Mają ponownie rozpatrzyć sprawę biogazowni

2022-12-12 20:35:30(ost. akt: 2022-12-12 20:38:07)

Autor zdjęcia: Wiesława Witos

O sprawie zamiaru budowy drugiej elektrociepłowni na biogaz rolniczy w Półwsi pisaliśmy nie tak dawno. Mieszkańcy sprzeciwiają się jej powstaniu i zaskarżyli decyzję burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, a ono uchyliło ją w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
WRACAMY DO TEMATU

Mieszkańcy w odwołaniu do SKO między innymi napisali, że biogazownia planowana jest w odległości około 70 metrów od ich działek, które planowali zabudować. Działki stracą na wartości z uwagi na uciążliwy odór, który przyczynia się do plagi insektów i gryzoni. Brak było spotkań z mieszkańcami, nie kierowano się zasadą przezorności. W odwołaniu wskazano również, że uciążliwości związane z biogazownią nie ograniczają się tylko do miejsca jej wybudowania, ale także do kwestii transportu odpadów, który jest źródłem drgań, hałasu oraz odoru. Biogazownia jest inwestycją prywatną, mieszkańcy nie są zainteresowani jej powstaniem, przeprowadzono nierzetelną inwentaryzację przyrodniczą, nie wyznaczono zasięgu odorów, hałasu, drgań, nie określono wyraźnego zasięgu oddziaływania inwestycji. Mieszkańcy mają już do czynienia z odorem związanym z ubojnią drobiu, oczyszczalnią ścieków, czy biogazownią w Kupinie. Do akt sprawy wpłynęło także doświadczenie Rady Miejskiej w Zalewie podjęte jednogłośnie w 28 września 2022 r. wyrażające sceptyczne stanowisko wobec przedmiotowej inwestycji. Przekazano też uchwałę Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie rozpatrzenia zasadności wniosku o rozpoczęcie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Półwieś i Zalewo, z ustaleniem zakazu lokalizacji biogazowni oraz podobnych inwestycji generujących uciążliwości zapachowe, hałas i drgania w odległości minimum 3 km od istniejącej zabudowy.

Przypominamy: Co miałoby powstać?
Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie elektrociepłowni na biogaz o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej ok. 1,5 MW i mocy cieplnej do około 1,609 MW, na działce o numerze ewidencyjnym 58/1, obręb Półwieś, gmina Zalewo. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie WOŚ działka ta ma powierzchnię 4,3293 ha i stanowi pastwisko klasy IV (PsIV). Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu, wytwarzanego w procesie mokrej fermentacji metanowej produktów ubocznych rolnictwa w postaci obornika, gnojowicy, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (dalej UPPZ), kiszonki kukurydzy, jak również odpadów będących pozostałościami przetwórstwa rolno-spożywczego.

W obwieszczeniu czytamy:
(…) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu wydało 7 listopada 2022 r. decyzję Rep 1596/OSIP/22 uchylającą w całości zaskarżoną decyzję burmistrza Zalewa z dnia 27 lipca 2022 r. Nr GP.6220.5.2021.MD dotyczącą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz rolniczy w miejscowości Półwieś, na działce o numerze ewidencyjnym 58/1, obręb Półwieś, gmina Zalewo i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W uzasadnieniu miedzy innymi czytamy:
(…) Podstawowym dokumentem polegającym weryfikacji jest Raport o oddziaływaniu na środowisko. Powinien on zawierać opis analizowanych, co najmniej trzech wariantów jego realizacji. Są to po pierwsze, wariant proponowany przez wnioskodawcę, po drugie racjonalny wariant alternatywny, po trzecie wariant najkorzystniejszy dla środowiska, a także uzasadnienie ich wyboru. Raport musi określać przewidywane oddziaływanie na środowisko każdego z analizowanych wariantów. Wariantowość przedstawiona w Raporcie miała charakter jedynie pozorny. W Raporcie kilkakrotnie podkreślono walor ekonomiczny przyjętego wariantu, a ten czynnik nie może być uznany za dominujący.
Kwestia konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem została potraktowana zdawkowo i marginalnie, co nie było działaniem właściwym. Omawianej inwestycji towarzyszy wyjątkowo silny sprzeciw ze strony społeczności lokalnej, o czym świadczy ilość pism, które wpłynęły do Kolegium w toku postępowania odwoławczego. Ów sprzeciw społeczny nakłada na organ pierwszej instancji obowiązek szczególnej staranności w ustaleniu kręgu stron postępowania, co musi mieć charakter indywidualny. (…)

Nie przesądzając zaś o końcowym wyniku postępowania, wszystkie wskazane powyżej naruszenia stanowią wskazówki dla organu, w jakim kierunku powinno zmierzać ponowne rozpoznanie sprawy. Organ pierwszej instancji winien zatem uwzględnić ocenę prawną i wskazania co do dalszego postępowania zawarte w niniejszym orzeczeniu, w pełni stosując się do warunkujących prawidłowość postępowania administracyjnego przepisów i zasad ze szczególnym uwzględnieniem i poszanowaniem przepisów ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. (...).
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu oraz w siedzibie burmistrza Zalewa w Urzędzie Miejskiego w Zalewie.
Do sprawy wrócimy.

Wiesława Witos
w.witos@gazetaolsztynska.pl


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5