się 7 marca 2016 r. o godz. 12.00 i potrwa do 24 kwietnia 2016 r. do godz. 23.00.
§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.
§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególne lokale ze wskazaniem 10 lokali, które otrzymają tytuł "Lokal z Duszą 2016". 5/ podpisy osób wykonujących czynność.
§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi 30 kwietnia na łamach Gazety Olsztyńskiej i dzienniku Elbląskim oraz na stronach w tygodnikach lokalnych Grupy WM oraz na stronach internetowych Grupy WM:
1. gazetaolsztynska.wm.pl, mojemazury. pl, naszawarmia.pl, orientacja.wm.pl
2. bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, elk.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminmski.wm.pl, lubawa.wm.pl, morag.wm.pl,mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiastolubawskie.wm.pl, olecko.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl
§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Barbara Chadaj-Lamcho, Gazeta Ostródzka
Małgorzata Czerwińska, Gazeta Działdowska
Paweł Gęsicki, Tydzień w Olsztynie i powiecie
Aleksandra Jakimczuk, IKAT Gazeta Braniewska
Monika Kacprzak, Węgorzewski Tydzień
Weronika Kowalewska, Rozmaitości Ełckie
Ewa Lubińska, Gazeta Lidzbarska
Tomasz Miroński, Goniec Bartoszycki
Kamila Oczkowicz, Gazeta Nidzicka
Magda Rogatty, Gazeta Iławska
Marek Szymański, Gazeta w Kętrzynie
Katarzyna Tomaszewicz, Gazeta Giżycka
Anna Truchan, Kurier Gołdapski
Joanna Turowska, Kurier Mrągowski
Stanisław Ulatowski, Gazeta Nowomiejska
Błażej Urbański, Głos Lubawski
Iwona Wiszniewska-Ropel, Głos Olecka
Wiesława Witos, Gazeta Morąska
Aleksandra Zawalniak, Nasz Mazur
Elżbieta Żywczyk, Gazeta Piska


§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.
§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji
& 16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.
§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§19

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5