Regulamin plebiscytu Super Sołtys w powiecie piskim

2016-02-03 14:27:56 (ost. akt: 2016-02-03 14:49:29)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia
plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Super Sołtysa w powiecie piskim i
poszczególnych gminach w/w powiatu.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 8 301 000 zł., KRS 0000009446, REGON 470532106, NIP 7291981028.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 09.02.2016 r. do 03.03.2016 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą
udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin
(do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Kandydatury na Super Sołtysa mogą zgłaszać samorządowcy, instytucje,
organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy i redakcja Gazety Piskiej.
2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 22.02.2016 roku o godzinie 16.
3. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w
Plebiscycie.
4. Tytuł Super Sołtysa Powiatu Piskiego otrzyma sołtys, który uzyska
największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.
Tytuł Super Sołtysa gmin: Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane-Nida otrzymają
sołtysi, którzy uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów
nadesłanych w głosowaniu na sołtysów z danej gminy.
5. Plebiscyt na Super Sołtysa w danej gminie przeprowadza się przy minimum 5
kandydatach.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71051 o treści GP.NPS.X -
gdzie X to numer przypisany konkretnemu sołtysowi. Koszt jednego sms’a
wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 9 lutego 2016 r. o godz.
06.00 i potrwa do 9 marca 2016 r. do godz. 23.00.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte
bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych
sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem
przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Super
Sołtysa ze wskazaniem osoby, która zostanie "Super Sołtysem 2016" Powiatu
Piskiego; 5/ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, którzy
zostaną: Super Sołtysem 2016 Gminy Biała Piska, Super Sołtysem 2016 Gminy
Orzysz, Super Sołtysem 2016 Gminy Pisz oraz Super Sołtysem 2016 Gminy
Ruciane-Nida w Plebiscycie; 6/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastapi 11 marca 2016 roku na łamach Gazety
Piskiej oraz na stronie internetowej www.pisz.wm.pl

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem
głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Elżbieta Żywczyk
2/ Beata Smaka
3/ Igor Hrywna

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z
Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych
Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem
jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.
926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają
prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w
terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód
reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym
na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia
reklamacji

& 16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie
Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji
związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn
technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie
niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności
jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie
Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5