Wysyp gminnych inwestycji, czyli wszystko z myślą o mieszkańcach

2016-11-07 12:30:00 (ost. akt: 2016-11-07 12:36:09)
W Sopkach-Osadzie zostało zagospodarowane centrum miejscowości

W Sopkach-Osadzie zostało zagospodarowane centrum miejscowości

- Wyznaję zasadę, że to urząd jest dla mieszkańców, a nie odwrotnie – podkreśla Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola. Dwa lata jej kadencji to kilometry dróg i chodników, poprawa estetyki i funkcjonalności miasta i miejscowości gminnych oraz wiele śmiałych, choć realnych planów na przyszłość.
- Co uznaje pani za swój największy sukces?
- Moim priorytetem jest pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, które w znaczny sposób przyczyniają się do polepszenia życia mieszkańców gminy. Przez dwa lata udało nam się pozyskać kwotę ok. 6,5 mln złotych. Te pieniądze zostały już w części wydatkowane na realizację inwestycji gminnych, część zaplanowanych działań będzie realizowanych w najbliższym czasie. Mam na myśli przebudowę dróg w mieście Sępopol, tj. ulice: Długa, Lipowa, Korszyńska oraz drogę w miejscowości Rygarby. Inwestycje te są na etapie procedur przetargowych. Na te przedsięwzięcia przeznaczymy ok. 3,5 mln zł. Prace rozpoczniemy wiosną 2017 roku. Dzięki naszym staraniom, pozyskaliśmy bezzwrotną pomoc finansową na remont ciągów pieszo-jezdnych w miejscowościach: Judyty, Stopki, Liski i mieście Sępopolu. Całość tych inwestycji w wysokości 785 tys pokryły pieniądze, które pozyskaliśmy z Agencji Nieruchomości Rolnych. Niedawno dotarła do nas informacja, że nasz wniosek na termomodernizację budynków szkół podstawowych w Ponikach i Dzietrzychowie, który złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uzyskał dofinansowanie w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. ok.1,5 mln zł. Sądzę, że takie kwoty to naprawdę ogromny sukces. Myślę, że kolejną, ważną sprawą jest to, że udało się zapewnić mieszkańcom bezpłatną pomoc prawną w urzędzie, która jak widzimy cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Radą służy mecenas Arkadiusz Pietraszko, który jest zatrudniony w naszym urzędzie na stanowisku radcy prawnego. Dzięki jego ogromnej wiedzy i bogatemu doświadczeniu wiele spraw udaje się wyjaśnić w bardzo przystępny sposób, często bez konieczności dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

- Poza inwestycjami, największe Pani powody do radości to...

- To dobre relacje z mieszkańcami gminy. Spotykam się z nimi z okazji różnych świąt i przedsięwzięć, ale rozmawiamy także w gabinecie, który dla wszystkich jest otwarty w ciągu całego tygodnia, a nie tak jak to było za poprzedniej kadencji zaledwie kilka godzin w tygodniu. Wtedy właśnie słyszę o ich problemach i szukam rozwiązań. Miło mi również słyszeć pozytywne opinie na temat działań przeze mnie podejmowanych. Cieszę się na każde spotkanie z ludźmi, bo daje mi to energię i siłę do działania. Ich wielkie poświęcenie
i zaangażowanie na rzecz gminy pozwala mi wierzyć, że razem możemy wiele dokonać. Za to jestem im wdzięczna.

- Jak się układa współpraca z radnymi?

- Jestem zadowolona, ponieważ nasza współpraca układa się dobrze. Radni znają realia gminy, potrzeby jej mieszkańców, a także budżet gminy, który niestety nie jest wystarczający, aby zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców. W związku z tym szukamy nowych pomysłów, potrafimy dyskutować o trudnych sprawach, rozwiązywać wspólnie problemy i znajdować kompromis. Ze strony radnych spotykam się ze zrozumieniem i ogromnym wsparciem dla wspólnie wypracowywanych zamierzeń, i za to wszystko należą się wyrazy podziękowania.

- Jak ocenia pani pracę sępopolskich urzędników?
- Jeśli chodzi o współpracę z podległymi mi instytucjami i urzędnikami, staramy się tchnąć nowego ducha, zmienić podejście do pracy, tak aby interesanci czuli się, że mają oparcie w naszych pracownikach. Uważnie przyglądam się ich działaniom, w uzasadnionych przypadkach podejmuję personalne decyzje, bo uważam, że wszyscy powinniśmy pracować dla dobra naszej gminy. Wyznaję zasadę, że to urząd jest dla mieszkańców, a nie odwrotnie.

- Jak będą wyglądały kolejne dwa lata Pani kadencji?
- Mam wiele planów, które mam nadzieję, że dojdą do skutku. Są one związane z infrastrukturą drogową i z polepszeniem warunków życia mieszkańców gminy. Ich dobro najbardziej leży mi na sercu, dlatego m.in. jestem w trakcie pozyskiwania 2 mln zł na drogi w Gulkajmach i Domaradach. Do końca chciałabym doprowadzić także realizację wszystkich wniosków i projektów, czekających na rozstrzygnięcie, a jest ich naprawdę wiele. Ważną inwestycja, która czeka miasto Sępopol to przebudowa ulic śródmieścia. Jednak spotykamy się z dużymi utrudnieniami związanymi z uzgodnieniami inwestycji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dodatkowo sprawy nie ułatwia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia, uchwalony w poprzedniej kadencji, tj. 30 września 2011r., który dla śródmieścia miasta zakłada, cyt.: „należy zachować i wyeksponować historyczne nawierzchnie ulic, należy stosować materiały historycznie uzasadnione.” Wspomniany zapis praktycznie uniemożliwia wykonanie remontu ulic z materiałów stosowanych współcześnie do budowy dróg. Poza tym będę realizowała zadania bieżące, wynikające z codziennych moich obowiązków, a także motywowała innych do współpracy na rzecz rozwoju naszej gminy.


ZREALIZOWANE INWESTYCJE
- Zakończenie drugiego i trzeciego etapu remontu szkoły w Sępopolu w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu. Dzięki pozyskanym funduszom wykonaliśmy termomodernizację budynku szkoły i przedszkola. Zakres prac obejmował wymianę instalacji cieplnej, wymianę źródeł ciepła na kotły na biomasę. Natomiast w trzecim etapie realizacji projektu dokonaliśmy kompleksowej wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w technologii LED, co przyczyni się do uzyskania znacznych oszczędności finansowych w związku z zakupem energii elektrycznej.
- Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną we Lwowcu.
- Budowa wodociągu oraz oświetlenia w Smolance Kolonii.
- Sukcesywnie realizowane są prace mające na celu poprawę dróg i ulic w Gminie Sępopol.
W tym zakresie dokonano m.in. remontów modernizacyjnych dróg w Różynie, Szczurkowie prowadzącej do Domu Pomocy Społecznej i Stopkach Osadzie. Natomiast chodniki wyremontowaliśmy m.in. w miejscowościach Gaj, Langanki, a w mieście Sępopol przy ul. Leśnej i Wojska Polskiego.
- Gmina dzięki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowała w 2015 r. projekt pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła za 337.500 zł.
- W dalszym ciągu prowadzone są remonty modernizacyjne świetlic wiejskich. W ostatnich dwóch latach takie remonty wykonano w świetlicach w: Różynie, Gierkinach, Rusajnach, Smolance, Długiej, Ostrym Bardzie, Romankowie, Lipicy. Na te zadania wydatkowano ok. 100 tys. złotych, w całości z funduszu sołeckiego.
- Zakończono proces legalizacji 11 placów zabaw na terenie gminy zrealizowanych
w poprzedniej kadencji. Sukcesywnie przybywa nowych placów zabaw. W trakcie tych dwóch lat już udało się urządzić place zabaw dla dzieci w Domaradach, Przewarszytach, Prętławkach, Szczurkowie, Wiatrowcu, Liskach, Lwowcu .
- Ze środków przyznanych w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zagospodarowano teren wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w Romankowie, natomiast ze środków gminy oczyściliśmy wspomniany staw. Kolejną inwestycją zrealizowaną w ramach w/w konkursu było utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji w Lipicy. Należy podkreślić, że również w tym 2016 roku ponownie Gmina Sępopol otrzymała dofinansowanie od Samorządu Wojewódzkiego na realizację projektów w obu miejscowościach uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W Lipicy obecnie realizujemy projekt pn.: „Ocalić od zapomnienia” – mini skansen nad strugą Mamlak. Natomiast w Romankowie został zagospodarowany teren pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej.
- Zagospodarowano teren przy rzece Łynie w Stopkach – Osadzie na miejsce rekreacji.
- Wykonano wodociąg na cmentarzu w Sępopolu.
- Sukcesywna poprawa warunków na stadionie LKS Łyna Sępopol, dlatego w 2015 roku wymieniono część siedzisk na stadionie, a także pracownicy urzędu miejskiego pomogli przygotować 3 wnioski dotyczące pozyskania środków zewnętrznych na działalność klubu.
- Przebudowa al. Wojska Polskiego w Sępopolu. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg oraz Powiatu Bartoszyckiego. Wymieniono stary asfalt oraz wyremontowano ciągi piesze.
- W Sępopolu będzie kontenerowy agregat prądotwórczy o dużej mocy, zdolny zasilić instalację wodociągową miasta i bezpośrednią okolicę w sytuacjach braku zasilania elektrycznego z sieci. Czego doświadczyliśmy w ostatnim okresie dwukrotnie. Agregat sfinansowany będzie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystko to dzięki ogromnemu wsparciu uzyskanemu ze strony Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- Kończymy także prace dotyczące wykonania dodatkowego oświetlenia ulicznego
w Romankowie.
- Staramy się poprawić estetykę miasta, w tym celu m.in. zakupiliśmy 4 rzeźby za kwotę około 3500 zł oraz kilkanaście nowych ławek.


PLANY INWESTYESTYCYJNE
- Przebudowa nawierzchni ulicy Kościelnej, oraz fragmentów ulic: Kościuszki;
i Moniuszki w Sępopolu oraz sukcesywny remont pozostałych ulic śródmieścia;
- wybudowanie nawierzchni asfaltowej w Gulkajmach w kierunku do drogi wojewódzkiej i prawie 2 kilometry drogi z Domarad w kierunku Lisek;
- e-administracja, zapewnienie dostępności urzędu bez konieczności bezpośredniej obecności mieszkańca w urzędzie;
- złożenie wniosków w kolejnym naborze na drogi w ramach PROW;
- budowa instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych w śródmieściu Sępopola;
- legalizacja wodociągu zlokalizowanego w ulicach: Spółdzielczej i Ogrodowej;
- rozbudowa świetlicy z funkcją remizy strażackiej w Judytach;
- remont świetlicy w Masunach;
- wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, którego gmina do tej pory nie posiadała;
- wykonanie Strategii Rozwoju Gminy, ponieważ poprzednie opracowanie było wykonane w 2000 roku i już bardzo dawno straciło na aktualności;
- wykonanie pomostu pływającego przy nowej przystani nad rzeką Łyną w Stopkach Osadzie;
- zagospodarowanie terenu wokół stopnia wodnego na rzece Guber z miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców;
- opracowanie kompleksowej oferty turystycznej w postaci aplikacji na smartfony oraz atrakcji przedstawiających bogatą historię miasta i gminy Sępopol;
- uatrakcyjnienie oferty kulturalnej i artystycznej w Sępopolskim Domu Kultury i wyjście z ofertą do świetlic wiejskich, a także wyremontowanie obiektu;
- wybudowanie zewnętrznej siłowni oraz doposażenie placu zabaw w mieście;
- sukcesywne remontownie budynków na stadionie miejskim;
- remont sieci uzbrojenia terenu na terenach wsi;
- wykonanie nowych ujęć wody oraz reorganizacja sieci wodociągowej;
- doposażenie ZGMIUK i dokonanie reorganizacji tak, by zakład stał się rentowny;
- pozyskanie środków zewnętrznych na remont przejętych mostów za poprzedniej kadencji od samorządu powiatowego;
- i wiele jeszcze innych działań, o które wnioskują mieszkańcy.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5