Rusza konkurs fotograficzny „Olecko - Moja Przystań Zimą"

2022-01-13 08:37:19 (ost. akt: 2022-01-13 09:03:24)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Olecko - Moja Przystań Zimą", który organizuje Urząd Miejski w Olecku. Jego efektem będzie album przedstawiający najciekawsze i najpiękniejsze zakątki gminy Olecko, wyjątkowych ludzi tu żyjących, obiekty warte odwiedzenia.To będzie wyjątkowa pozycja stworzona wspólnie z mieszkańcami i sympatykami Olecka.
Celem konkursu jest wykonanie 3 zdjęć obrazujących miejsca, obiekty architektoniczne, ludzi lub produkty regionalne występujące na terenie gminy Olecko. Promowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych gminy Olecko, regionalnych atrakcji, produktów i postaci związanych z Gminą Olecko, jako Miasta Dobrego Życia zgodnie z ideą Międzynarodowej Sieci Cittaslow.

Regulamin konkursu „Olecko – moja przystań zimą”.
§ 1 Zasady konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć obrazujących miejsca, obiekty architektoniczne, ludzi lub produkty regionalne występujące na terenie gminy Olecko oraz krótkiego opisu fotografii (do 1000 znaków) zawierającego lokalizację miejsca/obiektu/osoby/produktu oraz odniesienie do tematu konkursu w nawiązaniu do idei dobrego, świadomego życia (idei Cittaslow).
2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Olecku z siedzibą w Olecku, Plac Wolności 3.
3. Celem konkursu jest promowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych gminy Olecko, regionalnych atrakcji, produktów i postaci związanych z Gminą Olecko, promocja Olecka jako Miasta Dobrego Życia zgodnie ideą Międzynarodowej Sieci Cittaslow.
4. Konkurs rozpoczyna się 12 stycznia 2022r.
5. Prace należy dostarczyć do 31 marca 2022r. do godz. 15:00.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00, a rozstrzygnięcie zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku (www. um.olecko.pl) i funpage’u Urzędu Miejskiego w Olecku na Facebooku (@UMOlecko).
7. Temat prac konkursowych brzmi: „„Olecko – moja przystań zimą”.
8. Do wykonania fotografii uczestnik może użyć dowolnego sprzętu fotograficznego.
§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz spełnienie warunków w nim wskazanych.
2. Nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie do udziału w konkursie. W przypadku osób niepełnoletnich należy dostarczyć podpisaną zgodę rodzica/opiekuna ustawowego na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2 do regulaminu).
3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie trzy fotografie.
4. Pliki zawierające zdjęcia wielkości min. 3000 pixeli dłuższy bok, w formacie jpg lub tiff na płycie CD, DVD, pamięci Flash USB lub jako załącznik do poczty elektronicznej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w formie papierowej lub pliku pdf zawierającym zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych i praw autorskich, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ebrodowska@olecko.eu
5. Oznaczenie prac konkursowych:
a. W tytule maila/na kopercie z przesyłką należy wpisać tytuł konkursu.
b. W treści maila/ w notatce załączonej do zdjęcia w formie pliku Word należy podać następujące informacje:
i. imię i nazwisko autora fotografii,
ii. nr telefonu
iii. opis fotografii, o którym mowa w § 1ust. 1.
6. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem zgłaszanych prac leżą po stronie
Uczestnika.
7. Zgłoszenia niespełniające wymogów Regulaminu, w tym nieopatrzone zgodami na
przetwarzanie danych osobowych i udzieleniem licencji niewyłącznej upoważniającej
Organizatora do nieodpłatnego korzystania z utworu nie będą brane pod
uwagę i zostaną zwrócone Uczestnikowi.
8. Organizator zastrzega, że prace obraźliwe, naruszające prawo, w szczególności cudze prawa
autorskie oraz dobre obyczaje, naruszające ogólnie przyjęte normy moralne - nie wezmą
udziału w Konkursie.
9. Brak wyrażenia zgody na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, niespełnienie
któregokolwiek z wymagań wynikających z Regulaminu lub podanie informacji
nieprawdziwych skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika.
10. Uczestnik zobowiązany jest do informowania Organizatora o każdorazowej zmianie danych
mających znaczenie dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności w
przypadku zmiany danych wskazywanych przy rejestracji. W przypadku braku wywiązania się
Uczestnika z tego obowiązku, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku
poinformowania go o zmianach dotyczących Uczestnika.

§ 3 Ocena prac konkursowych:
1. Zdjęcia będą oceniane przez powołaną komisję z podziałem na kategorie. Ocenie zostanie poddana:
a. zgodność tematu fotografii i jej opisu z tematyką konkursu,
b. oryginalne podejście do tematyki konkursu,
c. wartość artystyczna fotografii,
d. wartość techniczna fotografii.
2. Dla minimum trzech najwyżej ocenionych prac, organizator przewiduje nagrody.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wykorzystane w wydawnictwach promujących Gminę Olecko przygotowywanych przez Urząd Miejski w Olecku.
4. W skład komisji konkursowej wejdą następujące osoby:
a. Zastępca Burmistrza Olecka,
b. Pracownik Wydziału Promocji Kultury i Sportu UM w Olecku,
c. Pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”,
d. Pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku,
e. Pracownik Centrum Informacji Turystycznej.
§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
oraz regulacje dotyczące udzielenia licencji
1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, adres e-mail: um@um.olecko.pl zwany dalej Administratorem lub Organizatorem.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warmiainkaso.pl.
4. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail oraz wizerunek.
5. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w konkursie, oraz że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją oraz promocją Konkursu poprzez umieszczenie informacji o jego laureatach oraz nadesłanych prac w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora oraz Gminy Olecko, w tym na oficjalnych stronach internetowych Administratora, w szczególności na profilu Urzędu Miejskiego w Olecku na portalu Facebook i na stronie www.um.olecko.pl
7. Niezbędne dane osobowe, w tym wizerunek Uczestników konkursu oraz ich prace konkursowe mogą zostać przekazane lokalnym mediom w celach, o których mowa w pkt. 5. Dotyczy to również przekazywania Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail) a także Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności. (Dotyczy portalu Facebook oraz Youtube).
8. Dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody.
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych
10. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
11. Uczestnik Konkursu zapewnia, że:
a) posiada wszelkie niezbędne zgody osób uwidocznionych na pracach konkursowych na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez Organizatora,
b) jest wyłącznym twórcą oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do nadesłanych fotografii i prace te nie naruszają jakichkolwiek dóbr osobistych i materialnych osób trzecich,
c) zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe,
d) w przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
12. Prawa autorskie do fotografii pozostają przy ich twórcach. Z chwilą doręczenia Utworu: fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator nabywa (uzyskuje) licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z Utworu z prawem sublicencji, w najszerszym możliwym zakresie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu udzielenia licencji polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 Prawa Autorskiego, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworu w całości lub w części, w tym wytwarzania jego egzemplarzy wszelką dostępną techniką (np. drukarską, reprograficzną, poligraficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrową, w postaci periodyków, albumów fotograficznych, ilustracji do książek, kalendarzy, widokówek, druków reklamowych, bannerów reklamowych, reklamy sieciowej, utworów multimedialnych), bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, także przy użyciu komputera i wszelkich nośników pamięci elektronicznej;
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworu lub opracowania utworu, w tym do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginałów albo egzemplarzy utworu lub opracowania utworu;
c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania utworu lub opracowania utworu, a także publicznego udostępniania utworu lub opracowania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym ich udostępnienia (publikowania i zwielokrotniania utworu) za pośrednictwem sieci Internet na dowolnych, wybranych przez Nabywcę portalach i stronach internetowych, w szczególności na stronach internetowych Nabywcy, stronach mediów publicznych (w tym lokalnych) oraz na stronach portali Facebook i Youtube;
d) wprowadzania zmian, modyfikowania oraz opracowywania utworu zgodnie z uznaniem Nabywcy; wykorzystywania, utrwalania, obróbki, powielania, archiwizacji dowolną techniką; tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych;
e) wprowadzenie do obrotu oryginałów fotografii (jeśli takie zostały przekazane) wraz z ich opracowaniem albo egzemplarzy, na których fotografię utrwalono, w tym udostępnianie, użyczanie lub najmowanie oryginału lub egzemplarzy;
f) rozpowszechnianie w prasie, w sieci telewizyjnej, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy;
g) wykorzystywanie Utworu oraz jego pojedynczych elementów na polach eksploatacji wymienionych w pkt. a-f powyżej dla celów marketingowych, reklamy i promocji Gminy Olecko zarówno w związku z organizacją Konkursu, jak i po jego zakończeniu.
13. Licencja, o której mowa w ust. 12 powyżej jest udzielona na czas nieokreślony od dnia dostarczenia Organizatorowi fotografii (pracy konkursowej). Każda ze stron: Organizator i Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia umowy licencyjnej po upływie 3 lat od dnia udzielenia licencji z zachowaniem 2-letniego okresu wypowiedzenia.
14. Od chwili udzielenia licencji Organizator ma prawo do udzielenia dalszej licencji odpłatnej lub nieodpłatnej do korzystania z Utworu w zakresie, w którym nabył ją w ramach udzielonej licencji, w tym m.in. dla celów reklamy i promocji podmiotu, któremu Organizator udzieli dalszej licencji (sublicencji).
15. Uczestnikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z fotografii na którymkolwiek odrębnym polu eksploatacji.
16. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich zarówno wobec Organizatora jak i ww. osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.


§ 5 Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac i wykorzystania ich w celach promocyjnych.
2. Złożenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkursu.
3. Zgłoszenie do udziału w konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny, oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu lub niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany zostaną opublikowane na stronie www.um.olecko.pl oraz na stronie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/UMOlecko
5. W przypadku zmiany zasad Konkursu lub niniejszego Regulaminu i braku akceptacji tej zmiany przez Uczestnika, Uczestnik obowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznie i złożenia stosownego oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie. W przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu ze strony Uczestnika przyjmuje się, że wszelkie zmiany zasad Konkursu lub niniejszego Regulaminu zostały zaakceptowane przez Uczestnika.
6. W przypadku naruszeń Regulaminu prosimy o kontakt: ebrodowska@olecko.eu, tel. 87 520 19 50.
7. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
9. Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane będą w dni powszednie w godz. 8.00-15.30 pod nr tel. 87 520 19 50, e-mail: ebrodowska@olecko.eu.2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5