Matury w reżimie sanitarnym

2020-06-06 10:00:00(ost. akt: 2020-06-05 08:22:03)
Starosta nidzicki Marcin Paliński

Starosta nidzicki Marcin Paliński

Autor zdjęcia: powiat nidzicki

W związku z pandemią tegoroczne matury zostały przełożone. Rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego. Maraton maturalny zakończy się 29 czerwca. Absolwenci szkół nie będą zdawali egzaminów ustnych. O przygotowaniu nidzickich szkół do egzaminu maturalnego rozmawiamy ze starostą nidzickim Marcinem Palińskim.
— Ilu absolwentów przystąpi do egzaminu z poszczególnych szkół?
— Do egzaminu maturalnego w roku bieżącym przystąpi ogółem 140 absolwentów szkół prowadzonych przez powiat nidzicki, w tym 95 absolwentów liceum ogólnokształcącego i 43 absolwentów technikum.

— Jakie warunki sanitarne będą musiały zapewnić szkoły?
— Warunki organizacji matury są określone w wytycznych GIS, MZ i MEN oraz procedurach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W oparciu o te wytyczne i procedury, szkoły przygotowały swoje wewnętrzne zasady organizacji przebiegu egzaminów, o których absolwenci zostali poinformowani poprzez strony internetowe swoich szkół.
Zgodnie z przepisami warunki sanitarne, które musi spełnić szkoła to: uczestnicy (nauczyciele, obsługa) muszą być zdrowi i przy wejściu do szkoły oraz podczas czynności organizacyjnych są zobowiązani do posiadania maseczek lub przyłbic. Szkoła powinna zapewnić zdającym pomieszczenia, w których zostawią rzeczy osobiste zamknięte w workach foliowych.

— Kto zaopatrzył szkoły w te środki ochrony?
— Szkoły zakupiły odpowiednią ilość i maseczek, i przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych, a także środków dezynfekujących.

— Jakie jeszcze obowiązki spoczywają na szkole?
— Powinny być na terenie szkoły umieszczone, w widocznym miejscu – na drzwiach wejściowych, drzwiach w sali egzaminacyjnej i toaletach - ulotki informacyjne dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu. Na ulotkach powinny znaleźć się również nazwa, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej, a także adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego i numery telefonów do służb medycznych oraz numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

— A środek dezynfekujący?
— Środek dezynfekujący na bazie alkoholu, min. 60%, musi być udostępniony tak, aby każda osoba wchodząca do budynku szkoły mogła z niego skorzystać. Obok będzie także umieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Będzie on również umieszczony obok pomocy, np. słowników, które każdorazowo muszę być zdezynfekowane.

— A absolwenci, którzy będą zdawali w jednym dniu dwa egzaminy, gdzie będą mogli poczekać na kolejny egzamin?
— Szkoła powinna wyznaczyć i przygotować miejsce wyposażone w płyn dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej. W tym pomieszczeniu będzie można ustalić i podać do wiadomości zdającym godzinę wejścia na salę egzaminacyjną, poinformować zdających o zachowaniu odpowiedniego dystansu, co najmniej 1,5 metra.

— Jak będzie wyglądała sala egzaminacyjna?
— Ławki będą ustawione co najmniej w odległości 1,5 metra i po każdym egzaminie będzie wietrzona sala i dezynfekowane meble, poręcze, klamki, uchwyty, włączniki światła i podłogi. Dezynfekowany będzie także sprzęt nagłaśniający użyty w czasie egzaminu z języka nowożytnego, zostawione otwarte drzwi wewnątrz budynku szkolnego, natomiast zewnętrzne ze względów bezpieczeństwa zamknięte. Klasy będą wietrzone w czasie trwania egzaminu, tak, by nie powodować przeciągów. W czasie egzaminu na bieżąco bedzie dezynfekowana toaleta.

— A co należy do absolwentów, jeśli chodzi o obostrzenia sanitarne?
— Przede wszystkim absolwent na egzamin musi przyjść zdrowy. Szkoły zakupiły termometry i za zgodą absolwenta będzie mierzona temperatura ciała. Zdający powinien posiadać własne przybory piśmiennicze, cyrkiel, linijkę i kalkulator prosty. Listę obecności powinien podpisać własnym długopisem, zachować przy wejściu do budynku szkolnego i na terenie budynku odstęp co najmniej 1,5 metra i posiadać założoną obowiązkowo maseczkę jedno lub wielorazową, materiał lub przyłbicę do momentu zajęcia miejsca w ławce na sali egzaminacyjnej. Musi dezynfekować ręce przy każdorazowym wejściu do budynku szkolnego, nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także powinien przestrzegać higieny kaszlu i oddychania, czyli podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Powinien przestrzegać zasad utrzymywania bezpiecznej odległości po zakończonym egzaminie, co najmniej 1,5 metra, zgłosić złe samopoczucie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, posiadać własną wodę pitną.

— Czy szkoły są przygotowane do przeprowadzenia egzaminu? Czy jest wystarczająca liczba nauczycieli, którzy będą pilnowali piszących maturzystów? 
— Tak. Szkoły, na podstawie harmonogramu egzaminów przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz wytycznych, dostosowały zasady organizacji egzaminów z zachowaniem odpowiednich ilości uczniów w salach oraz odpowiednich ilości osób w zespołach nadzorujących. Stan ilościowy kadry jest wystarczający do zapewnienia sprawnego przeprowadzenia egzaminów.

— W jaki sposób będą dostarczone arkusze egzaminacyjne? Czy będą odkażane zanim trafią do uczniów?
— Arkusze dostarczane są do szkół według ściśle określonego, opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramu. Osoba odbierająca arkusze jest zobowiązana sprawdzić przesyłkę pod kątem jej nienaruszalności oraz stanu ilościowego. Czynności te winny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami GIS w rękawiczkach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Koperty bezpieczne, w których dostarczane są arkusze egzaminacyjne zostaną przed otworzeniem odkażone. Członkowie Zespołu Nadzorującego będą rozdawali absolwentom arkusze w sali egzaminacyjnej w rękawiczkach i przyłbicach.2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5