PRZETARG

2020-12-31 12:09:23 (ost. akt: 2020-12-31 12:09:20)
NADLEŚNICTWO OLSZTYNEK, UL. MRONGOWIUSZA 35, 11-015 OLSZTYNEK, tel. (89) 519 20 03, fax (89) 519 19 13, email: olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl, www.olsztynek.olsztyn.lasy.gov.pl
ogłasza cztery publiczne przetargi ofertowe nieograniczone na dzierżawę gruntów położonych w mieście Olsztynek, w obrębie 2

Przetarg 1 – dzierżawa działek nr 91/37 i nr 91/33
Działka ewidencyjna nr 91/37 [Bp] o pow. 4,4953 ha oraz działka nr 91/33 [B] o pow. 0,1350 ha w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [MPZP] miasta Olsztynek z dnia 26 listopada 2009 roku położone są na terenie oznaczonym symbolami: 4 PSB stanowiącym tereny przemysłu, składów i baz oraz 5ZI – tereny zieleni urządzonej izolacyjnej.
Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu obejmującego działki nr 91/37 i nr 91/33 wynosi 18521,00 zł (netto) + VAT.

Przetarg 2 – dzierżawa działki nr 24/1
Działka ewidencyjna nr 24/1 [Bp] o pow. 0,2000 ha w zmianie MPZP miasta Olsztynek z dnia 26 listopada 2009 roku położona jest na terenie oznaczonym symbolami: 2 PSB - tereny przemysłu, składów i baz oraz 3ZI – tereny zieleni urządzonej izolacyjnej i 1KDZ – tereny dróg zbiorczych.
Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu wynosi 2000,00 zł (netto) + VAT.

Przetarg 3 – dzierżawa działki nr 24/2
Działka ewidencyjna nr 24/2 [Bi] o pow. 0,5000 ha, zabudowana dwoma budynkami o pow. 46,62 i 66,98 m2 w zmianie MPZP miasta Olsztynek z dnia
26 listopada 2009 roku położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1KS - tereny stacji paliw.
Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu wynosi 5000,00 zł (netto) + VAT.

Przetarg 4 – dzierżawa działki nr 3383/92
Działka ewidencyjna nr 3383/92 [Bp] o pow. 0,0815 ha w MPZP miasta Olsztynek z dnia 29 czerwca 2006 roku oznaczona jest jako U-3 (tereny zabudowy usługowej) oraz KDL-4 - (tereny dróg publicznych).
Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu wynosi 1060,00 zł (netto) + VAT.
Informacje wspólne do przetargów 1, 2, 3 i 4.
• przeznaczenie wydzierżawionej nieruchomości - do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek,
• dzierżawę zawiera się na okres do 10 lat,
• szczegółowe warunki dzierżawy (tj. projekt umowy), mapa z lokalizacją działek oraz formularz ofertowy do każdego z ww. przetargów są przedstawione w załącznikach nr 1-12 do pobrania ze strony internetowej BIP Nadleśnictwa Olsztynek w zakładce Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia, pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_olsztynek oraz w siedzibie Nadleśnictwa.

Wadium dotyczące:
• przetargu 1 - z dopiskiem „WADIUM – dzierżawa dz. nr 91/37 i 91/33” w wysokości 1850,00 zł,
• przetargu 2 - z dopiskiem „WADIUM – dzierżawa dz. nr 24/1” w wysokości 200,00 zł,
• przetargu 3 - z dopiskiem „WADIUM – dzierżawa dz. nr 24/2” w wysokości 500,00 zł,
• przetargu 4 - z dopiskiem „WADIUM – dzierżawa dz. nr 3383/92” w wysokości 100,00 zł,
należy wpłacić nie później niż do dnia 15.01.2021 r. do godz. 10.00 na konto Nadleśnictwa Olsztynek nr 17 1540 1072 2001 5011 6440 0001. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „PRZETARG 1 – DZIERŻAWA DZ. NR 91/37 i NR 91/33”
i/lub „PRZETARG 2 – DZIERŻAWA DZ. 24/1”, i/lub „PRZETARG 3 – DZIERŻAWA DZ. 24/2”, i/lub „PRZETARG 4 – DZIERŻAWA DZ. NR 3383/92” w sekretariacie Nadleśnictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek lub przesłać pocztą na ww. adres w terminie do dnia 15.01.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2021 r. o godz. 10.30 w sali narad (pokój nr 8), w siedzibie Nadleśnictwa. Otwarcie ofert jest jawne.
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.
Informacje w sprawie przetargu można uzyskać u Pana Bogdana Brewki, tel. (89) 5192003, w dni robocze w godz. 8.00-12.00.

NADLEŚNICZY

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5