Czy pomoc dla rolników nadejdzie?

2021-06-14 07:59:21 (ost. akt: 2021-06-14 08:08:09)
Hodowcy drobiu powiatu nowomiejskiego

Hodowcy drobiu powiatu nowomiejskiego

Autor zdjęcia: Mieczysław Łydziński

Trudna sytuacja związana z ptasią grypą, szczególnie w naszym powiecie, wymaga natychmiastowych reakcji i pomocy.
W związku z epidemią ptasiej grypy odbyło w czwartek w Nowym Mieście Lubawskim spotkanie hodowców drobiu, u których wstąpiły ogniska zakażeń, z wojewódzkim lekarzem weterynarii Jerzym Koronowskim i powiatowym lekarzem weterynarii Grzegorzem Klepsem. Obecny był również poseł Zbigniew Ziejewski.

Relację ze spotkania z hodowcami drobiu przedstawił radny powiatowy z ramienia PiS, Mieczysław Łydziński. Spotkanie to miało jedynie charakter roboczy, jednak jak poinformował, konkretne decyzje zapadną na szczeblu rządowym.

"Inicjatywa zebrania wypłynęła od radnego B. Rochnowskiego, radnego powiatowego M. Łydzińskiego wspólnie z posłem Z. Babalskim, który podjął interwencję u wojewódzkiego lekarza weterynarii w celu pilnego zorganizowania spotkania z poszkodowanymi producentami drobiu. Warto podkreślić, że powiat nowomiejski jest znaczącym ośrodkiem produkcji drobiu w regionie.
Hodowcy podkreślali m.in., że nie jest racjonalne sanitarne wybijanie zdrowych stad w promieniu 1 km od ogniska zakażenia. Zwracali uwagę na olbrzymie straty, które ponoszę na swojej działalności w związku z epidemią Podnoszono zasadność i skuteczność podejmowanych działań przez służby weterynaryjne. Dopytywali się o zasady wypłaty odszkodowań i kiedy one nastąpią.
Ocenia się, że na powiat nowomiejski potrzeba o 16,5 mln zł na wypłatę odszkodowań. Konieczne będzie w skali kraju zwiększenie środków z rezerwy budżetowej na walkę z epidemią. Poseł Z. Babalski prowadził już w tej sprawie rozmowy w wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymonem Giżyńskim, któremu podlega m.in. weterynaria.
Spotkanie miało charakter roboczy, gdzie chodziło głównie o wymianę informacji, udzielenie wyjaśnień, podanie podstaw prawnych podejmowanych działań. Podkreślano potrzebę ścisłej współpracy stron, zmian w przepisach prawa oraz konieczność podjęcia badań nad opracowaniem szczepionki.
Warto zaznaczyć, że 8 czerwca miało miejsce w Warszawie spotkanie z ministrem RiRW Grzegorzem Pudą oraz głównym lekarzem weterynarii Mirosławem Welzem, w którym uczestniczyli  przedstawiciele najważniejszych krajowych organizacji związanych z branżą drobiarską: Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Krajowej Rady Drobiarstwa, Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ogólnopolskiego Związku Producentów Drobiu „POLDRÓB”, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi, Zrzeszenia Rolników i Producentów „Indyk Lubuski”, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI oraz Regionalnej Grupy Producentów Drobiu „FARMER”.
Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na potrzebę ścisłej współpracy z przedstawicielami branży w zakresie wypracowania odpowiednich rozwiązań, które będą efektywne z punktu widzenia ograniczania możliwości wnikania wirusa do stad drobiu. W tym celu powołane zostaną zespoły robocze, które wypracują rozwiązania dotyczące modyfikacji strategii zwalczania grypy ptaków w zakresie dodatkowej bioasekuracji i ochrony gospodarstw utrzymujących drób przed wirusem grypy ptaków.
Rozmowy dotyczyły także strat rynkowych ponoszonych przez rolników utrzymujących drób. Minister Puda poinformował, że w ministerstwie podjęto prace dotyczące sporządzenia wniosku Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce.
Aktualnie działania w tej sprawie koncentrują się w obszarze szacowania strat w produkcji gospodarstw utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, położonych na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, związanych z ograniczeniami weterynaryjnymi ustanowionymi po wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Minister Grzegorz  Puda zadeklarował także wzmożenie działań Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych podległych instytucji w celu odzyskania uprawnień eksportowych natychmiast po uznaniu Polski za kraj wolny od grypy ptaków. Hodowcy pragnący odzyskać możliwość eksportu otrzymają wsparcie właściwej administracji w tym zakresie.
Główny lekarz weterynarii przedstawił realizowane środki zaradcze na rzecz ograniczania występowania pałeczek salmonella w mięsie drobiowym. Przedstawiono też informację na temat realizowanych, na wniosek branży, zmian w Krajowym programie zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus. Program ten został już przedłożony Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

Mieczysław Łydziński"

Radny Łydziński zapytany o odszkodowania dla rolników, związane nie tylko z ptasią grypą, ale także w związku z pandemią, poinforował, że być może już w tygodniu Sejm podejmie decyzję o zwiększeniu kwoty z rezerwy. Do tematu wrócimy.

red.al
nowemiasto@gazetaolsztynska.pl


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5