Powiat Lidzbarski ma już 25 lat

2024-04-02 17:48:45(ost. akt: 2024-04-02 17:52:04)   Materiał partnera
 Wizualizacja koncepcji rozbudowy szpitala w Lidzbarku Warmińskim

Wizualizacja koncepcji rozbudowy szpitala w Lidzbarku Warmińskim

Trójstopniowy podział administracyjny Polski został wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 roku. Zgodnie z nim terytorium Polski podzielone zostało na województwa, powiaty oraz gminy. I tak oto Powiat Lidzbarski istnieje już od 25 lat.
Wielowiekowa historia Warmii pozostawiła po sobie cenne pamiątki w postaci gotyckich zabytków, a dzięki ciągłemu inwestowaniu i pracy wielu osób, Powiat Lidzbarski rozwija się w szybkim tempie. Na przestrzeni ostatnich lat dało się zauważyć wiele pozytywnych zmian, polegających na wzroście poziomu życia i jego jakości, co przejawia się ciągłym rozwojem społeczno-gospodarczym. Nieustannie poprawiane są warunki w zakresie służby zdrowia, infrastruktury drogowej a sport, turystyka i kultura poprzez organizację cyklicznych imprez, przyciągają coraz to więcej turystów.

Służba zdrowia jest w powiecie lidzbarskim priorytetem. W szpitalu działa wiele nowoczesnych gabinetów specjalistycznych, między innymi pracownia tomograficzna. Zakupiono sprzęt USG, echo serca, okulistyczny oraz nowy aparat rentgenowski i do diagnostyki kardiologicznej. Uruchomiono oddziały zabiegowe takie jak chirurgiczny z urologią, urazowo- ortopedyczny i ginekologiczny pracujący w trybie planowym. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zajmuje się wykwalifikowaną opieką medyczną głównie nad osobami w wieku podeszłym. W tym roku wznowiono wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną oddział wewnętrzny. Dla poprawy standardu pobytu pacjentów, wyremontowano sale chorych, a sale oddziałów zabiegowych uzyskały bezpośredni dostęp do łazienek. Rozszerzony został zakres świadczeń udzielanych przez dzienny oddział rehabilitacyjny. Ponadto zakupiono dwa nowe ambulanse, zespoły ratownictwa wyposażono w nowe defibrylatory, respiratory oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Pan Jan Harhaj Starosta Lidzbarski ogłosił już przetarg na wykonanie projektu rozbudowy szpitala.

Drogi w Powiecie Lidzbarskim są traktowane nadrzędnie z uwagi na to, że inwestycje drogowe wpływają nie tylko na komfort poruszania się pojazdów, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców i odwiedzających. W ostatnim dziesięcioleciu udało się odnowić 127 km dróg powiatowych oraz zostały wyremontowane wszystkie mosty w mieście. Bardzo ważną inwestycją wpływającą na poprawę infrastruktury drogowej było utworzenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych z oddziałem z Ornecie wraz z wyposażeniem ich w niezbędny sprzęt do utrzymania standardów zimowych i letnich na drogach.

Starostwo Powiatowe jest już w pełni cyfrowe, co ułatwia dostęp mieszkańcom do niezbędnych e-usług bez osobistej wizyty w urzędzie. Nadrzędnie traktowana jest lidzbarska młodzież, która stanowi jego przyszłość. To z myślą o niej, inwestuje się oświatę. Wszystkie szkoły podlegające pod powiat, przeszły termomodernizację. Utworzono również specjalistyczne sale i pracownie dydaktyczne wyposażone w niezbędny sprzęt, który spełnia współczesne potrzeby młodzieży. Dużą inwestycją było wybudowanie kompleksu boisk i bieżni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, z którego korzystają nie tylko uczniowie, ale mieszkańcy naszego powiatu. Cykliczne uroczystości, które wpisały się do kalendarza corocznej tradycji są wyczekiwane przez mieszkańców. Dzień Edukacji Narodowej oraz Spotkanie z talentem to idealna chwila do nagradzania wyróżniającej się w różnych dziedzinach młodzieży ale także ich nauczycieli, którzy kształtują te młode umysły. Rokrocznie Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski przyznaje stypendia i nagrody Starosty Lidzbarskiego za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportowe. Ponadto, mieszkańcy powiatu bezkosztowo i coraz chętniej korzystają z zaplanowanych dla nich atrakcji podczas Pikniku Rodzinnego oraz Dożynek Powiatowych.

Dbałość o zabytki kultury sakralnej to bardzo ważna kwestia w powiecie, która przejawia się w corocznym dofinansowaniu realizacji projektów parafiach Powiatu Lidzbarskiego. W zakresie opieki nad rodzinami i osobami z niepełnosprawnościami, stworzono dogodne warunki dzieciom, przebywającym w Domu Dziecka „Nasz Dom” oraz uczestnikom Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. W tym zakresie, planuje się adaptację budynku szkoły po Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim co stworzy możliwości całodobowej opieki wytchnieniowej w weekendy.

Ważnym aspektem rozwoju Powiatu Lidzbarskiego jest również aktywizacja osób bezrobotnych. Jednym z kluczowych instrumentów aktywizacji, wpływającym bezpośrednio na sytuację osób bezrobotnych oraz pobudzający lokalny rynek pracy jest przyznawanie przez Powiatowy Urząd Pracy jednorazowo środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczych, natomiast drugim takim instrumentem są środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Budżet przeznaczony na ww. instrumenty nie tylko aktywizuje osoby bezrobotne, ale także stanowi ważny mechanizm wsparcia lokalnej gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy i wypracowując dochód pobudzają lokalny rynek pracy.

22 marca br. odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji jubileuszu Powiatu Lidzbarskiego. Był to doskonały czas na podsumowania, refleksje oraz podziękowania za pracę i wkład w rozwój powiatu. Wzięło w niej udział wiele osób, których praca w istotny sposób wpłynęła na rozkwit samorządu powiatowego. Trudno wymienić i docenić wszystkich, którzy przez te 25 lat działali na rzecz Powiatu Lidzbarskiego. Są jednak osoby, którym należy się szczególny szacunek. Podczas uroczystej gali wręczono tytuły oraz statuetki dla Honorowych Obywateli Powiatu Lidzbarskiego oraz Zasłużonych dla Powiatu Lidzbarskiego. Stanowią one wyraz najwyższego uznania za ich codzienną, wieloletnią pracę i zaangażowanie w życie społeczne mieszkańców Powiatu. Uroczystość stała się okazją do przekazania podziękowań Starosty Lidzbarskiego za podejmowane działania na rzecz pełnienia zaszczytnej misji budowania i ciągłego umacniania samorządu. Jubileusz uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lidzbarku Warmińskim oraz prelekcja prof. dr hab. Stanisława Achremczyka pt. "Od burgrabiego, landrata do starosty czyli dzieje lidzbarskiego powiatu”.

Niewątpliwie, zmiany jakie przyniósł trójstopniowy podział administracyjny przyniosły korzyści zarówno dla administracji publicznej, jak i dla mieszkańców powiatu. Powiaty pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie regionami niższego szczebla. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie działań administracyjnych do konkretnych potrzeb lokalnych społeczności a decyzje administracyjne są podejmowane bliżej mieszkańców, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i reakcji na lokalne potrzeby. Powiat Lidzbarski stymuluje rozwój gospodarczy i społeczny poprzez trafne inwestycje, polepszające się warunki infrastruktury oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi. Istotną rolę w rozwoju Powiatu Lidzbarskiego odgrywały jednak decyzje podejmowane przez władze lokalne, inwestorów prywatnych oraz wsparcie ze strony instytucji publicznych na różnych szczeblach administracji.

Starosta Lidzbarski o Jubileuszu 25-lecia Powiatu Lidzbarskiego, mówi, że to święto nie tylko władz, ale przede wszystkim mieszkańców, którzy stanowią jego wspólnotę.

-Niech kolejne lata będą dla jednostek powiatowych pełne wyzwań i satysfakcji z osiągniętych rezultatów. Niech towarzyszy nam entuzjazm, determinacja i zaangażowanie w służbie na rzecz lokalnej społeczności. Niech mieszkańcom żyje się lepiej a wszelkie działania podejmowane z myślą o nich, przyniosą im dumę i zadowolenie z bycia częścią lokalnej społeczności. Niech nadchodzące lata będą pełne sukcesów i pomyślności dla nas wszystkich-mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski

Starostwo Powiatowe

Koncepcja przebudowy ul. 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5