Zmieniamy się i inwestujemy dla dobra mieszkańców

2020-12-29 15:04:13 (ost. akt: 2020-12-29 15:10:43)   Artykuł sponsorowany
Mrągowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w pełni może pochwalić się swoją proekologiczną działalnością. Wielomilionowe inwestycje przy wsparciu środków zewnętrznych służą nie tylko mieszkańcom, dostarczając im smaczną, zdatną do picia prosto z kranu wodę, ale również środowisku naturalnemu dzięki sprawnemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji to spółka, której właścicielem jest Miasto Mrągowo. W obecnej formie działa od 1996 roku, a jej podstawowym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Mrągowa w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Spółka zajmuje się również budową sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, obiektów inżynierii wodnej, produkcją energii elektrycznej, obsługą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Mrągowo oraz obsługą sieci kanalizacji deszczowej w mieście Mrągowo.
Na dzień dzisiejszy Spółka dysponuje majątkiem o wartości ok. 50 milionów złotych i zatrudnia 60 pracowników. Swoją działalność prowadzimy nie tylko na terenie miasta Mrągowo, ale też na terenie gminy Mrągowo. Z naszych usług korzysta około 21 tys. mieszkańców miasta Mrągowo i 8 tys. mieszkańców gminy Mrągowo, zamieszkujących prawie10 tys. gospodarstw domowych do których dostarczamy wodę i odbieramy ścieki - mówi Andrzej Wołosz Dyrektor Zarządu Spółki
Obrazek w tresci

Całkowita długość przesyłowej sieci wodociągowej na terenie Mrągowa wynosi blisko 56 km, a długość przyłączy wodociągowych do budynków 47 km. Woda zasilająca system wodociągowy miasta pobierana jest z ujęcia głębinowego składającego się z 6 studni o łącznej wydajności 425m3/h. Uzdatnianie wody odbywa się na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej ok. 300m od ujęcia. W procesie II stopniowej filtracji usuwane są głównie związki żelaza i manganu. Mieszkańcy Mrągowa bezpiecznie mogą spożywać wodę prosto z kranu - zapewnia Dyrektor Spółki.
Miejska sieć kanalizacyjna to łącznie 67 km kanałów sanitarnych i 25 km przyłączy. Obsługuje ona niemal 100% mieszkańców Mrągowa. Ponad 80% odprowadzanych ścieków stanowią ścieki gospodarczo-bytowe od ludności, pozostałe to ścieki socjalne, pochodzące od nieuciążliwego przemysłu, jednostek budżetowych, handlu i usług.
Już w 1909r w Mrągowie (dawniej Sensburg) powstała pierwsza przepompownia ścieków. Obecnie funkcjonuje 21 przepompowni strefowych oraz Główna Przepompownia Ścieków tłocząca 100% ścieków miejskich do oddalonej o 4 km oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi.
Wybudowana w 1996 roku oczyszczalnia w Polskiej Wsi stale się unowocześnia. W 2014 roku została zakończona jej kompleksowa modernizacja, na wykonanie której Spółka pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki wartej 9 milionów inwestycji, zarówno oczyszczalnia jak i oczyszczane w niej ścieki w chwili obecnej spełniają wszystkie wymagane standardy jakościowe.
W katalog proekologicznych przedsięwzięć zrealizowanych przez spółkę wpisuje się także wybudowana, na terenie oczyszczalni elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,5 MW. Pokrywa ona w blisko 40 % zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną. Elektrownia również powstała dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych - mówi Dyrektor Andrzej Wołosz.
Obecnie dobiega końca realizacja największego jak do tej pory, wielomilionowego projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Całkowity koszt projektu wynosi 19,5 mln. zł, a uzyskane dofinansowanie ze środków unijnych to przeszło10 mln. zł. Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozyskana w ramach tego projektu kwota jest do tej pory najwyższym dofinansowaniem uzyskanym przez ZWiK Spółka z o.o. w Mrągowie.

Obrazek w tresci

W ramach tego projektu spółka zrealizowała aż siedem zadań inwestycyjnych:
-wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśna Droga:
- wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową przy ul. Krótkiej;
- wybudowano instalację do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, wraz z monitoringiem wizyjnym oraz wagą samochodową;
- przebudowano oraz wymieniono urządzenia technologiczne głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie;
- przeprowadzono drugi etap modernizacji stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowa;
- wybudowano instalację PV o mocy 40 kW na osiedlu Mazurskim w Mrągowie;
- zakupiono samochód inspekcyjny do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią.
Przy realizacji projektu Spółce przyświecały trzy zasadnicze cele. Pierwszym było zwiększenie liczby odbiorców korzystających z wysokosprawnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Drugi cel to poprawa o 5% efektywności energetycznej systemu wodociągowo-kanalizacyjnego obsługującego miasto w przeliczeniu na zużycie energii elektrycznej. Trzecim celem, niewątpliwie najtrudniejszym a także najbardziej kosztownym, było wypełnienie przez miasto Mrągowo wymogów dyrektywy unijnej, dotyczącej sposobu przetwarzania oraz ponownego wykorzystania osadu powstającego w procesie oczyszczania ścieków. Co w naszych warunkach oznacza konieczność stworzenia warunków do przetworzenia przeszło 600 ton suchej masy osadów.
Wybudowana w tym celu kompostownia osadów ściekowych jest pierwszą tego typu instalacją na Mazurach, a także jedną z pierwszych w Polsce. Podstawą jej działania jest półprzepuszczalna membrana zakrywająca bioreaktory wypełnione osadem zmieszanym ze strukturą (zrębki drzewne. Membrana zapobiega również uciążliwościom zapachowym oraz emisji bioaerozoli zawierających bakterie. Użyta membrana została opracowana specjalnie do celów przetwarzania odpadów i z powodzeniem jest wykorzystywana od ponad 20 lat na ok. 300 podobnych instalacjach na całym świecie - wyjaśnia dyrektor ZWiK w Mrągowie. W efekcie przekompostowane osady ściekowe tracą status odpadu i przekształcane są w pełno wartościowy produkt wspomagający uprawę roślin, co wpisuje się w ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Wybudowana kompostownia definitywnie rozwiąże problem zagospodarowania osadów ściekowych powstałych w procesie oczyszczania ścieków, jak również umożliwi naszej spółce przyjmowanie od mieszkańców i utylizację części odpadów w formie biomasy.
Innym, bardzo ważnym elementem projektu była modernizacja Przepompowni Głównej. – Specyfika tej inwestycji polegała na tym , że konieczne było wyłączenie z eksploatacji na przeszło sześć miesięcy, modernizowanej przepompownie i jednocześnie zapewnić ciągłą dostawę ścieków do oczyszczalni. Jedynym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczny przesył ścieków było wybudowanie nowej pompowni tymczasowej. W ramach modernizacji odtworzono konstrukcje żelbetowe, prawie całkowicie skorodowane w trakcie ciągłej, kilkudziesięcioletniej eksploatacji, wymieniony został cały układ technologiczny z pompami, automatyką sterowania, kratą mechaniczną oraz agregatem prądotwórczym - mówi dyrektor spółki. Inwestycja ta została w szczególny sposób wyróżnione zdobywając I miejsce w tegorocznym, ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku” w kategorii „Obiekty ochrony środowiska”.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – to kolejna inwestycja zrealizowana w ramach projektu. Obecnie SUW jest obiektem całkowicie zautomatyzowanym, a jego praca w pełni monitorowana przez systemy komputerowe. Zmodyfikowana została także technologia płukania filtrów w efekcie czego roczne zużycie wody na cele technologiczne zmniejszyło się o blisko 60 tys. m3 czyli prawie czterokrotnie w porównaniu do lat poprzednich - dodaje Dyrektor.

Obrazek w tresci

Do całkowicie innej kategorii zadań inwestycyjnych należy zaliczyć dokonanie zakupu wysokiej klasy kamerowozu. Ten specjalistyczny samochód wyposażony jest w samojezdną kamerę wysokiej rozdzielczości, która wprowadzana jest do kanału ściekowego gdzie wykrywa i rejestruje ewentualne, nawet najmniejsze uszkodzenia. Zdjęcia i filmy natychmiast przesyłane są na nasz serwer dzięki czemu możemy natychmiast oceniać stan poszczególnych kanałów i decydować, które fragmenty sieci wymagają pilnej interwencji i naprawy. Pojazd wyposażony jest też w urządzenie do bezwykopowych napraw uszkodzonych kanałów, Jest to naprawdę znakomite narzędzie pracy – podkreśla Dyrektor Spółki.
Priorytetowym kierunkiem dalszego rozwoju spółki są działania proekologiczne, polegające miedzy innymi na:
- usprawnieniu funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków minimalizując ryzyko ich niekontrolowanego wypływu,
- wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do zasilania naszych obiektów, dokładając w ten sposób swoją cegiełkę do wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej.
Niewątpliwie przykładem takiego działania będzie kolejna elektrownia fotowoltaiczna tym razem o mocy 180 kW, która do maja przyszłego roku zostanie wybudowana przy Stacji Uzdatniania Wody na os. Mazurskim. Także ta inwestycja powstanie z udziałem środków z funduszy unijnych dzięki czemu Spółka pokryje jedynie 15 % kosztów jej realizacji.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5