Regulamin Plebiscytu „Sołtyska Roku 2015””

2016-02-12 15:50:27 (ost. akt: 2016-02-22 16:44:59)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na „Sołtyski Roku 2015”.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o. o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 12.02.2016 r. do 4.03.2016 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Kandydaturami na „Sołtyskę Roku 2015” są panie obecnie zasjmujące tę funkcję w gminach powiatu ostródzkiego.
2. Każda kandydatka może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.
4. Tytuł „Sołtyski Roku 2015” otrzyma sołtyska w każdej z gmin, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71051 o treści gs.nps.X — gdzie X to numer przypisany konkretnemu sołtysowi. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 12 lutego 2016 r. o godz. 06.00 i potrwa do 4 marca 2016 r. do godz. 24.00.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ liczbę prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ liczbę sms-ów, które nie brały udziału w Plebiscycie z podaniem przyczyny; 4/ liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na ,,Sołtyskę Roku 2015'' ze wskazaniem osoby, która została wybrana w każdej z gmin; 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi 8 marca 2016 roku podczas finału plebiscytu w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz na łamach ,,Gazety Ostródzkiej” i „Gazety Morąskiej” w dniu 11 marca oraz na stronach internetowych www.ostroda.wm.pl oraz www.morag.wm.pl
§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu będzie czuwać komisja w składzie:
1/ Barbara Chadaj-Lamcho
2/ Wiesława Witos
3/ Katarzyna Kowalska

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

§16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.olsztyn.wm.pl. i gazetaolsztynska.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5