REGULAMIN Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Nowomiejskiego 2015 Roku

2016-02-01 10:21:34(ost. akt: 2016-02-01 10:57:28)
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Nowomiejskiego 2015 Roku za pomocą głosowania sms (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest "GRUPA WM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 1.02.2016r. do dnia 21.02.2016r. do godz. 23.59.

§4.
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5.
1. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Nowomiejskiego 2015 Roku otrzyma osoba, która otrzyma największą ilość głosów oddanych przy pomocy smsów.

§6.
1. Kandydatami są sportowcy — osoby wytypowane przez przedstawicieli urzędów gmin i miasta w powiecie nowomiejskim oraz zgłoszone przez Czytelników „Gazety Nowomiejskiej”

§7.
Głosowanie odbywa się za pomocą SMS'ów nadsyłanych od 1.02.2016 do 21.02.2016r.
do godz. 23.59.

1. Koszt wiadomości SMS wynosi 1,23 zł z VAT.

2. Sms'y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

3. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9
Protokół powinien zawierać:

a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów

b) liczbę nadesłanych sms'ów

c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10
Wyniki Plebiscytu będą opublikowane na łamach tygodnika „Gazeta Nowomiejska” i na stronie http://nowemiasto.wm.pl po jego zakończeniu.

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

a) Stanisław Ryszard Ulatowski
b) Katarzyna Ochocka
c) Igor Hrywna

§12
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Plebiscyt-reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§13
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§14
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§15
Biling sms'ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem http://nowemiasto.wm.pl/

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5