Ponad 31 milionów złotych trafiło do rodzin z programu 500 plus

2022-02-03 19:00:00(ost. akt: 2022-02-03 12:55:43)
pieniądze

pieniądze

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. W naszym powiecie w roku 2021 świadczenie to otrzymało 5.634 dzieci.
Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
Jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego wypłaca się je opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi domu pomocy społecznej.
O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

Jak świadczenie będzie wypłacane w przypadku rodziców, którzy są po rozwodzie?
Świadczenie wychowawcze przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu jest dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z rodziców może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.
źródło: strona internetowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej /https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-informacje-o-programie-rodzina-502

NIDZICA
W 2021 roku świadczenia wychowawcze z programu 500+ wypłacono w kwocie 19.857.705,42 złote. Otrzymały je 2.243 rodziny, w których uprawnionych do świadczeń było 3.528 dzieci. Najwyższe wypłacane miesięcznie kwoty na rzecz jednej rodziny to kwoty od 2.500 do 3.500 złotych.
— Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kilka informacji o tym, że według zgłaszających, rodziny wykorzystują środki z programu 500+ niezgodnie z przeznaczeniem, wydając je na alkohol. Przypadki te zostały zweryfikowane przez pracowników socjalnych. W przypadku jednej osoby ośrodek wykorzystał instrument jakim jest zamiana formy wypłaty świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową — mówi p.o. dyrektora MOPS Barbara Kucharska. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, obiady w Dziennym Domu , paczki żywnościowe, schronienie, Domy Pomocy Społecznej, sprawianie pogrzebów oraz składki zdrowotne wydał w 2021 roku — 2.246.514,48

KOZŁOWO
W 2021r. wypłacono 592 rodzinom i 1060 dzieciom świadczenia wychowawczego 500 plus na kwotę 5.814.732,34 zł. Najwyższa kwota wypłacona miesięcznie to 4.500zł. — Nie było przypadków zmiany wypłaty pieniędzy na pomoc rzeczową — mówi starszy referent ds funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych Artur Zych.
W 2021 roku GOPS Kozłowo wydał na pomoc socjalną 804.387,15zł na świadczenia typu zasiłki celowe, stała pomoc okresowa, posiłki, usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, bezdomni.

JANOWIEC KOŚCIELNY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym w 2021 roku świadczenie wychowawcze 500+ wypłacono 584 dzieciom na łączną kwotę 3. 382. 608,95 zł
Najwyższe jednorazowe wypłaty to 3500zł, 3000zł, 2500zł.
— Nie było przypadków zmiany wypłaty pieniędzy na pomoc rzeczową — mówi Patrycja Langowska - straszy referent ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Do mieszkańców gminy trafiła także pomoc w formie zasiłków stałych — 39577,00 zł, zasiłków okresowych— 88.878,00 zł. Na posiłki wydano — 18.010,00 zł. Na zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przeznaczono 51.100,00 zł. Na inne zasiłki celowe i w naturze wydano ogółem 58 880,00 zł w tym specjalne zasiłki celowe – 1960,00 zł.

JANOWO
Ze świadczenia wychowawczego 500+ skorzystały 264 rodziny, w których uprawnionych do 500+ było 462 dzieci. Ogólna kwota wypłacona w 2021 roku wyniosła — 2.728.360,20 zł. Najwyższą kwotą świadczenia wychowawczego wypłaconą jednej rodzinie była kwota 3.500 zł.
— Nie było przypadków zamiany formy pieniężnej na formę rzeczową — mówi kierownik GOPS Ewa Piechowiak. Z pomocy materialnej skorzystali także uczniowie. Ze stypendium skorzystało 18 rodzin w kwocie — 26.240,00 złotych. Wypłacono dodatek mieszkaniowy 6 rodzinom w kwocie — 7.458,58 zł. 3 rodziny otrzymały dodatek energetyczny na kwotę — 469,81 zł. — Wypłaciliśmy również zasiłek stały 22 rodzinom w kwocie 121.641,00 zł. Z zasiłku okresowego skorzystało 18 rodzin, którym wypłaciliśmy 31.272,00 zł. Z pomocy schronienia skorzystała 1 osoba, która otrzymała 5.696,00 zł — dodaje kierownik Ewa Piechowiak. Z posiłku dla dzieci skorzystało 50 rodzin w kwocie 19.345.00 zł. Wydano również 16.587 złotych na usługi opiekuńcze. Z zasiłku celowego oraz specjalnego skorzystało 56 rodzin osób, do których trafiło 31. 589,00 zł.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5