Regulamin Plebiscytu Miss Nastolatek Naszej Gazety Nidzickiej

2016-01-27 11:53:58 (ost. akt: 2016-01-27 12:27:02)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia
plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Miss Nastolatek Naszej Gazety
Nidzickiej.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 28.01.2016 do 25.02.2016 roku.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych.

§5
W plebiscycie biorą udział uczestniczki konkursu Miss Nastolatek Ziemi
Kozłowskiej, którego organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w
Kozłowie. Każda z kandydatek może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w plebiscycie.

§6
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą
udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin
(do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§7
Tytuł Miss Nastolatek Naszej Gazety Nidzickiej otrzyma kandydatka, która
uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w
głosowaniu.

§8
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 7148 o treści
GN.MN.x - gdzie x to numer przypisany konkretnej kandydatce. Koszt jednego
sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 28.01.2016 o godzinie
6.00 rano i potrwa do 25.02.2016 roku do godziny 23.00

§9
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§10
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§11
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych
sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem
przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególne kandydatki ze
wskazaniem osoby, która zostanie Miss Nastolatek Naszej Gazety Nidzickiej;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§12
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 26.02.2016 podczas Gali w
Kozłowie. Wyniki będą też opublikowane na łamach Naszej Gazety Nidzickiej
oraz na stronie internetowej www.kozlowo.wm.pl oraz www.nidzica.wm.pl.

§13
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem
głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Anna Skuza
2/ Halina Rozalska
3/ Zuzanna Leszczyńska

§14
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z
Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych
Organizatora w celu wyłonienia Miss.

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem
jest Organizator.

§15
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.
926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§16
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w
terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód
reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym
na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia
reklamacji

& 17
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie
Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji
związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn
technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie
niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności
jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie
Plebiscytu.

§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz pod adresem www.nidzica.wm.pl. oraz gazetaolsztynska.pl.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5