Regulamin plebiscytu "Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Piskiego w 2016 roku"

2017-01-20 10:56:45 (ost. akt: 2017-01-22 11:22:53)
§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Najpopularniejszego Sportowca powiatu piskiego w 2016 roku (zwanych dalej Laureatem).§2

Organizatorami Plebiscytu są Starostwo Powiatowe w Piszu oraz redakcja tygodnika „Gazeta Piska”, wydawanego przez spółkę Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, KRS Nr 9446, wysokość kapitału zakładowego 8.301.000.§3

Plebiscyt trwa od dnia 20 stycznia 2017r. do dnia 28 lutego 2017r.

Głosowanie sms-owe rozpocznie się 20.01.2017 o g. 6.00 i zakończy się 28.02.2017 roku o g. 23.59.


§4

Zgłoszeń sportowców do Plebiscytu dokonują kluby sportowe działające w powiecie piskim poprzez podanie nazwisk kandydatów drogą elektroniczną (e-mail), sms-ową lub telefoniczną redakcji “Gazety Piskiej”. Sportowcem-kandydatem może zostać zawodnik, który w roku, który objęty jest Plebiscytem, reprezentował klub z powiatu piskiego lub sportowiec mieszkający w powiecie piskim. Zgłoszeń może dokonać również Organizator, jeśli zawodnik mieszka w powiecie piskim, ale nie może reprezentować klubu z powiatu piskiego.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).§6

Tytuł "Najpopularniejszego Sportowca powiatu piskiego w 2016 roku" otrzyma sportowiec, który uzyska największą liczbę głosów wysłanych za pomocą sms-ów.§7

Głosowanie polega na wysłaniu sms-a o treści gp.nspp.x, gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi. Liczba głosów przyznana kandydatowi za każdą wiadomość sms wysłaną na niego jest zależna od ceny wiadomości sms, która została wysłana przez głosującego. Koszt każdej wiadomości sms i liczba głosów, która jest przyznana kandydatowi za wysłanie sms-a za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł brutto (na numer 71051) = 10 punktów
2,46 zł brutto (na numer 72601) = 30 punktów
3,69 zł brutto (na numer 73601) = 50 punktów.


§8

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów na kuponach bądź za pomocą sms-ów. Wśród głosujących na kuponach rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe. Głosem prawidłowo oddanym w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą wiadomości sms, o której mowa w §7.§9

Liczenie sms zostanie udokumentowane bilingiem.

§10

Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w Piszu (pełną datę i miejsce Organizator może podać w późniejszym terminie). Wyniki zostaną opublikowane na łamach „Gazety Piskiej” oraz na stronach internetowych pisz.wm.pl, powiat.pisz.pl

§11

Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
Andrzej Nowicki,
Elżbieta Żywczyk
Kamil Kierzkowski

§12.


Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu oraz wyłonienia zdobywców nagród.

§13.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.§14

Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§16.
Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

§17.
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
— problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatora oraz pod adresem internetowym gazetaolsztynska.pl/plebiscyty

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentowanie wyłączone

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. mróweczka #2195881 | 6 mar 2017 09:19

    tylko młodzi i przyszłościowi powinni kandydować. Nie powinien być kandydatem podrzędny biegacz -tuptacz, który ledwo się mieści w kategoriach wiekowych na podium i to w słabszych biegach lokalnych. Czyżbyśmy na prawdę nie mieli już sportowców? Przecież to śmiech na sali.

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5