Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

2019-09-03 15:19:46(ost. akt: 2019-09-03 15:43:33)
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Do 14 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza Pisza dla uczniów wyróżniających się w nauce i aktywności społecznej na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego.
Stypendia przyznawane za okres 1 wrzesień 2018 - 19 czerwiec 2019r. - dokumentacja z tego okresu

Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek dyrektora szkoły, rady rodziców, rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, pełnoletniego ucznia.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

Stypendium może otrzymać uczeń szkoły, podstawowej, szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, zespół szkolno - przedszkolny oraz gimnazjum, za wyniki w nauce uzyskane w danym roku szkolnym oraz za osiągnięcia naukowe, społeczne.


O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który w danym roku szkolnym spełnił łącznie następujące warunki:

1) ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania uzyskał ocenę wyższą niż ocena dostateczna;

2) uzyskał średnią wynoszącą: (w roku szkolnym 2018/2019 był w tej klasie)

a) w klasach V-VII szkoły podstawowej – co najmniej 4,50;
b) w klasach gimnazjalnych – co najmniej 4,50;

3) posiada bardzo dobra lub wzorową ocenę ze sprawowania

O stypendium za osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń, który w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie jest finalistą na szczeblu co najmniej wojewódzkim.


Stypendium może otrzymać uczeń, na stałe zamieszkały w gminie Pisz.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą osiągnięcia dziecka.

(kopie: dyplomów, świadectwo szkolne, opinię wychowawcy klasy oraz z kółek zainteresowań itp.)

Wnioski należy dostarczyć do Punktu Przyjęć Interesanta w Urzędzie Miejskim w Piszu do dnia 14 września br. do godz. 15:00

Wnioski można pobrać ze strony UM w Piszu

http://www.pisz.pl/blog/blog-post/2019/08/30/ogloszenie-stypendia-burmistrza-pisza-dla-uczniow-wyrozniajacych-sie-w-nauce-i-aktywnosci-s/

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5