Co to jest zadatek?

2023-05-24 13:07:19(ost. akt: 2023-05-24 13:10:25)   Artykuł sponsorowany
Zadatek to pojęcie związane m.in. z zawieraniem umów czy kupnem nieruchomości. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie dla obu stron umowy, mające na celu gwarancję wykonania zobowiązań. Zadatek może występować w różnej postaci, w różnej wysokości. Jego istotą jest realizacja zamierzonego celu. Co to jest zadatek, jakie są jego najważniejsze aspekty i jak wygląda jego zastosowanie w praktyce?
Czym jest zadatek?

Zadatkiem jest najczęściej suma pieniężna lub rzecz, którą jedna strona transakcji podarowuje drugiej, zawierając umowę. To ekwiwalent odszkodowania, który ma zadośćuczynić stronie, jeśli usługa nie zostałaby wykonana lub towar nie byłby dostarczony. Najważniejszą funkcją zadatku jest zmobilizowanie stron do wykonania zobowiązań zawartych w umowie.

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów zapraszamy na stronę: https://faktoria.pl/porada/zadatek-zaliczka-roznice-podobienstwa

Możliwe przedmioty zadatku oraz jego wysokość

Przedmiotem zadatku najczęściej są pieniądze, które następnie mogą być zaliczone na poczet świadczenia pieniężnego. Są również najłatwiejsze do zwrócenia i nie wywołują konieczności wykonywania rozliczeń, związanych z ich utratą, zmianą nakładów lub substancji. W przypadku wartości rzeczowych przedmiot zadatku mogą być uznane wyłącznie rzeczy zamienne. Wówczas ich pierwotny właściciel ma prawo ubiegać się o zadatek w wysokości podwojonej.
Wysokość zadatku, a także relacja jego kwoty w stosunku do przyszłego świadczenia, nie są określone w Kodeksie cywilnym. Najczęściej jednak kwota nie przekracza 20% wysokości pełnej usługi lub towaru. Zadatek wręczany jest podczas zawierania umowy lub po zawarciu umowy, w terminie uzgodnionym.

Różnice między zaliczką a zadatkiem

Zadatek a zaliczka – jakie są między nimi różnice? Choć pojęcia te brzmią bardzo podobnie, nie są jednak tożsame. Pierwsze z nich jest sformalizowane, podczas gdy drugie nie jest uregulowane w Kodeksie cywilnym. Największe rozbieżności między zadatkiem a zaliczką pojawiają się w momencie, gdy usługa nie została wykonana. Jak wygląda to w praktyce?

Jeżeli wina niezrealizowania usługi lub dostarczenia towaru leży po stronie kupującego, zadatek pozostaje u usługodawcy, natomiast zaliczka zostaje zwrócona klientowi. W przypadku, gdy winny niezrealizowania umowy jest usługodawca, ma on obowiązek zwrócić konsumentowi dwukrotną wartość zadatku lub równowartość wpłaconej zaliczki. Jeśli natomiast umowa zostanie zerwana obustronnie lub z powodu okoliczności, na które ani klient, ani usługodawca nie miał wpływu, zarówno zadatek, jak i zaliczka zostają zwrócone w tej samej wysokości, w której zostały wpłacone.

Zdarza się, że strony transakcji nie chcą zgodnie stwierdzić, czy kwota, która została wpłacona, stanowi zadatek, czy też zaliczkę. W takim przypadku warto udać się po pomoc do sądu, który rozstrzygnie spór. Oczywiście, do zeznań warto dołączyć dowody, czyli zapis z umowy, jeśli jednak takowego brak – dowodem może być zeznanie świadka, obecnego w procesie zawarcia umowy.

Podsumowanie

Główną różnicą między zadatkiem a zaliczką jest fakt, iż zadatek można zatrzymać, w momencie niewykonania usługi przez drugą stronę, natomiast zaliczkę należy zwrócić. W obu przypadkach kwota wpłacana jest na poczet pełnego wynagrodzenia, które usługodawca otrzyma, jeśli obie strony dotrzymają umowy.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5