Czas trudnych wyzwań dla samorządu powiatu oleckiego

2022-07-22 19:00:22(ost. akt: 2022-07-25 10:16:11)
VI kadencja trwająca w latach 2018-2023 jest czasem trudnych wyzwań dla samorządu powiatowego. Epidemia koronawirusa i agresja Rosji na Ukrainę spowodowały, że rzeczywistość bardzo się zmieniła. Powiat stanął przed zupełnie nowymi wyzwaniami: zmiany w funkcjonowaniu szpitala, nauka zdalna, napływ uchodźców z Ukrainy, wzrost inflacji, cen energii, materiałów budowlanych i obsługi zadłużenia samorządu.
W mojej ocenie jest to czas pełen wyzwań, często trudności, ale co ważne działań w zdecydowanej większości zakończonych sukcesem. Dzięki wzorowej współpracy Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Olecku zrealizowano wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na rozwój naszego powiatu. Zmiany jakie zaszły i nadal trwają widoczne są we wszystkich dziedzinach życia, ale szczególnie w służbie zdrowia, pomocy społecznej, szkolnictwie, czy inwestycjach drogowych.

Na utrzymanie i modernizację dróg w latach 2019-2022 Powiat Olecki wydał blisko 42,59 mln zł. Dzięki tym środkom wyremontowano kilometry nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki skutecznym działaniom i współpracy Zarządu, Rady Powiatu, władz gminnych i Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku obecnie realizujemy inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [RFIL] o wartości ponad 33 mln zł w zakresie przebudowy dróg powiatowych: Sokółki-Czukty (2,7 mln zł), Połom-Sulejki oraz Sulejki-Krzywe-Rydzewo (4,39 mln zł), Gordejki (2,76 mln zł), Zawady Oleckie-Sokółki (4,5 mln zł). Przebudowano też ulicę Łąkową, Wiśniową i Kolejową w Olecku (2,09 mln) oraz rozpoczęto remont ul. Armii Krajowej wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych (1,5 mln zł). Otrzymaliśmy także 60% dofinansowania do przebudowy drogi i mostu w Szeszkach (1,44 mln zł).
Ważnym sukcesem jest też pozyskanie dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Nowy Młyn-Jelitki (14,5 mln zł). To ważna droga łącząca powiat olecki z powiatem ełckim i trasą Via Baltica. Nasz wniosek złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z naboru PGR na przebudowę kolejnego etapu tej drogi na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn także otrzymał 3,43 mln zł dotacji.

Dzięki dobrej współpracy z gminami, które dofinansowują przebudowę dróg powiatowych, możemy zrobić więcej. Realizacja tych zadań w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie ruchu drogowego, poprawę bezpieczeństwa jego uczestników, w szczególności pieszych.

Roboty drogowe na ul. Armii Krajowej w Olecku
Obrazek w tresci

Dla nas najważniejszy jest CZŁOWIEK – mieszkaniec, dziecko i dorosły, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i jego potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne i rodzicielskie. Dlatego duży nacisk kładziemy na podnoszenie standardu opieki medycznej. W obecnej kadencji udało nam się pozyskać 5 mln dotacji z RFIL na modernizację tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku. Dodatkowo pozyskano 2 ambulanse, zakupiono nowe wyposażenie na oddział chirurgiczny do Szpitala w Olecku, mobilny aparat RTG, kardiomonitory i pompy infuzyjne. Szpital został także wyposażony w respirator, urządzenie do dezynfekcji, aparat USG i łóżka. Olmedica w Olecku sp. z o. o. pozyskała także 2,6 mln zł na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego i aparatu RTG do szpitala. Obecnie trwa montaż tomografu, a w niedługim czasie będzie uruchomiona całodobowa pracownia tomograficzna.

Remont starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku

Obrazek w tresci


Udało nam się pozyskać z Funduszu Solidarnościowego prawie 3,2 mln złotych na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich. Nowy obiekt poprawi sytuację osób niepełnosprawnych z terenu powiatu i powstanie obok istniejącego Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”. Dodatkowo w tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku pozyskało prawie 640 tys. zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu i wyposażenia 2 nowych mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych z programu „Za życiem”.

Wizytacja miejsca pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich
Obrazek w tresci

W Olecku prowadzimy także Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy przy PCPR, mieszkania chronione, Domy im. Janusza Korczaka w Olecku. Równie ważnym zadaniem jest prowadzenie systemu pieczy zastępczej i wsparcia rodziny. Cyklicznie PCPR, PUP i Starostwo Powiatowe pozyskuje środki PFRON na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz na realizację programu „Aktywny Samorząd” i „Za życiem”.

Do najważniejszych zadań, jakie postawił sobie Zarząd obecnej kadencji, to konieczne zmiany w zarządzaniu oświatą. Rozpoczęliśmy działania związane z ujednoliceniem obsługi księgowo-płacowej w podległych placówkach oświatowych. Nie sposób również całkowicie pominąć temat tak dotkliwej dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa pandemii. Wyzwaniem było kształcenie w trybie zdalnym, hybrydowym, a na koniec powrót do szkół i przeprowadzenie egzaminów. To wszystko wpłynęło na sposób organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi oraz realizacji podstawy programowej. Nauczanie na odległość wymagało również podniesienia kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej i zwiększenia zaangażowania rodziców.

W 2022 r. realizujemy 15 projektów i zadań oświatowych o wartości 5,87 mln zł przy 17% wkładzie własnym. W naszych założeniach inwestycyjnych kładziemy nacisk na edukację ludzi młodych, przygotowanie ich do przyszłego wykonywania zawodu na miarę potrzeb rynku pracy. Głównie przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ostatnich latach udało nam się zmodernizować bazę kształcenia zawodowego, wyremontować olecki Zamek, doposażyć szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce edukacyjne, zapewnić zajęcia dodatkowe i specjalistyczne kursy. Zakupiliśmy także laptopy do nauki zdalnej. Część kadry pedagogicznej i uczniów skorzystało z najefektywniejszej nauki języka obcego podczas wyjazdów zagranicznych zorganizowanych przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+). Młodzież odbyła tam także staże zawodowe. W 2021 r. dzięki nawiązaniu współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej utworzyliśmy oddział przygotowania wojskowego, zakupiliśmy ubiory do klas mundurowych w ZSLiZ oraz wyposażyliśmy wirtualną strzelnicę.

Odnowiony neogotycki zamek w Olecku
Obrazek w tresci

W latach 2020-2023 realizujemy duży projekt inwestycyjny „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku”. Całkowita wartość projektu to ponad 5.6 mln zł, a wysokość dofinansowania to ponad 4 mln zł.

Wyremontowany budynek Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
Obrazek w tresci

Nie samą nauką żyje uczeń, dlatego z programu Poznaj Polskę pozyskaliśmy w 2022 r. ponad 86 tys. zł dotacji na organizację 9 wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z podległych szkół.

Bardzo cieszy nas fakt, że wszystkie powiatowe szkoły posiadają sale sportowe i nowoczesne boiska wielofunkcyjne z siłowniami plenerowymi. W maju 2022 r. oddaliśmy do użytku boisko w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku, zaś w czerwcu zakończono prace związane z modernizacją boiska przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku. Przebudowa obu boisk kosztowała ponad 1,57 mln zł i środki na ten cel pozyskano z RFIL.

Nowe boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Technicznych w Olecku
Obrazek w tresci

Z tego funduszu realizowany jest także projekt na zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku. W lipcu br. rozpoczęliśmy I etap inwestycji polegający na remoncie dachu i przygotowaniu obiektu pod budowę windy.

Remont dachu Starostwa Powiatowego w Olecku
Obrazek w tresci

Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego realizowane są poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi służbami i jednostkami straży pożarnej oraz policji. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców w naszym powiecie, corocznie udzielamy wsparcia finansowego dla policji i straży pożarnej. W tym roku przekazaliśmy dotację na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku oraz na samochód ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

Ostatnie miesiące zmieniły diametralnie sytuację międzynarodową Polski. Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost napięcia międzynarodowego i napływ uchodźców na teren naszego kraju skłaniają wielu z nas do większego zainteresowania sprawami bezpieczeństwa i obronności państwa. Nasza powiatowa społeczność dała wyraz solidarności z narodem Ukrainy, angażując się w różnego rodzaju inicjatywy pomocowe i goszcząc uchodźców w swoich domach. Ponad 80 osób znalazło schronienie w internacie na ul. Zamkowej. Pragnę Państwu za tę pomoc raz jeszcze serdecznie podziękować.

W październiku 2021 r. wyłoniono nowy Zarząd Powiatu w Olecku. Pojawiły się nowe potrzeby i pomysły. Część z tych inicjatyw zrealizowano, część wciąż czeka na swój czas.
Cieszy nas fakt, że Radni Powiatowi analizują bieżące potrzeby lokalnej społeczności w wielu dziedzinach – od edukacji wczesnoszkolnej, poprzez infrastrukturę drogową, szkolnictwo, sprawy uchodźców, politykę zdrowotną i senioralną. Dobra atmosfera współpracy z Radą Powiatu pozwala nam na merytoryczną pracę, podejmowanie decyzji i realizację przedsięwzięć służących mieszkańcom i rozwojowi powiatu za co także dziękuję.

Starosta Olecki
Marzanna Pojawa-Grajewska

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5