Regulamin plebiscytu - Moja weekendowa "słit focia"

2015-05-15 11:00:02 (ost. akt: 2015-05-15 11:01:15)
Moja weekendowa "słit focia" – Gazeta Piska

§1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na „Moją weekendową słit focię” w 2015 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

2.Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§2.
Zasady Plebiscytu
1. Plebiscyt przeznaczony jest dla mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego.
2. W Plebiscycie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia lub osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
3. W celu wzięcia udziału w Plebiscycie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: pisz@gazetaolsztynska.pl swoje zdjęcie z odpoczynku weekendowego w terminie do 12.06.2015 r. do godziny 12.00. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Moja weekendowa słit focia".
4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać :
a) 1 wyraźne zdjęcie. Waga zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.
b) dane: imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.
c) zgodę rodzica /opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 18 r.ż.
5. Nadesłanie zdjęcia do Plebiscytu oznacza zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunków na potrzeby Plebiscytu oraz akceptację postanowień regulaminu i wykorzystania danych osobowych
6. Zdjęcia zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie .
7. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone w serwisie pisz.wm.pl Fotografie mogą też być publikowane w „Gazecie Piskiej”. Nadesłane fotografie nie mogą naruszać obowiązującego prawa, norm społecznych i moralnych.
8. Osoba zgłaszająca zdjęcie do Plebiscytu ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne roszczenia osób związane z publikacją ich wizerunków w związku z organizowanym Plebiscytem.

§3.
Zwycięzcy Plebiscytu
1. Spośród nadesłanych zdjęć plebiscytowych czytelnicy za pomocą głosowania sms-owego wybiorą jedno zdjęcie. Zwycięża zdjęcie, które otrzyma najwięcej smsów w głosowaniu.
2. Dodatkowo redakcja wybierze najzabawniejsze zdjęcie, które również zostanie nagrodzone.
3. Zwycięzca głosowania sms-wego oraz autor zdjęcia wybranego przez redakcję otrzymają sesję fotograficzną w plenerze - wykona ją dla zwycięzców fotografik piski Romek Piątek (termin do 3 lipca) oraz rozmowę ze zwycięzcami wraz z fotorelacją z sesji opublikowaną w Gazecie Piskiej (termin do 10 lipca)
4. Głosowanie sms-owe potrwa od pierwszych dwóch prawidłowych zgłoszeń do 15.06.2015. r do godziny 23.59 według danych podanych na stronie pisz.wm.pl.
5. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana zdjęciuza wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1,23 zł brutto – 1 głos
2,46 zł brutto – 3 głosy
3, 69 zł brutto – 5 głosów
6. Każdy uczestnik w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
7. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie internetowej pisz.wm.pl

§4
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator.
2. Dane osobowe UczestnikówPlebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu , wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa wPlebiscycie.

§6.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt -reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§7.
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniuPlebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5