Trwa wdrożenie e-usług w SPZZOD w Olecku Kolonia

2019-11-15 09:00:00 (ost. akt: 2019-11-14 12:48:57)

Autor zdjęcia: Archiwum SPZZOD Olecko Kolonia

Wdrożenie e-usług w oleckim hospicjum jest możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu. Całkowita wartość projektu, na którym skorzystają przede wszystkim pacjenci, wynosi 1,42 mln zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków UE to kwota 1,2 mln zł.

	https://m.wm.pl/2019/11/orig/loga-591216.jpg

Wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia jest w trakcie realizacji projektu „Wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Cyfrowy region RPWM.03.00.00, Działanie: RPWM.03.02.00 E-zdrowie, Priorytet Inwestycyjny: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 420 310,62 zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 1 207 264,03 zł.

Celem projektu jest wdrożenie systemu HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego celem poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu oleckiego.

Co zyskają odbiorcy naszych usług dzięki realizacji niniejszej inwestycji?
1. Zwiększona zostanie dostępność
2. usług zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług, które pozwolą na ich realizację niezależnie od miejsca zamieszkania, stopnia niepełnosprawności czy też płci pacjenta.
3. Polepszona zostanie ciągłość opieki poprzez wdrożenie systemu do przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej.
4. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia stopnia usamodzielnienia pacjentów poprzez uzyskanie dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług.
5. Inwestycja wpłynie także na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez udostępnienie EDM personelowi medycznemu, co pozwoli na podejmowania decyzji klinicznych w oparciu o zgromadzone w niej dane, a także na zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych wrażliwych pacjentów SPZZOD w Olecku Kolonia.

W ramach projektu zostaną uruchomione następujące e-usługi:
1) e-rejestracja – usługa, która pozwoli pacjentom na zdalne zapisanie się do lekarza specjalisty lub na inną usługę zdrowotną np. badanie;
2) e-wywiad – usługa, która pozwoli, aby pacjent przekazał lekarzowi istotne informacje przed wizytą;
3) e-kontrahent – jest to usługa nakierowana na rozwiązania problemów podmiotów współpracujących z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia, w tym również opiekunów pacjentów;
4) e-obchód – usługa za pomocą, której przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i dedykowanej do tego aplikacji możliwe będzie bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej oraz dostęp do dokumentacji historycznej pacjenta;
5) e-samokontrola – usługa, która pozwoli pacjentowi na bieżące wprowadzanie obserwacji na temat stanu zdrowia z jednoczesnym poinformowaniem lekarza o przebiegu choroby i możliwością korekty procesu leczenia na podstawie danych wprowadzonych przez pacjenta;
6) e-dokumentacja – usługa ta pozwoli na rozwiązanie problemów z dostępem pacjenta i jego opiekunów do dokumentacji medycznej.

	https://m.wm.pl/2019/11/orig/0000078771-img-20191112-131901-591217.jpg

Na obecnym etapie przebiegu projektu zostali wyłonieni wykonawcy, którzy realizują roboty budowlane, instalacyjne oraz adaptacyjne, zakupiony został niezbędny do realizacji działań sprzęt IT oraz trwają prace mające na celu wdrożenie oprogramowania.

Udostępnienie wyżej opisanych usług pacjentom i personelowi medycznemu nastąpi w trzecim kwartale 2020 roku.

	https://m.wm.pl/2019/11/orig/0000078771-img-20191112-131933-591218.jpg


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5