Drugi konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC w Olecku

2019-02-14 11:00:55(ost. akt: 2019-02-14 11:06:53)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku, ogłasza II konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. o.o. w Olecku
z siedzibą w Olecku. ul. Składowa 7

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku, ogłasza II konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku.
2. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria:
1) posiada wykształcenie wyższe, preferowane branżowe z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa;
2) legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) wykazuje się znajomością zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym przepisów ustawy Prawo energetyczne, dotyczących zakresu działalności PEC Sp. z o.o. w Olecku;
5) posiada znajomość zagadnień z zakresu energetyki cieplnej i ogrzewnictwa;
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
8) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu spółek handlowych i nie toczy się wobec niego postępowanie w w/w sprawach.
3. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów jest zobowiązany dołączyć własnoręcznie opracowaną "Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki".
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogłoszeniu konkursu:
1) CV kandydata, własnoręcznie podpisane;
2) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany;
3) koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz ewentualnie innych;
5) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) niniejszego ogłoszenia;
6) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 3-letni staż na stanowiskach kierowniczych;
7) stosowne oświadczenia (wg załącznika nr 2 do regulaminu konkursu) wynikające
z pkt 2, ppkt 4), 5),6),7),8) niniejszego ogłoszenia oraz:
- wyrażenie zgody na powołanie na Prezesa Zarządu Spółki,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,
- zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Spółki, uzyskanych w postępowaniu konkursowym,
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu na Prezesa Zarządu Spółki
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Olecku oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w procesie rekrutacji (wg załącznika nr 8 do regulaminu konkursu);
9) osoby urodzone przed 1.08.1972 r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu właściwemu Wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
10) inne dokumenty, wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i koncepcji, które muszą być złożone w oryginałach.
5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokona omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowie na pytania Członków Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu oraz pytania zadawane przez Burmistrza Olecka oraz osoby działające w jego imieniu.
6. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku ul. Składowa 7, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. w Olecku.– Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Olecku - Nie otwierać".
Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 25.02.2019 r. do godz.12.00.

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.
Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku https://um.olecko.pl/ oraz na BIP http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=14196

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku
Andrzej Kamiński
2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5