Podsumowanie działań w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie

2021-10-30 14:22:34 (ost. akt: 2021-10-30 14:46:01)   Artykuł sponsorowany
Aneta Brymerska i Marta Góraj

Aneta Brymerska i Marta Góraj

Autor zdjęcia: archiwum COP w Iławie

Mała ilość środków finansowych, brak odpowiednich struktur, czy trudność z uzyskaniem dotacji to tylko przykładowe braki, które w znaczący sposób utrudniają funkcjonowanie działalności trzeciemu sektorowi. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom, od wielu lat realizowane jest zadanie publiczne, o potocznej nazwie Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie. W roku 2021 zrealizowało wiele form wsparcia skierowanych do NGO w powiecie iławskim.
We współczesnym świecie trzeci sektor odgrywa bardzo ważną rolę. Dzięki organizacjom pozarządowym i podejmowanym przez nie inicjatywom, lokalna społeczność integruje się i wspólnie angażuje na rzecz poprawy życia mieszkańców.

- Niestety, ale z powodu licznych utrudnień organizacyjnych i finansowych, wiele organizacji pozarządowych nie może w pełni wykorzystać swojego potencjału, co ostatecznie przekłada się na brak możliwości zrealizowania założonych wcześniej celów – mówi Wojciech Jankowski, koordynator COP Iława.

- Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku, w wielu regionach Polski powstają organizacje, dla których najważniejszym zadaniem jest pomoc sektorowi NGO na wielu różnych płaszczyznach. Dobrym przykładem jest COP Iława, które od lat prowadzi wsparcie organizacji trzeciego sektora z powiatu iławskiego.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie działa w powiecie iławskim od 2004 roku, od 2018 r. jego pracę koordynuje Stowarzyszenie ESWIP.
- W ramach COP diagnozowana jest aktywność społeczna i funkcjonowanie sektora pozarządowego w powiecie, identyfikowane są problemy i potrzeby w tym zakresie oraz podejmowane są adekwatne działania. Centrum wzmacnia organizacje pozarządowe, wyzwala aktywność społeczną, buduje kapitał społeczny i przyczynia się do rozwoju lokalnego – dodaje Wojciech Jankowski.

Centrum funkcjonuje na zasadzie pomocniczości, solidarności i partnerstwa. Informuje, edukuje, promuje i wspiera. Kojarzy partnerów, łączy zasoby lokalne trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Pomaga również w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację ważnych lokalnie projektów we współpracy z innymi ośrodkami wspierającymi.

- COP-y działają w różnych powiatach m.in. w powiecie iławskim. Wyjątkową cechą COP-u z powiatu iławskiego jest to, że wsparcie finansowe pozyskiwane jest z funduszy przekazywanych przez sześć gmin – dodaje.

Dla Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie bardzo ważnymi kwestiami są m.in. budowa społeczeństwa obywatelskiego, porady dla trzeciego sektora oraz wsparcie i zachęcenie samorządów do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Obecnie COP jest kontynuacją działań z lat poprzednich w ramach zadania publicznego Powiatu Iławskiego pod tytułem: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z kwotą dotacji 13 tysięcy złotych, a wartość zadania zamyka się kwotą ponad 23 tysięcy złotych.

W roku 2021 Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie powiatu iławskiego realizowane było przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Stowarzyszenie ESWIP) od kwietnia do października.

W trakcie realizacji zadania:
1. Przeprowadzono analizę potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych poprzez badanie ankietowe skierowane do 52 przedstawicieli organizacji z terenu całego powiatu.
2. Zorganizowano 6 szkoleń dla 61 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu.
3. Udzielono 78 porad przedstawicielom organizacji pozarządowych i pracownikom instytucji.
4. Przeprowadzenie 1 konkursu wyłaniającego najaktywniejszego wolontariusza powiatu iławskiego.
5. Opracowanie i dystrybucja 8 newsletterów.
6. Opracowanie 4 infografik dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora.
7. Organizacja i przeprowadzenie konferencji powiatowej pt.: Ekonomia Społeczna w turystyce.

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku ponownie będziemy wspierać iławskie społeczności.

Kto został wolontariuszem roku


Do 21 października br. można było zgłaszać kandydatów do konkursu „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2021. W jego ramach docenione zostają osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych.

Laureat/ci: Aneta Brymerska wraz z Martą Góraj, Radkiem Kamrowskim – to ONI wymyślili i przeprowadzili wspaniałą akcję, pod nazwą: PACZKA DLA SENIORA – w ramach której zachęcali mieszkańców powiatu iławskiego do dzielenia się dobrocią kierowaną do seniorów.

Za pośrednictwem portalu społecznościowego zaprosili do wzięcia udziału ponad 300 osób i instytucji, które przygotowały paczki z określonymi artykułami oraz wsparły bezpłatnie, logistycznie całą akcję. Zebrane materiały przekazano do instytucji i organizacji pozarządowych, które rozdysponowały je iławskim seniorom. Akcja - Paczka dla Seniora trwała w trakcie pandemii, ale to nie przeszkadzało zrobić coś dobrego, aby sprawić radość starszym ludziom którzy samotnie spędzają święta.

Dzięki takiemu pomysłowi, wynikającemu z potrzeby serca grupka przyjaciół zmobilizowała mieszkańców do zebrania ponad 110 pokaźnych paczek w ciągu 3 tygodni akcji.

Również ta sama grupa jest inspiratorem organizacji biegu o nazwie Bieg Charytatywny „Dobro Wraca”. Bieg jest okazją do dzielenia się dobrem, przedświąteczną okazją do przekazywania podarunków dla wychowanków Domu dla Dzieci w Kisielicach ale także dla dzieci w pieczy zastępczej na terenie całego powiatu. Wszystkie te dzieci są pozbawione właściwej opieki ze strony swoich rodziców biologicznych, nie mają swojego domu, korzystają z dobroci innych, często obcych osób, które przyjęły je do swoich domów, do swoich rodzin.

W konkursie na Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2021, za swoją działalność na rzecz innych również zostali wyróżnieni:

Aneta Brymerska i Marta Góraj

Mirosław Korzeń – Pomysłodawca i główny organizator Zlotu Pojazdów Klasycznych i Zabytkowych w Lubawie w latach 2020-2021. Imprezy te organizowane były przy współpracy z Urzędem Miasta Lubawa oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lubawie.

Mirek prywatnie jest posiadaczem rozpoznawalnego w powiecie Fiata 126p - którego nazwał “Franek”. To właśnie Mirek wespół z “Frankiem” byli żywą reklamą akcji “Zbiórka żywności dla schroniska - zapełniamy wnętrze Fiata”, która miała miejsce w grudniu 2020 r.

Akcja ta miała na celu zbiórkę żywności dla schroniska ITOZ Iława. W czasie trwania akcji zbierania karmy dla schroniska w Iławie, Mirek do swojego Fiata 126 p zebrał ponad 1 tonę pokarmu dla zwierząt, który to został przekazany na rzecz schroniska. Warto również tutaj wspomnieć, o działaniach Mirka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2021 r., kiedy to oprócz zbiórki pieniędzy, wraz z innymi fanami motoryzacji zorganizowali w Lubawie akcję “Moto Serce dla Orkiestry”. Sednem tego pomysłu było zebranie w jednym miejscu samochodów oświetlonych lampkami choinkowymi, zaparkowanymi tak, że swoim ustawieniem tworzyły kształt serca. Mirek na przestrzeni ostatnich lat dał się poznać jako zaangażowany w życie kulturalne lokalnej społeczności aktywny młody człowiek. Swoimi nieszablonowymi pomysłami i zaangażowaniem, realizując przy tym swoje zamiłowanie do klasycznej zabytkowej motoryzacji, wykorzystuje jej elementy do organizowania różnorodnych akcji i przedsięwzięć dla lokalnej społeczności.

Co najważniejsze, ma przy tym akceptacje i pełne poparcie dla swoich działań ze strony lokalnych władz oraz organizacji działających w ramach samorządu terytorialnego.


Grzegorz Gortatowski – Grzegorz jest wolontariuszem od 10 lat. Swe społeczne działania rozpoczął w Polskim Czerwonym Krzyży w 2011 roku. Działania Grzegorza w PSK dotyczyły zabezpieczenia przedmedycznych festynów lokalnych, corocznie wspieranie Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy, brania udziału w kwestach na rzecz osób potrzebujących oraz przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy. W 2014 roku został zastępcą przewodniczącego grupy SIM, w 2015 roku został przewodniczącym tej grupy.

Od 2016 roku działa w Harcerskim Klubie Ratowniczych w Suszu, jest w nim zastępcą szefa jednostki. Grupa ta zabezpiecza przedmedycznie imprezy lokalne, działa na rzecz potrzebujących. Od września 2020 jest prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi „Krwiofile”. W swej działalności wykonuje następujące działania: wspiera i promuje listopadową akcje mającą na celu zakup chryzantem od przedsiębiorców, mających największy zysk ze sprzedaży w okresie zadusznym. Organizował bazarek dla Jakuba Kiejnowskiego, na finansowanie badań nad lekiem na chorobę genetyczną Hallervordena Spatza. Wspierał akcję zakupów dla starszej pani, wytypowanej przez MOPS Iława, pralki, opału na zimę, jedzenia dla zwierząt, środków czystości oraz przygotowanie ciasta na święta, tej samej pani, w tym roku wyremontowano komin, dzięki zebranym przez Grzegorza środkom od Krwiofili. Zorganizował Akcję z książką w tle – każdy krwiodawca, który oddał krew w okresie 23-30 kwietnia mógł wybrać sobie książkę dla siebie (w ramach podziękowanie i docenienia za dar krwi).


Laureatom i wyróżnionym gratulujemy i


Organizatorem konkursu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Konkurs realizowany był w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5