Komisarz wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego. Postanowienie nie jest prawomocne

2024-05-16 07:50:00(ost. akt: 2024-05-15 22:15:12)

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

We wtorek, 14 maja, tuż przed oddaniem Gazety do druku otrzymaliśmy informację o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Powiatu w Nidzicy Pawła Przybyłka.
Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Nidzicy - Pawła Przybyłka podpisany przez starostę nidzickiego Marcina Palińskiego wpłynął do Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie 6 maja 2024 roku. Był to wniosek o odczytanie którego toczył się spór na I sesji Rady Powiatu Nidzickiego.

Oto treść wniosku: ,,Działając jako Starosta Nidzicki (kierownik jednostki organizacyjnej jaką jest Starostwo Powiatowe w Nidzicy) na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024r. poz.107) w zw. z art. 383 § 1 pkt 4 oraz §2a wnoszę o wydanie postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Rady Powiatu w Nidzicy Pana Pawła Przybyłka.

Uzasadnienie
w dniu 9 kwietnia 2024 r. Państwowa Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym "Radny, który przed uzyskaniem mandatu wykonywał pracę w ramach stosunku pracy w starostwie powiatowym lub pełnił funkcję kierownika jednostki organizacyjnej tego powiatu, w którym uzyskał mandat, obowiązany jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, przed złożeniem ślubowania , o którym mowa w art. 20 ust.1", zaś zgodnie z ust. 5 w/w przepisu "Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu."
W wyborach do Rady Powiatu Nidzickiego z dnia 7 kwietnia 2024 r. Pan Paweł Przybyłek uzyskał mandat radnego tego powiatu. Pan Paweł Przybyłek jest jednocześnie zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Jako Starosta jestem kierownikiem tego urzędu.
Do dnia dzisiejszego Pan Paweł Przybyłek nie złożył wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji radnego Rady Powiatu w Nidzicy. W związku z powyższym uznać należy, iż został przekroczony termin, o którym mowa w art.24 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a zatem do wygaśnięcia mandatu dochodzi ex lege wskutek zaistnienia zdarzenia opisanego przez ustawodawcę.
Ponadto jak wskazał NSA w uchwale NSA(7) z 23.10.2000 r., OPS 13/00 336, zostało przyjęte, że zrzeczenie się mandatu, o którym mowa w art. 24b u.s.g. (analogicznym w treści z komentowanym art.24 ust.1 u.s.p.), zostało utożsamione z przesłanką pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego, o której stanowił art. 190 ust1 pkt 2 o.w., którego aktualnym odpowiednikiem jest art. 383 § 4 kodeksu wyborczego, a zatem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego jest komisarz wyborczy zgodnie z art. 383 § 1 pkt 4 oraz § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
Dlatego mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie". Wniosek podpisał starosta nidzicki Marcin Paliński.

Jak poinformowała nas Joanna Bułak - główny specjalista Delegatury w Olsztynie, 14 maja 2024 r. Komisarz Wyborczy w Olsztynie I wydał postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu w Nidzicy Pawła Przybyłka.

— Zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu wyborczego od postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały. W przypadku uprawomocnienia się postanowienia komisarz wyborczy zawiadamia kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności o pierwszeństwie do obsadzenia mandatu. Kandydat ten w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, może rzecz się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kolejnego kandydata. W przypadku upływu terminu zrzeczenia się pierwszeństwa, komisarz wyborczy postanawia o obsadzeniu mandatu — informuje Joanna Bułak - główny specjalista Delegatury w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze.

— 6 maja 2024 r. do Komisarza Wyborczego w Olsztynie I wpłynął wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Nidzicy – Pana Pawła Przybyłka (wniosek podpisany przez Starostę Marcina Palińskiego).

Jako powód wskazano art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym – radny (który przed uzyskaniem mandatu wykonywał pracę w ramach stosunku pracy w starostwie powiatowym lub pełnił funkcję kierownika jednostki organizacyjnej tego powiatu, w którym uzyskał mandat) nie złożył wniosku o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ww. ustawy niezłożenie przez radnego wniosku o urlop jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

W związku z powyższym Komisarz 14 maja 2024 r. wydał postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (zgodnie z dyspozycją art. 383 § 2a Kodeksu wyborczego).

Postanowienie Komisarza nie jest jeszcze prawomocne, zainteresowanemu przysługuje prawo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia — poinformował Piotr Sarnacki -Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie.

Obrazek w tresci


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5