W tym roku zapłacimy więcej

2023-03-20 20:28:02(ost. akt: 2023-03-20 20:30:25)

Autor zdjęcia: Archiwum GM

W tym roku wszyscy zapłacimy wyższe podatki: rolny o 20 procent, od nieruchomości około 12 procent. Wzrósł też podatek od środków transportowych. Stawki minimalne i maksymalne tego podatku są wyższe niż w 2022 roku.
TO, ŻE ROLNICY W TYM ROKU ZAPŁACĄ DUŻO WYŻSZY PODATEK ROLNY, związane jest z wyższą ceną żyta, która jest podstawą do jego obliczania. Według GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt (kwintala). To aż o 20 proc. więcej niż rok temu. Wtedy, w 2021 średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt i wzrosła (o 5 proc.) w stosunku do 2020 r.

Średnia cena skupu żyta poprzedzająca rok podatkowy w ostatnich latach:
• 2023 - 74,05 zł za 1 dt.
• 2022 - 61,48 zł za 1 dt.
• 2021 - 58,55 zł za 1 dt.
• 2020 - 58,46 zł za 1 dt
• 2019 - 54,36 zł za 1 dt.

Podstawowy podatek rolny wyliczany jest w gminach w oparciu o cenę dt (kwintala) żyta podaną przez GUS. Stanowi on 2,5-krotność ceny 1 dt żyta. W związku z tym podstawowa stawka podatku rolnego w 2023 r. wynosi 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy. To o 20 proc. więcej niż za 2022 rok, w którym stawka wynosi 153,70 zł/ha. W 2021 roku było to 146,37 zł/ha.
Z kolei podatek za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta. Czyli w 2023 roku będzie to 370,25 zł/ha.

Gmina ma możliwość ustalenia mniejszego podatku. Jednak w Gminie Morąg z tego nie skorzystano.
Wysokość podatku w 2023 roku w Gminie Morąg wynosi:
I PODATEK ROLNY
dla gruntów gospodarstw rolnych 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego (2,5 q x 74,05= 185,125)
dla pozostałych gruntów 370,25 zł od 1 ha (5,0 q x 74,05 = 370,25)
- art. 6 ustawy o podatku rolnym
II PODATEK LEŚNY 71,0996 zł (323,18 x 0,220) – art. 4 ustawy o podatku leśnym.

Podatek rolny zgodnie z przepisami, należy zapłacić w czterech ratach, czyli do:
• 15 marca
• 15 maja
• 15 września
• 15 listopada.

Rolnik może złożyć wniosek o zwolnienie z podatku.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2023 ROKU WZRÓSŁ OKOŁO 12 PROCENT.
Wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, liczonego od powierzchni budynku/mieszkania lub gruntu, określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Jednak co roku Minister Finansów waloryzuje te stawki na podstawie wskaźnika cen towarów i usług.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, podatek od nieruchomości nie może przekraczać:
od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł za m kw. (w 2022 r. – 1,03 zł);
• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł za 1 ha powierzchni (w 2022 r. – 5,17);
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł za m kw. (w 2022 r. – 0,54 zł);
• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł za m kw. (w 2022 r. – 3,40 zł);
od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 1,00 zł za m kw. powierzchni użytkowej (w 2022 r. – 0,89 zł);
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł za m kw. powierzchni użytkowej (w 2022 r. – 25,74 zł);
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł za m kw. powierzchni użytkowej (w 2022 r. – 12,04 zł);
• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł za m kw. powierzchni użytkowej (w 2022 r. – 5,25 zł);
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł za m kw. powierzchni użytkowej (w 2022 r. – 8,68 zł);
• od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.

W tym przypadku w Gminie Morąg niektóre rodzaje nieruchomości mają niższą stawkę niż maksymalna.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2023 ROKU TEZ JEST WYŻSZY. Jego minimalne i maksymalne stawki są wyższe niż obowiązujące w 2022 roku. 
Minister Finansów ustalił stawki maksymalne podatku od środków transportowych 2023
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł,
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł,
c. powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 2042,19 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2382,52 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
a. do 36 ton włącznie – 3012,13 zł,
b. powyżej 36 ton – 3897,01 zł.
5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł.
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a. do 36 ton włącznie – 2382,52 zł,
b. powyżej 36 ton – 3012,13 zł.
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a. mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł,
b. równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł.

Stawki minimalne podatku od środków transportowych 2023 Minister Finansów ustalił w obwieszczeniu z 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (Monitor Polski z 21 października 2022 r. poz. 1001) stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2023.

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia (art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). W Gminie Morąg w tym przypadku zróżnicowano wysokość stawek.
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - stawka podatku 600 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1100 zł, a powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton 1200 zł. Od samochodu ciężarowego o masie równej lub wyżej niż 12 ton dokładnie stawki określa uchwała nr XLIV/595/22 Rady Miejskiej w Morągu.

Podatek od środków transportowych jest jednym z podatków lokalnych, tj. podatków płaconych w gminach, w których ma siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnik, a nie do urzędu skarbowego. Podatki lokalne stanowią dochody gmin. 
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą,
- autobusy.

W następnym numerze Gazety Morąskiej podamy wysokość podatków w sąsiednich gminach.
Oprac. Wiesława Witos

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5