Gmina Lidzbark Warmiński jest naszym dobrem

2018-10-16 09:24:14 (ost. akt: 2018-10-18 09:44:34)   Artykuł sponsorowany
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis (z prawej)

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis (z prawej)

Koniec kadencji to dobry powód do jej podsumowania. Co działo się przez te cztery lata w Gminie Lidzbark Warmiński? O to dzisiaj pytamy Wójta Fabiana Andrukajtis, dla którego była to kadencja pierwsza, ale jako pracownik urzędu gminy i działacz społeczny doświadczeniem mógłby obdzielić wielu mieszkańców.
— Kończy się pana pierwsza kadencja jako Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, to dobry czas na podsumowanie tych czterech lat.

— Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaufanie i ogromne wsparcie mieszkańcom naszej gminy, którzy dali mi w poprzednich wyborach mandat zaufania. Mam nadzieję, że ich nie zawiodłem. Staram się zrobić dla Gminy Lidzbark Warmiński jak najwięcej, w tym celu współpracuję ze wszystkimi środowiskami i staram się znaleźć z każdym wspólny język. Zawsze uważałem, że Gmina Lidzbark Warmiński zasługuje na jeszcze lepszą przyszłość, dlatego postanowiłem kandydować kolejny raz. Staram się być dobrym wójtem, być wszędzie tam, gdzie jestem potrzebny i działać po gospodarsku.

— Takim działaniem zapewne były inwestycje we własny sprzęt do robót między innymi drogowych?

— Tak, to prawda. Nie chcemy płacić za wynajem sprzętu, czy zlecać prace innym, bo to kosztowne. Dlatego zainwestowaliśmy prawie 1,5 mln złotych w sprzęt do prac drogowo-budowlanych. Ostatnim chociażby takim zakupem był nowy ciągnik rolniczy New Holland T6.180 EC z przyczepą budowlaną Pronar T679/2. Chciałbym zaznaczyć, że na zakup sprzętu nie braliśmy kredytów czy pożyczek, a zakupiony został ze środków własnych gminy, dzięki zaoszczędzeniu pieniędzy które wcześniej były wydatkowane m. in. na opłaty za wynajem maszyn. Baza to będzie co roku rozbudowywana.

— Jakie inwestycje drogowe udało się wykonać przez te cztery niemal lata?

— Jeśli chodzi o drogi, to w latach 2015-2018 zmodernizowaliśmy łącznie 25 kilometrów dróg gruntowych, a jest ich wszystkich ponad 650 km i dodatkowo odtworzyliśmy od podstaw dwa kilometry dróg. Wykonaliśmy też profilowanie na 1.218 kilometrach oraz wmontowaliśmy łącznie 124 przepusty o długości 858 metrów bieżących. Warto tu podkreślić, że pozyskaliśmy nieodpłatnie materiał do naprawy dróg: 19.500 ton gruzu, 4200 ton destruktu asfaltowego oraz 4000 ton żwiru. Dodatkowo co roku robimy przetargi na dostawę kruszywa do naprawy dróg oczywiście na tyle ile nas stać. Korzystamy też ze wszystkich możliwych źródeł dofinansowania, aby pozyskać fundusze zewnętrze na drogi. Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonaliśmy w 2017 r. przebudowy drogi gminnej nr 117016N w miejscowości Pilnik. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 803 886,24 zł, z czego dofinasowanie unijne wyniosło 729 686,00 zł. W chwili obecnej trwa modernizacja drogi gminnej nr prowadzącej do miejscowości Morawa. Fundusze na przebudowę tej drogi pozyskaliśmy z rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Nasz wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej, a kwota dofinansowania wyniosła 1.999.812,46 zł co stanowi 80% całkowitych kosztów tej inwestycji.

— To nie jedyne wasze inwestycje. Wykonaliście też między innymi remonty budynków, np. siedzib Ochotniczych Straży Pożarnych.

— Planowaliśmy remont jednej z siedzib OSP, ale udało się nam wyremontować wszystkie trzy, co bardzo nas cieszy, bo te ochotnicze straże pożarne obchodziły swoje jubileusze. Chodzi o OSP w Stryjkowie, Runowie i Rogóżu. Remonty remiz wykonaliśmy systemem gospodarczym dzięki czemu udało nam się wykonać tak duży zakres remontów wszystkich budynków remiz. Remonty te zostały wykonane przez pracowników gminnych i zatrudnionych z robót publicznych. Oprócz remiz cały czas prowadzone są remonty budynków komunalnych. Jako przykłady mogę podać remonty budynków Rogóż 9, Drwęca 4, Babiak 13, Runowo 41.

— Remontujecie także stacje uzdatniania wody.

— Rzeczywiście jesteśmy w trakcie modernizacji stacji uzdatniania wody w Babiaku, Runowie, Kraszewie oraz Morawie. W trakcie budowy jest też oczyszczalnia ścieków w miejscowości Redy Osada. Rozbudowana również została sieć wodociągowa w Nowej Wsi Wielkiej. Dobrej jakości woda to priorytet w naszej gminie. Dzięki tym inwestycjom chcemy zwiększyć bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy i podnieść jakość ich życia. Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej nie tylko przyczynia się do polepszenia warunków życia, ale i prowadzenia działalności gospodarczej. Przystępując do tych prac również pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 dzięki czemu możemy w tak szerokim zakresie dokonać tych inwestycji.

— Mówi pan tak, jakby ta kadencja była łatwa, ale tak nie było.

— No tak, nie było łatwo, bo stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 7.467.000 złotych. W tej chwili, mimo tak wielkich inwestycji, według stanu na 3 października 2018 roku, wynosi 6.018.000 złotych. To też dowód na to, że jesteśmy dobrymi gospodarzami. Natomiast chciałbym podkreślić, że będziemy zmuszeni brać kredyty, chociażby na wkład własny do inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, czy też całość kwoty na inwestycje które wymagają aby najpierw gmina opłaciła całość, a dopiero później dokonywany jest zwrot środków tzw. refundacja wydatków.

— To nie jedyny problem, który musieliście pokonać w tej kadencji?

— Jednym z kłopotów był niewątpliwie brak umowy ze Spółką Energa Oświetlenie S.A., która od 2012 r. bezskutecznie zabiegała o zawarcie umowy o świadczenie usług oświetleniowych i wykonanie modernizacji oświetlenia. Spółka ta dokonała inwentaryzacji lamp oświetlających teren gminy. Urządzenia (lampy, słupy, infrastruktura) stanowią jej majątek. Wobec tego, oczekiwali od nas zawarcia umowy na świadczenie usług oświetleniowych. Jak wynika z dokumentów, w przypadku nieporozumienia, spółka mogła dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Prowadziliśmy więc negocjacje zmierzające do zmniejszenia jednostkowej stawki za punkt oświetleniowy; weryfikacji liczby punktów świetlnych. Problem ten przedstawiliśmy Radzie Gminy. Niezbędnym krokiem było zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowej umowy. We wrześniu 2016 r. spółka zakończyła modernizację oświetlenia. W ramach tego na całym terenie gminy wymienione zostały wyeksploatowane lampy i uszkodzone słupy wraz z uszkodzonymi szafkami i tablicami, a także żarówki rtęciowe na energooszczędne sodowe z układem redukcji mocy. Wymiana ta spowodowała mniejszą awaryjność oświetlenia oraz obniżenie opłat za zużytą energię elektryczną, a także co najważniejsze zadowolenie mieszkańców gminy.

— Drugim ważnym tematem dotykającym gminę były prowadzone sprawy sądowe z PKP w związku z opodatkowaniem gruntów po zlikwidowanych (nieczynnych już) liniach kolejowych.

— Problem ten trwa od kilku lat i dotyczy nie tylko naszej gminy, ale gmin w całej Polsce. Wyroki sądowe w tej sprawie są niekorzystne dla gmin. Spór dotyczy sposobu opodatkowania gruntów. PKP w swoich deklaracjach podatkowych wykazywały grunty po stawkach pozostałych — niższych, natomiast według gminy i ówczesnych orzecznictw sądowych powinni być opodatkowane stawką od działalności gospodarczej czyli wyższą. Uwzględniając prawomocne orzeczenie sądów zostaliśmy zobowiązani zwrócić nienależnie pobrany od PKP podatek za rok 2011 w kwocie 348 953 złotych. Środki do uregulowania tego zobowiązania nie były zaplanowane w budżecie w 2015 r. trzeba je było dodatkowo wygospodarować.

— A jak zakończył się dla gminy temat sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole w Łaniewie?

— Gimnazjum w Łaniewie zostało zlikwidowane w 2012 r. Pierwszy operat szacunkowy dotyczący wartości budynku po zlikwidowanej szkole opiewał na kwotę 1408 200,00 zł. W oparciu o ta wartość przeprowadzone zostały dwa przetargi, podczas których nikt się nie zgłosił z ofertą kupna. Na przestrzeni kolejnych lat wykonywane były kolejne przetargi tego budynku, w których kwota została obniżona do kwoty 789 000,00 zł ale też się nikt nie zgłosił. W marcu 2015 r. zleciłem wykonanie kolejnego operatu z którego wycena budynku wyniosła 738 600,00 zł. Cenę ta podniosłem do 740 000,00 zł. Finalnie budynek po szkole w Łaniewie sprzedany został w drodze rokowań w dniu 18 stycznia 2016 r. za cenę 740 tyś zł. Natomiast rokowania te zostały poprzedzone dwoma przetargami, które również nie wyłoniły kupujących, innymi słowy nikt nie zgłosił się do przetargów. Procedura sprzedaży została przeprowadzona poprawnie o czym świadczy raport Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2017 r. Myślę, że zapisy zawarte w tym raporcie raz na zawsze wyjaśniły temat prawidłowości sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole w Łaniewie..

— Wróćmy jeszcze na chwilę do inwestycji, bo inwestowaliście nie tylko w drogi, budynki, czy kanalizację?

— Poza wymienionymi wcześniej inwestycjami udzieliliśmy także dotacji majątkowych na kwotę 788 508,47 zł, dofinansowaliśmy remont drogi Kłębowo – Blanki na kwotę 230 000 zł, daliśmy 136.239 zł Szpitalowi Powiatowemu na zakup wyposażenia, dofinansowaliśmy Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (5.000 zł) i Komendę Powiatową Policji (27.723 złotych) oraz 239 978,47 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków czy studni głębinowych.

— A jak gmina radzi sobie z tematem podatków?

— W przeciągu mojej czteroletniej kadencji nie podnieśliśmy stawki podatku rolnego, natomiast muszę przyznać, że to nie moja zasługa ale Głównego Urzędu Statystycznego który to podaję cenę kwintala żyta na podstawie którego Rada Gminy podejmuje uchwałę dotycząca stawek podatku. Chciałbym w tym miejscu także nadmienić, że w przeciągu ostatnich 4 lat nie uległy zmianie też stawki opłat za śmieci. Obowiązująca stawka w gminie wynosi 8,50 zł za śmieci segregowane i 13,50 zł za śmieci niesegregowane. Jednakże po zmianie przepisów trudno będzie ten poziom cen utrzymać. Ostateczne stawki będą wynikać z przeprowadzonego przetargu.

— Z jakimi słowami chciałby Pan Wójt zwrócić się do mieszkańców gminy na podsumowanie tej mijającej kadencji?

— Przede wszystkim chciałbym wszystkim i każdemu z osobna podziękować za mijające 4 lata. Radzie Gminy za współpracę mimo, że nie wszyscy od początku mnie popierali to dzisiaj dla społeczeństwa udało się zrobić bardzo wiele. Bez podziałów i uprzedzeń można więcej zrobić dobrego. Sołtysom za wsparcie, pomysły, które wspólnie realizowaliśmy. Stowarzyszeniom za prężne działania na rzecz lokalnej społeczności. Podległym jednostkom gminy tj. szkołom, a w nich gronom pedagogicznym, pracownikom GOPS i GOKiS w Pilniku oraz pracownikom urzędu gminy za wsparcie i działanie na rzecz mieszkańców. Wszystkim mieszkańcom naszej pięknej gminy, zwolennikom i przeciwnikom dziękuję, za słowa uznania, ale także za słowa konstruktywnej krytyki, za docenienie mojej pracy na rzecz naszego wspólnego dobra jakim jest Gmina Lidzbark Warmiński.

Galeria zdjęć z przykładowymi inwestycjami Gminy Lidzbark Warmiński z ostatnich czterech lat
Fot. materiały UG
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Galeria zdjęć z przykładowymi inwestycjami Gminy Lidzbark Warmiński z ostatnich czterech lat
Fot. materiały UG
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarzeKomentarze (4) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Edek #2654438 | 37.47.*.* 3 sty 2019 12:24

  Bo jedyne co Wójt Fabian Andrukajtis potrafi zrobić to tylko podsumować . Zenada nad żenadę

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

 2. Marian #2649904 | 37.47.*.* 27 gru 2018 00:08

  Artykuł typowo autoryzowany ...Pan Fabian nic nie zrobił tylko sie uśmiechał podczas różnych gali z żoną ...żenada

  Ocena komentarza: warty uwagi (5) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. lol #2605613 | 77.253.*.* 19 paź 2018 10:13

   Zarobki w powiecie na ŻAŁOSNYM poziomie, ceny mieszkań na poziomie Warszawy. żenada

   Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz

  2. pracownik #2605199 | 87.205.*.* 18 paź 2018 19:06

   Ceny wynajmu mieszkań stanową od 90 do 120% wynagrodzeń w powiecie. Jednym słowem GŁODÓWKA ZA DACH NAD GŁOWĄ. Wstyd mi za takich włodarzy. Nieudolność poraża i przeraża.

   Ocena komentarza: warty uwagi (7) odpowiedz na ten komentarz

  2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5