Regulamin: Moja wieś jest najfajniejsza

2021-07-09 12:00:00(ost. akt: 2021-07-12 09:24:41)
§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Najfajniejszą Wieś 2021/Moja wieś jest najfajniejsza

§2

Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
tel. 89 539 77 00, NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, REGON 470532106.

§3

Plebiscyt trwa od dnia 12.07.2021 r. do 30.08. 2021 r.

§4

Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6

1. Wsie do plebiscytu mogą zgłaszać mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz czytelnicy gazetaolsztynska.pl, Gazety Olsztyńskiej i tygodników wydawanych przez Grupę WM

2. Zgłoszenia przyjmujemy od 12.07.2021 roku. Można je zgłaszać do 25.08.2021.

Zgłoszenie wsi do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia na adres:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl
powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl
powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl
Elbląg i powiat elbląski: gazeta@dziennikelblaski.pl
powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl
powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl
powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl
powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl
powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl
powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl
powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl
powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl
powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl
powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl
Olsztyn i powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl
powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl
powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl
powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl
powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

Mile widziane są zdjęcia i opis wsi.

4. Wymieniona w §11 Komisja ma prawo nie dopuścić zgłoszonej wsi do udziału w Plebiscycie.

5. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie wsie położone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

7. Plebiscyt rozgrywa się w dwóch kategoriach: Najfajniejsza Wieś 2021 (kategoria wsie będące siedzibą gminy), Najfajniejsza Wieś 2021 (wsie nie będące siedzibą gminy).

8. Tytuły Najfajniejsza Wieś 2021 w regionie (kategoria wsie będące siedzibą gminy) zostaną przyznane tym wsiom, która uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

9. Tytuły Najfajniejsza Wieś 2021 w danym powiecie otrzymają wsie nie będące siedzibą gminy, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w danym powiecie. Tytuły regionalne w tej kategorii zostaną przyznane wsiom, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów
ze wszystkich powiatów.

10. Oprócz zdjęcia zgłaszający może nadesłać także link do filmu osadzonego na Facebooku lub Youtube. Filmiki zostaną umieszczone na stronie gazetaolsztynska.pl.

11. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach: bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, elk.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminski.wm.pl, mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiasto.wm.pl, olecko.wm.pl, olsztyn.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl, dziennikelblaski.pl., gazetaolsztynska.pl.

§7 Głosowanie rozpoczyna się w momencie otrzymania pierwszych zgłoszeń i trwa do godziny 23.59 dnia 30.08. 2021 r.

1. Koszt wysłania 1 SMS to 2,46 zł z VAT

2. Wszelkie numery bramek wraz z kodami im odpowiadającymi umieszczone zostaną w artykułach na stronach WWW Organizatora


3. Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§8

1. Osoba uczestnicząca w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
2. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

§9

1. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.
2. Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
Reklama

§10
Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej oraz na gazetaolsztynska.pl.

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Igor Hrywna
Dawid Zmuda
Mirosław Wieczorek

§12.
Dane Osobowe

Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Plebiscytu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.
Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
prawnikom współpracującym z Administratorem;
firmom kurierskim i pocztowym.
W każdym czasie czytelnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
W dowolnym momencie czytelnicy mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez czytelników dane osobowe zostaną zniszczone.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-10 z tą różnicą, iż celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

§13 Reklamacje:
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy zawrzeć oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora”.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

§ 14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://gazetaolsztynska.pl/plebiscyty

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5