Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (PCOM) w Kowalach Oleckich już otwarte!

2024-07-09 12:20:53(ost. akt: 2024-07-09 12:28:52)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: PCOM w Kowalach Oleckich

1 lipca b.r. rozpoczęło pracę PCOM w Kowalach Oleckich, jednostka organizacyjna Powiatu Oleckiego. Jest to ośrodek wsparcia świadczący całodobowe usługi pełnoletnim osobom niepełnosprawnym. Posiada 12 miejsc pobytu całodobowego w nowoczesnym budynku, bez barier architektonicznych, z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.


Usługa skierowana wyłącznie do mieszkańców Powiatu Oleckiego czyli mieszkańców miasta Olecka, gmin: Kowale Oleckie, Wieliczki i Świętajno.
PCOM powstało w oparciu o program MRiPS „ Centra opiekuńczo-mieszkalne”, finansowany z Funduszu Solidarnościowego, z wkładem własnym Powiatu Oleckiego. Zarząd Powiatu Oleckiego dba o potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, rozwijając innowacyjne formy wsparcia.

Finansowanie pobytu w zapewnia budżet państwa, uczestnicy ponoszą częściową odpłatność (maksymalnie 70 % swojego osobistego dochodu, członkowie rodziny nie dopłacają!).

Druki wniosków o przyznanie usług znajdują się w PCPR w Olecku, MOPS w Olecku, GOPS w Kowalach Oleckich, GOPS w Wieliczkach, GOPS w Świętajnie

Do wniosku konieczne jest dołączenie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równorzędnego (tj. orzeczenie ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do samodzielnej egzystencji, I lub II grupa inwalidzka). Ponadto pracownik socjalny z właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu pobytu zainteresowanego. Decyzje przyznające usługi i ustalające odpłatność wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23.

Informacje można uzyskać również bezpośrednio w PCOM w Kowalach Oleckich pod numerem telefonu 889 341 817.

Podsumowując warunki do przyznania tej formy pomocy:
- w pierwszej kolejności osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w dalszej z umiarkowanym (niepełnosprawność zarówno fizyczna, psychiczna czy intelektualna)
- zamieszkiwanie w Powiecie Oleckim,
- brak czynnego uzależnienia od środków psychoaktywnych,
- potrzeba pomocy w utrzymaniu sprawności psychofizycznej i społecznej.

Formy wsparcia świadczone w PCOM:
1. Zamieszkanie w pokoju jednoosobowym z łazienką, wyposażonym w niezbędne meble.
2. Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), z uwzględnieniem zalecań wynikających ze stanu zdrowia.
3. W razie potrzeby transport samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych do lekarza i na badania diagnostyczne.
4. Wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
5. Całodobowe usługi opiekuńcze: pielęgnacja, pomoc przy wykonywaniu czynności dnia codziennego (jedzenie i przygotowywanie prostych posiłków, korzystanie z toalety, mycie się, ubieranie, poruszanie się), ukierunkowane na uzyskanie samodzielności uczestnika w tym zakresie.
6. Usługi specjalistyczne: opieka pielęgniarska; pomoc psychologiczna, zajęcia fizjoterapeutyczne ukierunkowane na stymulowanie i rozwijanie sprawności ruchowej, zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji poznawczych i społecznych oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych.

ZAPRASZAMY osoby potrzebujące i ich rodziny do kontaktu i skorzystania z atrakcyjnej formy wsparcia. Możemy przyjąć małżeństwo, rodzeństwo lub rodzica z dorosłym dzieckiem.

Bożena Jurkowska p.o. Kierownika PCOM
2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5